Home / Featured / Προκήρυξη ΟΑΕΔ για ωρομίσθιο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (αφορά πολλές ειδικότητες)

Προκήρυξη ΟΑΕΔ για ωρομίσθιο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (αφορά πολλές ειδικότητες)

Δημοσιεύτηκε: 8:37 μμ Ιούλιος 3rd, 2017  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑµεΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕΔ) προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2017– 2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην µε αριθµ. 2145/33/08-07-2014 απόφαση και τις τροποποιήσεις µε αριθµ. 2517/58/20-10-2015, 1738/42/20-06-2017 αποφάσεις ∆.Σ. του Οργανισµού <<Περί Καθορισµού κριτηρίων επιλογής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕ∆ και της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών>>, την µε αριθµ. 1674/33/22-06-16 απόφαση ∆.Σ. του ‘’Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής’’, την µε αριθµ. 1801/35/28-06-16 τροποποίησή της, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, που εγκρίθηκαν µε την µε αριθµ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, τις µε αριθµ. 2314/37/22-07-2014, 1524/29/07-06-2016 τροποποιήσεις αυτής, να υποβάλουν αίτηση, από την ∆ευτέρα 03-07-2017 έως την ∆ευτέρα 10-07-2017, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων.

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
2. Αγιογραφία
3. ∆ερµάτινων ειδών
4. Ξυλουργική
5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει µόνο ταχυδροµικώς (συστηµένο ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στην Γραµµατεία της Σχολής  Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2017-2018 και θα αφορούν τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (µη προσέλευσης µαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕ∆ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑµεΑ ΑΘΗΝΩΝ:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• ΠΕ Φιλολόγων
• ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
• ΠΕ Πληροφορικής
• ΠΕ Οικονοµολόγων
• ΠΕ Λογιστών
• ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
• ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
• ΠΕ Νοσηλευτικής

• ΠΕ Ψυχολόγων
• ΠΕ Κεραµικής
• ΠΕ Τεχνολογίας ξύλου
• ΠΕ Μαθηµατικών
• ΠΕ Εργοθεραπευτών
• ΠΕ Φυσικών
• ΠΕ Φιλολόγων µε πιστοποιητικό Braille από ∆ηµόσιο φορέα
• ΠΕ Πληροφορικής µε εµπειρία στο πρόγραµµα NOVA(για άτοµα µε προβήµατα όρασης)
• ΠΕ Μαθηµατικών µε εµπειρία στο πρόγραµµα NOVA (για άτοµα µε προβλήµατα όρασης )
• ΠΕ Φυσικών µε εµπειρία στο πρόγραµµα NOVA (για άτοµα µε προβλήµατα όρασης )
• ΠΕ Θεατρικών Σπουδών ή κάτοχοι πτυχίου ανώτερων σχολών δραµατικής τέχνης της ηµεδαπής.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ:

Υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ θεωρούνται υποψήφιοι µε Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠAΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας.

• ΤΕ Πληροφορικής
• ΤΕ Λογιστών
• ΤΕ Νοσηλευτικής
• ΤΕ Ξυλουργικής
• ΤΕ ∆οµικών Έργων
• ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
• ΤΕ Σχεδιαστών

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ε:

1) Υποψήφιοι της κατηγορίας ∆Ε θεωρούνται υποψήφιοι µε πτυχίο ΙΕΚ µε πιστοποίηση, πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής, αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιµίας µε πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελµατικής Σχολής, από τον αρµόδιο φορέα αν δεν είναι σαφής η βαθµίδα εκπαίδευσης ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελµατικής σχολής, µε αποδεδειγµένη διετή επαγγελµατική ή διδακτική εµπειρία, στο αντικείµενο που αιτούνται να διδάξουν.

• ∆Ε Πηλοπλαστικής – Κεραµικής
• ∆Ε Αγιογραφίας
• ∆Ε ∆ερµατοτεχνίας
• ∆Ε Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας
• ∆Ε ∆οµικών Έργων
• ∆Ε Πληροφορικής.
• ∆Ε ∆ιερµηνέων Νοηµατικής Γλώσσας.
• ∆Ε Σχεδιαστών

Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε 

Για το έντυπο της αίτησης,πατήστε 


 

Ένα σχόλιο

 1. Κηπουρού Χριστίνα

  Κανονικά ο ΑΣΕΠ πρέπει να καταργηθεί και τα στατιστικά δεδομένα αποφοίτων όλων των Σχολών να πηγαινουν αυτεπαγγέλτως στον ΟΑΕΔ απ’όπου κι επίσημα να ανακοινώνονται οι προκηρύξεις για την εκάστωτε Σχολή.
  Κηπουρού Χριστίνα
  ΠΕ 5 Γαλλική Φιλολογία Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νικης
  Θεωρώ πως είναι και ο δικαιότερος τρόπος για να ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα των διορισμών και να υπάρχεια διαφάνεια χωρίς να χρειάζεται κανείς μέσον.
  Καλό θα είναι να ενημερώνεται και αυτομάτως η κάθε Σχολή για την προσκόμμιση των δικαιολογητικών όλων των αποφοίτων ούτως ώστε ο καθένας ν’απορροφάται αμέσως στο αντικεόμενο των Σπουδών του.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...