Home / HEADER-NEWS / Μεταπτυχιακό Μετάφραση και Διερμηνεία

Μεταπτυχιακό Μετάφραση και Διερμηνεία

Δημοσιεύτηκε: 7:00 μμ Σεπτέμβριος 16th, 2017  


Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Μετάφραση και Διερμηνεία.

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 41/19.3.2015 πράξεως του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 760Β/29.4.2015). Το Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο,  στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Μετάφραση και τη Διερμηνεία», το οποίο απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα και σεμινάρια (υποχρεωτικά και επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ αντιστοιχούν ανά εξάμηνο σπουδών σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εκ των πιστωτικών μονάδων του τρίτου (Γ) εξαμήνου, η προβλεπόμενη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) αντιστοιχεί σε δεκατέσσερις (14) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρωσική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής. Πέραν των περιπτώσεων στις οποίες ο υποψήφιος έχει μητρική γλώσσα την Αγγλική, η γνώση αυτή αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού (Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν αποδείξουν τη γνώση της Αγγλικής κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται, για τον έλεγχο της γλωσσομάθειάς τους, να συμμετάσχουν σε εξέταση στην Περίληψη από την Αγγλική προς την Ελληνική, όπως περιγράφεται κατωτέρω (ενότητα Β).

Β. Δικαιούχοι – κριτήρια επιλογής

 1. Στον δεύτερο  κύκλο  σπουδών, θα  εισαχθούν  στο ΠΜΣ  έως είκοσι  πέντε  (25) φοιτητές  στην  Κατεύθυνση

 Μετάφρασης, ειδίκευση (α) Οικονομική, Νομική, Πολιτική Μετάφραση, με γλώσσες  εργασίας  («γλώσσες Β») την Τουρκική ή την Αγγλική  ή τη Γαλλική ή τη Ρωσική. Προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας  τους στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε περισσότερες από μία γλώσσες εργασίας της παρούσας προκήρυξης. Ωστόσο, θα δύνανται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε μία μόνο γλώσσα εργασίας στην οποία και θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς, έπειτα από αίτησή τους.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων, πτυχιούχοι AEI της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής  (σύμφωνα  με  την  παρ.  1  άρθρο  4  του  Ν.  3685/2008),  οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου.

Γίνονται, επίσης, δεκτοί ως φοιτητές, χωρίς συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων:

(α) Επί πλέον του αριθμού εισακτέων, ένας υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, στο πεδίο του ΠΜΣ ή στο ευρύτερο αυτού επιστημονικό πεδίο κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΙΚΥ, καθώς και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Κατά τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ο αριθμός των υποτρόφων της κατηγορίας αυτής είναι δυνατό να αυξάνεται.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Ο αριθμός εισακτέων ανά τμήμα και Πανεπιστήμιο

(β) Μεταφραστές ή και διερμηνείς διεθνών οργανισμών ή κρατικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, σε εφαρμογή ειδικών συμφωνιών.

 1. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

(α) Εισαγωγή στη θεωρία και τη διδακτική της Μετάφρασης Βασική βιβλιογραφία:

 • Μπατσαλιά, Φ., Σελλά-Μάζη, Ε. 2010. Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της Μετάφρασης. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Munday, 2004. Μεταφραστικές σπουδές. Θεωρίες και εφαρμογές. Μτφση: Α. Φιλιππάτος. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Η εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις των υποψηφίων.

(β) Μετάφραση (γλώσσα Β προς την Ελληνική)

Η εξέταση περιλαμβάνει τη μετάφραση, από τη γλώσσα Β (ήτοι, μία ή περισσότερες εκ των προκηρυσσόμενων με την παρούσα γλωσσών εργασίας: Τουρκική, Αγγλική, Γαλλική ή Ρωσική) του υποψηφίου προς την Ελληνική δημοσιογραφικού κειμένου μέσου βαθμού μεταφραστικής δυσκολίας και έκτασης έως 500 λέξεων, καθώς και την απάντηση σε ερωτήσεις πραγματολογικού περιεχομένου, θεματικώς συναφείς με το προς μετάφραση κείμενο. Οι απαντήσεις θα συντάσσονται στην Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με ελεύθερη πρόσβαση των υποψηφίων σε  λεξικά της επιλογής τους, τα οποία ωστόσο δεν παρέχονται από το ΠΜΣ.

