Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 20:21


Home / Featured / Δυο μεταπτυχιακά που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και όχι μόνο

Δυο μεταπτυχιακά που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και όχι μόνο

Δημοσιεύτηκε: 8:22 πμ Αύγουστος 15th, 2017  


Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ προκηρύσσει 14 θέσεις εισακτέων στο πρόγραμμα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο χώρο» για το έτος 2017-2018 οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
– 7 θέσεις για την κατεύθυνση Λογοτεχνία-Πολιτισμός
– 7 θέσεις για την κατεύθυνση Γλωσσολογία-Διδακτική
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από τις 28 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφόριες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την προκήρυξη.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο»
Με κατεύθυνση: Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αριθμ. 160/04-05-2017, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δώδεκα (12) θέσεις στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία» που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην κατεύθυνση Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία.

Δικαίωμα για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν: οι πτυχιούχοι όλων  των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα και σε άριστο επίπεδο μία ευρωπαϊκή ξένη γλώσσα. Συνεκτιμάται επίσης η πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών καθώς και η καλή χρήση Η/Υ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)*
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας*
 4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία)
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών.*

Για τους απόφοιτους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών το επίπεδο γλωσσομάθειας της συγκεκριμένης γλώσσας τεκμηριώνεται από το Πτυχίο τους.

Επίσης για τους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης κα Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται από τις γλώσσες εργασίας που εμφανίζονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.

 1. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους*
 2. Σύντομο γραπτό σχέδιο (μέχρι 500 λέξεις) των προσωπικών ερευνητικών τους προθέσεων και ενδιαφερόντων (ειδίκευση, πεδίο έρευνας, επαγγελματική ενασχόληση, ερευνητικά ενδιαφέροντα, κλπ.).
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εξετάζεται σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών και διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ

* Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.

Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη

μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά  από 20 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος κτηρίου Διοίκησης ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή.

Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο.

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κτήριο Διοίκησης,  3ο; όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2017.

Για την επιλογή των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α και β του νόμου 3685/2008. Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται τα εξής:

α)   Γενικός βαθμός του πτυχίου. 10%
β) Mέσος όρος των βαθμών των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τη ειδίκευση. 15%
γ)   Tυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα. 5%
δ)   Εξετάσεις των υποψηφίων που συνίστανται στην γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός σχεδίου έρευνας βασισμένου πάνω σε υπόθεση εργασίας που δίνεται ως θέμα. 60%
ε)   Γνώση ξένων γλωσσών. 10%

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα 3 πρώτα εξάμηνα ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. επικοινωνίας 2310 995174).

ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γραπτή εξέταση

Η ανακοίνωση των ημερομηνιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr

Με τη γραπτή εξέταση, σημαντικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούνται:

 • η ικανότητα έκφρασης με συνοχή και συνεκτικότητα  στην ελληνική γλώσσα
 • η ικανότητα διατύπωσης σύνθετων συλλογισμών/προβληματισμών/συμπερασμάτων
 • η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
 • η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών για να αναπτύξουν ένα σύντομο σχέδιο έρευνας (μέχρι 1000 λέξεις) πάνω σε μια ερευνητική υπόθεση εργασίας που θα τους δοθεί ως θέμα. Το σχέδιο έρευνας μπορεί να  κινείται σε 3 κυρίους άξονες:

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σαφής ανάλυση του θέματος
 • Σύντομη ανάπτυξη του σκοπού, των υποθέσεων εργασίας ή/και προβληματισμών. Περιληπτική αναφορά σε συναφείς, με το υπό εξέταση αντικείμενο, έρευνες.
 • Σύντομη ανάλυση της σκοπιμότητας της έρευνας και της συμβολής της στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης γενικότερα.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Περιληπτική παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας, που θα περιλαμβάνει:
  – Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου σχεδίου/πλαισίου έρευνας, π.χ. επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα (διαδικασία της δειγματοληψίας), συγκριτική έρευνα, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, συμμετοχική παρατήρηση, βιβλιογραφική έρευνα, κ.τ.λ.).
  – Εργαλεία της έρευνας, π.χ. ερωτηματολόγια, άξονες συνεντεύξεων, βιβλιογραφία.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σύντομη περιγραφή της δομής της έρευνας.

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται.

Προφορική εξέταση

Όλοι/ες υποψήφιοι/ες μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

Με την προφορική εξέταση αξιολογούνται:

 • η ικανότητα έκφρασης με συνοχή και συνεκτικότητα στην ελληνική γλώσσα
 • η ικανότητα διατύπωσης σύνθετων συλλογισμών/προβληματισμών/συμπερασμάτων
 • η ικανότητα ανάλυσης και παρουσίασης πληροφοριών

Η ανακοίνωση των ημερομηνιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν ενδεικτικά να συμβουλευτούν τα:

 • Brown J. D. ,1988. Understanding Research in Second Language Learning. Cambridge: CUP.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα, Εκδόσεις: Μεταίχμιο.
 • Guibert J., Jumel G., 1997. Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales. Paris: A. Colin.
 • Κατσιμαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρμογή. Αθήνα: Καρδαμίτσας
 • Μήτσης, Ν. (2004). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
 • Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (2001) «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ενός πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών», Recherches en Linguistique Grecque I, (Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίαs), 13-15 Σεπτεμβρίου 2001, Παρίσι, σσ. 99-102.
 • Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ.( 2000) «Πολυπολιτισμικές κοινωνίες: η σύγχρονη πρόκληση για το σχολείο», Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 25-26 Σεπτεμβρίου 2000, Αθήνα, σσ. 427-438.
 • Seliger H. W., Shohamy E., 1989. Second Language Research Methods. Oxford: OUP.
 • Tardieu, C., Làzàr, I., et al. (2008). La didactique des langues en 4 mots-clés : communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris.
 • Ellipses.
 • Τσοπάνογλου Α., 2010. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...