Τελευταία Νέα

Saturday, 03/17/18, 09:02Μέχρι τις 17 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Δημοσιεύτηκε:

9:21 μμ Αύγουστος 8th, 2017

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2017- Απριλίου 2018, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 17ης Ιουλίου 2017 μέχρι και την 24η ώρα της 17ης Αυγούστου 2017. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2017 έως και τον Απρίλιο 2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο ΙΣ έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Οι ΙΣ που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

Στην περίπτωση που συνταξιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 ενταχθούν στο Μητρώο και αναλάβουν εργασία, η καταβολή της σύνταξης τους ή των συντάξεων τους, κύριων και επικουρικών, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους, δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4387/2016)

Επισημαίνεται ότι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών και απογραφών. Ειδικότερα, το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

Ειδικότερα, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel).

Το έργο των ΙΣ που θα απασχοληθούν με την Ετήσια Γεωργική Έρευνα περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στοιχείων της έρευνας. Η συλλογή γίνεται από διοικητικές πηγές (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νσεις Αλιείας, Δ/νσεις Κτηνιατρικής, Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή που διαθέτει σχετικά στοιχεία, με επιτόπιες επισκέψεις και με τη συμπλήρωση βοηθητικών ερωτηματολογίων (σε αρχεία excel) και, στη συνέχεια, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε web εφαρμογή. Πολλές φορές, είναι απαραίτητες οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη σε παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι ΙΣ λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος σε μη αμειβόμενα σεμινάρια για την εκπαίδευσή τους, όσον αφορά την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που θα συμμετέχουν.

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες ΙΣ δεσμεύονται – εγγράφως – για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.

Με γνώμονα την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, την αποτελεσματικότητα και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΙΣ, καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τα μόρια των κριτηρίων αξιολόγησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, οι ειδικοί – ανά έρευνα – συντελεστές αξιολόγησης των υποψήφιων, καθώς και οι περιορισμοί συμμετοχής στις έρευνες, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Χαρακτηριστικά
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40%
Διδάκτωρ 100 40 *
Μεταπτυχιακός 90 36
Πτυχιούχος Ανωτάτης Εκπαίδευσης 85 34
Φοιτητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης 75 30
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 65 26 ( * * )
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ 60%
Χωρίς εμπειρία 20 12 ( * * )
α Έρευνες 30%
α1 Εμπειρία σε 1-3 διαφορετικές έρευνες 60 18
α2 Εμπειρία σε 4-8 διαφορετικές έρευνες 80 24
α3 Εμπειρία σε 9 και περισσότερες

διαφορετικές έρευνες

100 30 *
β Επαναλήψεις 30%
β1 Εμπειρία 1-3 φορές 60 18
β2 Εμπειρία 4-8 φορές 80 24
β3 Εμπειρία 9 και περισσότερες φορές 100 30 *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ( 1+2 ) 100%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ( άθροισμα * ) 100
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ( άθροισμα * * ) 38

α. «Η εμπειρία σε έρευνες» αφορά την κατηγορία των ερευνών α1,α2,α3 που απασχολήθηκε ο υποψήφιος και υπολογίζεται μία φορά ανά κατηγορία.

β. «Η εμπειρία σε επαναλήψεις» αφορά το πλήθος των διακριτών ετών που απασχολήθηκε ο υποψήφιος σε έρευνες.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Ειδικός Συντελεστής 1,4: Για Γυναίκα Ιδιώτη Συνεργάτη

Α1. Πρόσθετος Συντελεστής 1,1: Για γυναίκα Ιδιώτη Συνεργάτη ηλικίας 40-67 ετών.

Οι Ειδικοί αυτοί Συντελεστές (Α.:1,4 και Α1.:1,1) ισχύουν για την έρευνα:

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΕΟΠ)»

Β. Ειδικός Συντελεστής 1,4: Για Άνδρα Ιδιώτη Συνεργάτη

Ο Ειδικός αυτός Συντελεστής ισχύει για την έρευνα:

«ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Γ. Ειδικός Συντελεστής 1,2: Για Ιδιώτη Συνεργάτη με πτυχίο συναφές με το αντικείμενο των ερευνών του Πρωτογενή Τομέα (πλην της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας), όπως:

ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Δ. Ειδικός συντελεστής 1,2: Για Ιδιώτη Συνεργάτη με ειδικές γνώσεις, όπως γνώσεις σε Η/Υ:

Ο Ειδικός αυτός Συντελεστής ισχύει για τις έρευνες:

α. «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ICT)

β. «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ»

γ. «ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΕΟΠ)»

δ. « ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Επίσης, ο ειδικός αυτός Συντελεστής ισχύει και για τις έρευνες που, ρητά και εκ των προτέρων, έχει ορισθεί ότι απαιτούνται ΙΣ με ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας κατά την επιλογή και ανάθεση έρευνας προηγείται ο ΙΣ που έχει εμπειρία στη συγκεκριμένη έρευνα για την οποία γίνεται επιλογή ΙΣ. Αν περισσότεροι του ενός ισοβαθμούντες ΙΣ έχουν την ίδια, προηγούνται κατά σειρά αυτοί που έχουν το μικρότερο τυχαίο αριθμό κατάταξης.

