Home / HEADER-NEWS / Κύπρος – Κανονισμοί εξετάσεων διορίσιμων εκπαιδευτικών. Χρήσιμες πληροφορίες και μοριοδότηση

Κύπρος – Κανονισμοί εξετάσεων διορίσιμων εκπαιδευτικών. Χρήσιμες πληροφορίες και μοριοδότηση

Δημοσιεύτηκε: 8:49 μμ Σεπτέμβριος 4th, 2017  


Περίπου 600 Ελλαδίτες εκπαιδευτικοί θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ της Κύπρου.

Δημοσιεύουμε τους Επίσημους Κανονισμούς Εξετάσεων για τους Διορίσιμους Εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι πιο κάτω κανονισμοί είναι εκδωθήκαν βάση του Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου

 1. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του υπεύθυνου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας και δελτίο υποψηφίου για ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 3. Τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων γράφονται από τους ιδίους πριν τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται με αδιαφανή μεμβράνη από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου απαντήσεων.
 4. Η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων από τους υποψηφίους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική.
 5. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν σαράντα (40) λεπτά από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων.
 6. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχουν μέχρι το τέλος της εξέτασης τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι.
 7. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα που περιέχει ανεξίτηλο μελάνι χρώματος μπλε.
 8. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι.
 9. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού.
 10. Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις τους σε όσα αντικείμενα εξέτασης υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο σχετικό φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων, ανάλογα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
 11. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνοηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο ρολόιβιβλίατετράδιασημειώσειςλογαριθμικούς ή άλλους πίνακεςπρογραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο αντικείμενο.
 12. Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως καθορίζεται με απόφαση της ειδικής επιτροπής παροχής διευκολύνσεων.
 13. Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 14. Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα, την ακύρωση του γραπτού του στο συγκεκριμένο μέρος ή γνωστικό αντικείμενο και τη μη βαθμολόγηση του γραπτού του.
 15. Η αρμόδια αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη του τριμελούς σώματος εποπτείας, διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του υποψηφίου από τις εξετάσεις, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι αυτός είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.
 16. Σε περίπτωση που υποψήφιος για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν μπόρεσε να παρακαθίσει σε εξέταση ενός ή περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων εξέτασης, σημειώνεται με απουσία και δεν εξασφαλίζει βαθμολογία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις Εξετάσεις και τους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται επακριβώς ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων αναλόγως τίτλου σπουδών, προϋπηρεσίας, στρατού κλπ. Επίσης ξεκαθαρίζει το τι μέλλει γενέσθαι με τον υφιστάμενο πίνακα διοριστέων. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα διαβάσετε στο πιο κάτω κείμενο.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 1. Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018.
 2. Η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων καθορίζεται ως εξής:
  • Γραπτή εξέταση μέχρι 50%
   (32% γνώση του αναλυτικού προγράμματος των  δημόσιων σχολείων  της Δημοκρατίας στην ειδικότητα για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 10% εξέταση δεξιοτήτων, 8% γνώση της Ελληνικής γλώσσας)
  • Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8%
   (Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)
  • Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9%
   (Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.
  • Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20%
   (2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)
  • Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10%
   (1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη  εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων)
  • Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε. μέχρι 3%
   (1/8 % για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών, με μέγιστο όριο μοριοδότησης το 3%)
 3. Η πρώτη γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017, για μοριοδότηση των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ενδιαφέρον για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων μέχρι την 31 Αυγούστου 2017 και έχουν καταβάλει το σχετικό τέλος για συμμετοχή στην εξέταση. Το έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.
 4. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και σε αυτήν μπορούν να παρακάθονται τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης.
 5. Η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων, θα  πρέπει  να  συμμετάσχει ξανά  σε γραπτή εξέταση το αργότερο 2 έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων.
 6. Οι πίνακες διορισίμων αναθεωρούνται κάθε Φεβρουάριο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση.
 7. Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων κάθε επηρεαζόμενος δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση, εκθέτοντας πλήρεις λόγους για υποστήριξή της. Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο των ενστάσεων εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους.
 8. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων. Οι τελευταίοι πίνακες διοριστέων θα αναρτηθούν το Φεβρουάριο του 2027.
 9. Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018, όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων.
 10. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.
 11. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 οι πίνακες διοριστέων καταργούνται και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.

themata4all.com


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...