Home / Featured / Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει πτυχιούχους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει πτυχιούχους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε: 10:22 μμ Αύγουστος 12th, 2017  


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει οργανώσει και θέσει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16
Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 141/12-4-2016) και την Πρυτανική Απόφαση 211/16-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β’/31-5-2016)1.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τρεις κατευθύνσεις:
i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: ειδικεύσεις Βιολιού,
Φλάουτου, Κόρνου
2. Πιάνο
3. Μονωδία
4. Σύνθεση
ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
2α. ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις:
λαϊκό βιολί
2β. ΑΕΡΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις:
λαϊκό κλαρίνο
2γ. ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ:
παραδοσιακά κρουστά
1 Επίκειται η δημοσίευση και νέου (τροποποιημένου κατά ορισμένα άρθρα) ΦΕΚ.
iii. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Jazz Μουσικής & Νέες Τεχνολογίες, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Σαξόφωνο
2. Πιάνο
3. Κιθάρα
4. Μπάσο
5. Τύμπανα
6. Φωνή
iv. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης

 

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.
Στο ΠΜΣ του ΤΜΣ γίνονται δεκτοί:
i. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
ii. Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
iii. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.
iv. Οι υποψήφιοι της 1ης και της 4ης κατεύθυνσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κύκλο καλλιτεχνικών μουσικών σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να κατέχουν δίπλωμα με βαθμό άριστα, απόλυτα συναφές προς την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, από αναγνωρισμένο από το κράτος μη ανώτατο ίδρυμα μουσικών σπουδών (Ωδείο ή Μουσική Σχολή) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι αναγραφόμενες στις παραπάνω παραγράφους 8i-iii προϋποθέσεις.

 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή κατ’ ανώτατο όριο 70 φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-8, οι οποίοι κατανέμονται στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις ως εξής:
i. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής: 20 φοιτητές
ii. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής: 20 φοιτητές
iii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Jazz Μουσικής & Νέες Τεχνολογίες: 20 φοιτητές
iv. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης: 10 φοιτητές
Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΓΣΕΣ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο καλλιτεχνικό, συγγραφικό ή ερευνητικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. Η επιλογή των φοιτητών θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:
i. Της επίδοσής τους σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται σ’ αυτό. Στο στάδιο αυτό απαιτείται η πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών
γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος (επιπέδου C 1) ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.
ii. Της επίδοσής τους σε ακρόαση ενώπιον επιτροπής καθηγητών, στο μουσικό όργανο ή στο τραγούδι. Ειδικώς οι υποψήφιοι/ες της σύνθεσης καταθέτουν αντίγραφα των μέχρι τη στιγμή της αίτησής τους
ολοκληρωμένων έργων τους και επιπλέον προσέρχονται σε συνέντευξη.
iii. Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 30% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις και κατά 70% στην επίδοσή τους στην ακρόαση. (Η κατάταξη για τους υποψήφιους της σύνθεσης βασίζεται κατά 20 % στην γραπτή εξέταση, 15% στην συνέντευξη και 65% στην αξιολόγηση των έργων τους)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/νες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 10ης Ιουλίου έως 15ης Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2017 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή,
3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική
βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Περισσότερα:

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Γύρω στο 90% των μαθητών και σχεδόν όλοι οι καθηγητές πήγαν χθες στο σχολείο

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μέχρι και αύριο, Τετάρτη, η παραλαβή του τελευταίου self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), οι ...