Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 25/05/2020, 23:44


Home / HEADER-NEWS / Δυνατότητα μονιμοποίησης για προσωρινά επιτυχόντες του ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ α Βαθμού. Ποιους αφορά

Δυνατότητα μονιμοποίησης για προσωρινά επιτυχόντες του ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ α Βαθμού. Ποιους αφορά

Δημοσιεύτηκε: 1:12 μμ Σεπτέμβριος 30th, 2017  


Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης ενημερώνει τους Δήμους να προχωρήσουν σε ενέργειες που σχετίζονται με διαδικασίες για πρόσληψη προσωρινά απασχολούμενων σε Δήμους των οποίων θα πρέπει απαραιτήτως η πρόσληψη βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης να έχει διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 εως 31.12.2010. Στην εγκύκλιο αναφέρεται:

Όπως είναι γνωστό, με το ν. 3833/2010 όπως ισχύει, είχε επιβληθεί αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού επιτυχόντων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ να μην εξελιχθούν κατά τη συνήθη πορεία αλλά να ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση.

Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, οι προσωρινά απασχολούμενοι  στους  ΟΤΑ  α΄βαθμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου τετραμήνου (άρθρο 22 του ν. 3584/2007) και για σειρά ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις εως και οκτώ έτη), καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων .

Δεδομένης της υποστελέχωσης των ΟΤΑ, με τη ρύθμιση του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων θέσεων που θα συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

 

Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής στην ρύθμιση :

Για την υπαγωγή των προσωρινώς απασχοληθέντων στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει απαραιτήτως η πρόσληψη βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης να έχει διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 εως 31.12.2010.

Εξαιρούνται οι προσληφθέντες οι οποίοι:

– έχουν υποβάλει οικειοθελώς παραίτηση , από την προσωρινή απασχόληση, ή

-έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων ύστερα από τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα.

Aντιθέτως, υπάγονται στη ρύθμιση προσληφθέντες οι οποίοι απολύθηκαν ή απολύθηκαν και επανήλθαν κατ’ εφαρμογή του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 εγγράφου μας (φωτ/φο επισυνάπτεται).

 

Ενέργειες των Υπηρεσιών:

 

Το σύνολο των ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας και των Νομικών Προσώπων αυτών ,  οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, συμπληρώνοντας τον Πίνακα με τίτλο «Πίνακας Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού του άρθρου 82 του ν.4483/2017, ΦΕΚ 107 Α΄», τον οποίο οι φορείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: Φορείς > ΟΤΑ άρθρο 82 ν.4483, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Ο ανωτέρω Πίνακας θα αποστέλλεται από τους φορείς άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΕΠ : ota82n4483@asep.gr ως εξής: είτε θα υπογράφεται ψηφιακά και θα αποστέλλεται, είτε θα υπογράφεται, θα σκανάρεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα και σε μορφή p.d.f. και σε μορφή excel (σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής). Οι Δήμοι στους οποίους δεν συντρέχει περίπτωση, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως (και  για τα ΝΠ αυτών) στο Υπουργείο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αύξηση πρότυπων σχολείων – Επεξεργασία σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

 

Το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα/υπηρεσία απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού. Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ΟΤΑ  α’ βαθμού της Χώρας, ιδίως των ειδικοτήτων/κλάδων των υποψηφίων.

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών. Για τον ακριβή τρόπο αποστολής των αιτημάτων θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

Τα αιτήματα που θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλέσει, με δημόσια πρόσκληση, τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες υποψηφίων να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την κάλυψη των θέσεων και να δηλώσουν γραπτώς τις προτιμήσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με Απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κάδων /ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε άμεσα την παρούσα στους ΟΤΑ α’ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας σας, εφιστώντας τους την προσοχή στην ορθή καταγραφή των ζητουμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση του πίνακα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Επαναπροκήρυξη πρεσβευτών και αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών etwinning

Το άρθρο 82 του ν. 4483/2017

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, μπορούν να καλύπτουν οργανικές θέσεις κενές ή νέες που συνιστώνται προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (Α΄143), από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού αποστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακες με τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1. Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει τα πρόσωπα αυτά σε πίνακα ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Αν προκύπτει ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο απασχόλησης στον ίδιο Ο.Τ.Α. ή νομικό πρόσωπο αυτού και, αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση την παλαιότητα έκδοσης του προσωρινού πίνακα διοριστέων στον οποίο είχε ενταχθεί ο κάθε εργαζόμενος.

3. Όσοι με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από εξέταση των ενστάσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του άρθρου αυτού.

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. αίτημα για την πλήρωση θέσεων ανά Ο.Τ.Α. και για συγκεκριμένους κλάδους /ειδικότητες. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί με δημόσια πρόσκληση τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες της παραγράφου 2, να υποβάλουν υποψηφιότητα και να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις προτιμήσεις τους. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις γίνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων και με την σειρά, που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

«Σχέδιο Νόμου» για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης:       Επιστροφή στο παρελθόν

    «Σχέδιο Νόμου» για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης:       Επιστροφή στο παρελθόν με συγκεντρωτισμό ...