Home / Featured / Όλες οι ενεργές προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Δήμους. Λήγουν σε λίγες μέρες

Όλες οι ενεργές προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Δήμους. Λήγουν σε λίγες μέρες

Δημοσιεύτηκε: 11:03 πμ Μάιος 28th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Λήγουν μέσα στη νέα εβδομάδα προκηρύξεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ειδικότητες εκπαιδευτικών και ιδίως για δασκάλους, νηπιαγωγούς, θεατρικών σπουδών, φυσικής αγωγής. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναγνωστών του το xenesglosses.eu παρουσιάζει τις θέσεις για τις οποίες οι προθεσμίες λήγουν τις επόμενες μέρες:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
  Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα    Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι,
πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών,
πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών)
Από 16-6-2017
έως 28-7-2017
10
102 ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι,
πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών,
πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών)
Από 16-6-2017
έως 14-7-2017
3
103 ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Από 16-6-2017
έως 28-7-2017
2

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών, ενώ οι Υποψήφιοι ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 45 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει στις 24/5/2017 και λήγει στις 2/6/2017.      

Για το έντυπο αίτησης πατήστε

Για την υπεύθυνη δήλωση 2μηνης απασχόλησης πατήστε

Για την υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννιά (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Εκπαιδευτής Εικαστικών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ: 2 θέσεις
Εκπαιδευτής Μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ: 2 θέσεις
Εκπαιδευτής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα παραδοσιακούς χορούς: 2 θέσεις

Δάσκαλοι ΠΕ: 2 θέσεις Νηπιαγωγοί ΠΕ: 1 θέση.

Περισσότερα εδώ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο Δήμο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας/ Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Χανίων

Για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας»

Χανιά/ Χανιά

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» υπάρχει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων, όπου εδρεύει η υπηρεσία (Κυδωνίας 29) και στον ιστότοπο του Δήμου (www.chania.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341674.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 26/05/2017 και τελειώνει την Τρίτη 06/06/2017, επόμενη εργάσιμη από την αργία της Δευτέρας 05/06/2017( Αγ. Πνεύματος).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων: www.chania.gr

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Δήμο Χανίων.

Περισσότερα εδώ

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...