(γ) Περίληψη στην Ελληνική δημοσιογραφικού κειμένου συντεταγμένου στη γλώσσα Β (έκτασης περίπου 2.000 λέξεων), και απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης (έως 4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις θα συντάσσονται στην Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με ελεύθερη πρόσβαση των υποψηφίων σε λεξικά της επιλογής τους, τα οποία ωστόσο δεν παρέχονται από το ΠΜΣ.

 Όσοι υποψήφιοι δεν δηλώσουν ως γλώσσα Β την Αγγλική και δεν καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

 στην Αγγλική επιπέδου Γ1 ή δεν έχουν ως μητρική τους την Αγγλική, θα εξεταστούν, επί πλέον, υποχρεωτικώς

 και στην Περίληψη στην Ελληνική κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική (εξέταση [γ]).

 1. Πλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική εξέταση ενώπιον Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Γ. Δίδακτρα

 1. Τα δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€5.500).
 2. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΠΜΣ, μετά από επιτυχή συμμετοχή υποψηφίου στις εξετάσεις, είναι η προκαταβολή του σαράντα τοις εκατό (40%) των διδάκτρων, ήτοι δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€2.200).
 3. Η καταβολή του υπολειπομένου ποσού των διδάκτρων (60%) θα γίνεται ως εξής:
  • τριάντα τοις εκατό (30%, ήτοι €1.650) προ της εγγραφής του φοιτητή στο Β’ εξάμηνο σπουδών, και
  • τριάντα τοις εκατό (30%, ήτοι €1.650) προ της εγγραφής του φοιτητή στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.
 4. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ, όπως υποδεικνύεται εγκαίρως, με ειδική ανακοίνωση της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.

Δ. Υποτροφίες

 1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ’ έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως €20.000 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Τα κριτήρια χορήγησης και κατανομής των υποτροφιών, οι οποίες είναι δυνατό να δίδονται και υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα, εξειδικεύονται με απόφαση της ΓΣΕΣ, έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, και βασίζονται:

α. στην κατάταξη των φοιτητών κατά τη διαδικασία εισαγωγής,

β. στην επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του ΠΜΣ, ανά εξάμηνο σπουδών,

γ. στις οικονομικές δυνατότητες των φοιτητών, όπως αυτές προκύπτουν από επίσημα έγγραφα και στοιχεία (π.χ. δηλώσεις προσωπικού ή οικογενειακού εισοδήματος).

 1. Περαιτέρω, αναλόγως της σχετικής χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Υπουργείο Παιδείας, ή/και το Ίδρυμα, το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί κατ’ έτος συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, πέραν των υποτροφιών της παρ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Εγκύκλιος υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Γ. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών):

 1. Αίτηση στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
 5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
 6. Σύντομο εργογραφικό υπόμνημα (εφόσον συνυποβάλλονται δημοσιεύσεις ή και ανακοινώσεις σε συνέδρια).
 7. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής, εφ’ όσον ο φοιτητής δεν συμμετέχει στην εξέταση της Περίληψης αγγλόφωνου κειμένου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Υπ’ όψιν θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών από μέλη ΔΕΠ (καθηγητές ή λέκτορες) ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συντεταγμένων  σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες εργασίας του ΠΜΣ.

Δ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής φοιτητών και έναρξης μαθημάτων

 1. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν την Παρασκευή 6

 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του  ΠΜΣ. Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2017.

 1. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την 20η Οκτωβρίου 2017 (θα αναρτηθούν αναλυτικώς στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ και θα δημοσιευθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 1. Οι εγγραφές των φοιτητών θα γίνουν την εβδομάδα από 23 έως 27 Οκτωβρίου 2017, στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ.
 2. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.

 

Ε. Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό και για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 2. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος. Τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω ενότητες (Α-Δ) έχουν διευκρινιστικό και συμπληρωματικό προς τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρόλο, σε ουδεμία δε περίπτωση δύνανται να ερμηνευθούν ότι λειτουργούν, εν όλω ή εν μέρει, σε αντικατάσταση των προβλεπομένων στον Κανονισμό.

 

ΣΤ. Πληροφορίες – ενημερωτικό υλικό

 1. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων, ή να τροποποιήσει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην ενότητα (Δ), εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι.
 2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (σε μορφή pdf).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, τηλ. (+30) 2103689579 email: gkoul@turkmas.uoa.gr,). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...