Ο τυχαίος αριθμός κατάταξης προσδιορίζεται μηχανογραφικά και επιβεβαιώνεται παρουσία των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων που διενεργούν έρευνες με ΙΣ και του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης & Ιδιωτών Συνεργατών (ή των νόμιμων αναπληρωτών τους).

Η επιλογή των ΙΣ για κάθε έρευνα, θα γίνει από το Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι υποψήφιοι ΙΣ έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών Πινάκων Κατάταξης των ΙΣ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Κάθε ΙΣ αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει, από το αρμόδιο για την έρευνα Τμήμα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του. Η επιβεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου του, από το αρμόδιο Τμήμα, είναι ένα από τα βασικά κριτήρια, για τη συνέχιση της απασχόλησής του ως ΙΣ στην ΕΛΣΤΑΤ στο παρόν μητρώο.

Η αμοιβή των ΙΣ καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των ΙΣ και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοιβή για κάθε συλλεχθέν και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των ΙΣ πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση της εργασίας τους και τον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας που διενεργείται από τα αρμόδια Τμήματα και Δ/νσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

Για όσους ΙΣ προκύπτει ακαθάριστο ποσό πληρωμής, για κάθε τίτλο (χρηματικό ένταλμα), υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, οφείλουν, για την πληρωμή τους, να προσκομίζουν στο Ταμείο της ΕΛΣΤΑΤ φορολογική ενημερότητα.

Η παροχή υπηρεσιών των ΙΣ στην ΕΛΣΤΑΤ σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.08.2012).

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην κεντρική σελίδα του Portal, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».

Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472000:5558

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.

Οι ΙΣ που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα Μητρώα ΙΣ, θα πρέπει να υποβάλουν νέα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης.

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών), καθώς και στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθεί, να υποβάλουν αποκλειστικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών επί ποινή αποκλεισμού, από την ημερομηνία ειδοποίησης για ανάθεση εργασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ΔΟΥ που ανήκουν.

3) Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι συναινούν στη λήψη από την ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου τους, από την αρμόδια αρχή.

5) Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.

6) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έχουν επικαλεστεί με την αίτησή τους:

7) Τίτλο-ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα).

8) Βεβαίωση σπουδών (για τους φοιτητές-τριες).

9) Στην περίπτωση που διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία ως ερευνητή ή επέκτασης άλλης προϋπάρχουσας δραστηριότητας στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

10) Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986: (α) ότι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου και (β) ότι γνωρίζουν ότι το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν (όπως προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο), είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ από παροχή υπηρεσιών.

11) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, τουλάχιστον επιπέδου Β1 (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 21/2014, ΦΕΚ 31/Α’/11-2-2014) για υποψήφιους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) από την Ελλάδα

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψήφιους ΙΣ αυτοπροσώπως.

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά τους ΙΣ που θα συνεργαστούν με την ΕΛΣΤΑΤ για πρώτη φορά. Οι ΙΣ που έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους στο προηγούμενο μητρώο (Ιανουαρίου-Αύγουστου 2017) θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά μόνο αν κάποιο από αυτά έχει διαφοροποιηθεί.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψήφιους ΙΣ αυτοπροσώπως.

Για τους ΙΣ που θα απασχοληθούν στην Αττική, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη Διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της έρευνας για την οποία έχουν επιλεγεί.

Για τους ΙΣ που θα απασχοληθούν σε Νομούς εκτός Αττικής, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, στην οικεία ΥΣΝ.

Στη συνέχεια, μετά από έλεγχο από τα αρμόδια Τμήματα της ΕΛΣΤΑΤ, τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών.

Οι ΙΣ, για να έχουν δικαίωμα παραλαβής του υλικού της έρευνας, πρέπει προηγουμένως να έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά την εκπαίδευση στην πρώτη έρευνα που θα επιλεγούν, τα οποία ελέγχονται προκαταρκτικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ που τα παραλαμβάνουν.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο ΙΣ κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ως περιοχή προτίμησης για την απασχόληση του ΙΣ ορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα που έχει επιλέξει με το σύνολο ή μέρος των Δήμων που περιλαμβάνει.

Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα, στην οποία καλείται να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες από τις περιοχές προτίμησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ.

Επισημαίνεται ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα στους ΙΣ από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε περιοχές που κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα. Επίσης, οι υποψήφιοι ΙΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι διαθέσιμος μόνον μικρός αριθμός ερωτηματολογίων για συλλογή.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα της κατηγορίας ερευνών που έχει επιλέξει (Νοικοκυριά ή Επιχειρήσεις ή Ετήσια Γεωργική Έρευνα) στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ.

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι υποψήφιοι ΙΣ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στην αίτησή τους διαθεσιμότητα 90 ή 120 ή 160 ώρες κατά μήνα.

Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος ΙΣ να επιλεγεί σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες στα νοικοκυριά, πρέπει να έχει δηλώσει διαθεσιμότητα χρόνου για όλους τους μήνες για τους οποίους ισχύει το Μητρώο. Η συνεργασία με τους υπεύθυνους των νοικοκυριών για τη συλλογή στοιχείων πολλές φορές απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος ΙΣ να επιλεγεί σε έρευνες στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει διαθεσιμότητα χρόνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των επιχειρήσεων.

Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε μηνιαία ή τριμηνιαία έρευνα, έστω και για ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες, καθώς και από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ.

 

 

4. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ

Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα για την οποία επιλέχθηκε ή άρνηση συμμετοχής του στην έρευνα μετά από εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ.

Αν Ιδιώτης Συνεργάτης, που ήδη συμμετέχει σε έρευνα, αρνηθεί τη συμμετοχή του σε επόμενη έρευνα, για την οποία επιλέγεται, αυτό θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ και αποκλείεται η συμμετοχή του στο επόμενο Μητρώο. Θα συνεχίσει, όμως, την ολοκλήρωση της διενέργειας των ερευνών που έχει ήδη αρχίσει.

-Μη ολοκλήρωση έρευνας για την οποία επιλέγεται

Η παραίτηση του ΙΣ από τη συνέχιση ολοκλήρωσης έρευνας για την οποία επιλέχθηκε, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των επομένων ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ, καθώς και τη συμμετοχή του στο επόμενο Μητρώο.

 

5. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρνηση ήδη επιλεγμένου ΙΣ σε πρόσθετη έρευνα, από αυτήν που απασχολείται, μέσα στον ίδιο μήνα και μέχρι τη συμπλήρωση των ωρών κατά μήνα που έχει δηλώσει, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το ισχύον Μητρώο ΙΣ, καθώς και η συμμετοχή του στο επόμενο Μητρώο. Αν επαναληφθεί η ίδια συμπεριφορά για περισσότερες από δύο φορές τότε ο αποκλεισμός του θα είναι για όλα τα επόμενα μητρώα.

 

6. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ιδιώτες Συνεργάτες που αναλαμβάνουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο αριθμό ερωτηματολογίων μιας έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να εργαστούν με συνέπεια ώστε να επιστρέψουν στους καθορισμένους χρόνους και ορθά συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια στην ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την επίσκεψή τους στα νοικοκυριά ή στις επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδεικνύουν πάντα την κάρτα ΙΣ, με την οποία τους έχει εφοδιάσει η ΕΛΣΤΑΤ, να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και κόσμια διαγωγή. Θα πρέπει να επισκέπτονται οι ίδιοι αυτοπροσώπως τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Απαγορεύεται η ανάθεση από τον ΙΣ της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων σε τρίτους. Η ανταπόκριση του ΙΣ στο έργο του θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και, αν βρεθεί η ανταπόκριση ελλιπής, ο ΙΣ θα αντικατασταθεί και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο.

Ιδιώτες Συνεργάτες για τους οποίους θα διαπιστωθεί ότι έχουν αναθέσει σε τρίτους όλη ή μέρος της εργασίας που τους έχει ανατεθεί, θα αποκλείονται αυτόματα από όλα τα επόμενα Μητρώα.

7. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εάν μετά τον έλεγχο του αρμόδιου για την έρευνα Τμήματος διαπιστωθεί πλαστογράφηση ή παραποίηση ή αλλοίωση ή ψευδής συμπλήρωση μέρους ή όλων των ερωτηματολογίων μίας έρευνας από ΙΣ στους οποίους έχει ανατεθεί, θα τίθενται αυτομάτως και οριστικά εκτός του ισχύοντος Μητρώου, δεν θα συμπεριληφθούν σε κανένα επόμενο Μητρώο και θα υποστούν τις συνέπειες των σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα ενώ δεν θα τους επιτραπεί η συνέχιση της ίδιας ή όποιας άλλης έρευνας τους έχει ανατεθεί. Παράλληλα, δεν θα αποζημιωθούν για κανένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας.

 

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Ο υποψήφιος ΙΣ θα ειδοποιείται για την επιλογή του σε διενεργούμενη έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του και με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, με μήνυμα από το ανωτέρω κινητό στον αριθμό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα-πρόσκληση) θα αποδέχεται την πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και, ως αποδεικτικό, ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο της συγκεκριμένης εφαρμογής για την ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου της ΕΛΣΤΑΤ που εμφανίζεται στο μήνυμα-πρόσκληση παραπέμπει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή του κέντρου αποστολής-λήψης μηνυμάτων της ΕΛΣΤΑΤ.

Για να μην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, η μη απόκριση του υποψήφιου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός διαστήματος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος, θα θεωρείται άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.

 

9. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δήλωση ανακριβών στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του ΙΣ από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 213 135- 3035, 3050, 3068, 3081, 2182 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δελτίο τύπου για τη σύσκεψη σωματείων και επιτροπών αναπληρωτών
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

“Δεξαμενή” 220 τουλάχιστον μόνιμων εκπαιδευτικών σε σχολεία δημιουργεί το νομοσχέδιο

Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 ...

Μοιράσου!