Home / Featured / Γνωμοδότηση για τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και καταγραφής των φύλλων αποτίμησης των υποψήφιων διευθυντών

Γνωμοδότηση για τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και καταγραφής των φύλλων αποτίμησης των υποψήφιων διευθυντών

Δημοσιεύτηκε: 6:36 μμ Ιούλιος 12th, 2017  


ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 11/7/2017

            Ι. Επί του ερωτήματος.                                                  

Ετέθη υπόψη μου Ερώτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων, το οποίο έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε να παραπέμψετε για γνωμοδότηση το εξής θέμα στη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ:

Οι δύο αιρετοί του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Χανίων βρισκόμαστε σε συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου ως προς τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και καταγραφής των φύλλων αποτίμησης των υποψήφιων διευθυντών . Ο πρόεδρος προτείνει το άνοιγμα των φακέλων από τον ίδιο και την ανακοίνωση της βαθμολογίας από αυτόν, χωρίς αναφορά στο μέλος του Συμβουλίου που την αποτύπωσε. Δηλαδή να μην γίνει σύνδεση της βαθμολογίας με το μέλος που την αποτυπώνει , ώστε να μην υπάρξει διαρροή.

Ως εκ τούτου:

Θεωρούμε ότι έτσι γίνεται παραβίαση της αρχής της ισότητας των μελών, αφού ένα μέλος του Συμβουλίου, ( συγκεκριμένα ο πρόεδρος) γνωρίζει και συνδέει οπτικά και ακουστικά την βαθμολογία με το μέλος που την αποτυπώνει , ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν ίδια αντίληψη, ούτε μπορούν να βεβαιώσουν την ακρίβεια όσων λέγονται.

Θεωρούμε ότι η διαδικασία όπως προτείνει ο πρόεδρος είναι αδιαφανής και ενέχει τον κίνδυνο παραποίησης των στοιχείων βαθμολογίας

 Παράδειγμα :

1) Ανακοίνωση δύο βαθμολογιών με 7,00 ενώ έχουν βαθμολογήσει τρία μέλη με 7,00 , τους δίνει την πεποίθηση ότι το ένα 7,00 είναι δικό τους και δεν υπάρχει αντίδραση περί λάθους

2) Φύλλο βαθμολόγησης, χωρίς αποτύπωση της βαθμολογίας , μπορεί να ανακοινωθεί ως βαθμολογημένο κ.α .

Θεωρούμε ότι δεν νομιμοποιούμαστε να υπογράψουμε το πρακτικό με τις βαθμολογίες των υποψηφίων διευθυντών, χωρίς να έχουμε ίδια αντίληψη ( οπτική και ακουστική) για τις βαθμολογίες, τις οποίες έλαβαν από κάθε μέλος του Συμβουλίου και μάλιστα μη μπορώντας να ελέγξουμε την ορθή καταγραφή των επί μέρους βαθμολογιών και του μέσου όρου της συνέντευξης από δικό μας αρχείο, το οποίο τηρούμε κατά τη διάρκεια ανοίγματος των φακέλων .

Παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε για τα ανωτέρω θέματα (ακολουθούν υπογραφές των αιρετών και του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου)»

ΙΙ. Το νομικό πλαίσιο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Το πλαίσιο της διαδικασίας, που διέπει την επιλογή Διευθυντών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυτό που προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4473/2017, ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 3848/2010. Μεταξύ των άλλων προβλέψεων του ως άνω νόμου στο άρ.1 παρ. στ προβλέπεται αναφορικά με την διαδικασία συνεντεύξεως των υποψηφίων: «Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης».

Στην υπ’ αρ. Φ.361.22/23 /91322 /E3/31-5-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι διατάξεις του ως άνω νόμου ως εξής: «Μοριοδότηση της συνέντευξης. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών. Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι μονάδες βαθμολόγησής του με τη σχετική αιτιολόγηση. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Από το περιγραφόμενο στο νόμο αναγκαίο περιεχόμενο του πρακτικού, στο οποίο πρέπει συνοπτικά να καταγράφονται οι γνώμες τις οποίες σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων (όπως εξάλλου, επιβάλλεται και από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας), προκύπτει, ότι η άποψη του κάθε μέλους πρέπει να είναι φανερή και κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, επαρκώς αιτιολογημένη.

Επιχείρημα υπέρ της φανερής τοποθέτησης κάθε ενός εκ των μελών του Συμβουλίου αποτελεί, εξάλλου, και η γενική αρχή που διέπει τις αποφάσεις της Διοικήσεως, σύμφωνα με την οποία τα συλλογικά όργανα αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία, εκτός και εάν αντίθετη ρητή διάταξη νόμου, επιβάλλει την τήρηση μυστικής ψηφοφορίας (ΣτΕ 2486/1996, 1062/1952, 195/1984, 1336/1947).

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που αρμόζει στο ερώτημα που ετέθη.

Από τις ειδικές διατάξεις, που διέπουν την λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογών, προκύπτει, ότι η γνώμη κάθε μέλους του Συμβουλίου, όπως έχει αποτυπωθεί στα φύλλα αξιολόγησης, επιβάλλεται να καταγραφεί στα πλαίσια της διαδικασίας και να αιτιολογηθεί επαρκώς. Σε αντίθετη περίπτωση, γεννάται ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας, σύμφωνα με την παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπροσθέτως, πέραν των ουσιαστικών και πρακτικών αιτιάσεων, που ορθώς τίθενται από τους αιρετούς, ουδεμία ειδική διάταξη προβλέπει την μυστικότητα των επιμέρους απόψεων των μελών του Συμβουλίου. Τονίζεται, ότι όπως και σε κάθε συλλογικό όργανο της διοικήσεως, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα εμπιστευτικότητας στα πλαίσια αυτού, όπως φαίνεται να επικαλείται ο Πρόεδρος, αφού τα μέλη κάθε συλλογικού οργάνου είναι ισότιμα μεταξύ τους και από καμία διάταξη νόμου, δεν απορρέει μία τέτοια επίκληση.

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

Δικηγόρος -Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιο (Πρόσκληση), προκειμένου οι  νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν ...