Home / HEADER-NEWS / Προσλήψεις σε κατασκηνώσεις που ενδιαφέρουν και εκπαιδευτικούς

Προσλήψεις σε κατασκηνώσεις που ενδιαφέρουν και εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύτηκε: 11:10 μμ Ιούνιος 21st, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο Δήμος Χανίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη τριάντα επτά (37) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, τα οποία καθορίζονται ως στελέχη και εργατικό προσωπικό για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής και Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων για το έτος 2017 ως ακολούθως:

 

Αριθμός Θέσεων και ειδικοτήτων ανά κατηγορία φιλοξενίας ωφελούμενων ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συντονιστές 1 Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Επιμελητές 2 Απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου  με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων                                                  Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2
Γυμναστές 2 Πτυχιούχος  Τ.Ε.Ε.Φ.Α
Ομαδάρχες 11 Απόφοιτος  τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου
Βοηθ. Διαχειριστές 1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου
Αποθηκάριοι 1  Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται
Γιατροί 1 Απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσοκόμοι 1 Απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων
Μάγειροι 1 Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
Βοηθ. Μαγείρων 1
Εργάτες/τριες 7 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Προσωπικό Καθαριότητας 1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Φύλακας 1 Απόφοιτος λυκείου
Ειδικός Τεχνίτης 1 Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
Ναυαγοσώστης 1 α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή

 

 

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανέρχεται σε 37 άτομα. Στην περίοδο φιλοξενίας Ατόμων ΑμεΑ ο αριθμός θα περιορισθεί σε 26 άτομα  όπως και στην περίοδο φιλοξενίας των ηλικιωμένων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν ηλικία από 18 ετών, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες διά της της με αρ.Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1224/Β/7-4-2017)  περιπτώσεις.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

                                                         ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα προσόντα των στελεχών και του λοιπού προσωπικού αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα  8 και 9 της με αρ.Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1224/Β/7-4-2017) περί «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο  τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).
  3. Αντίγραφο αδειών (όπου απαιτείται).
  4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 21/06/2017 έως και 26/06/2017 :

α)  ταχυδρομικώς

β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30 στο γραφείο Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων, επί της οδού Καραϊσκάκη (γωνία).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (04) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Σημείωση:Το προσωπικό της Κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο στη κατασκήνωση όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

                                                                                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...