Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 01/07/2022, 03:52


Home / HEADER-NEWS / Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου και οργανικά κενά εκπαιδευτικών

Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου και οργανικά κενά εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: 1:22 μμ Μάιος 21st, 2017  


Την Πέμπτη 18 Μαΐου  2017  συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΥΣΠΕ:

 1. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ανά Σχολική Μονάδα της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου, έπειτα από τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε ΣΜΕΑΕ.
 2. Χορήγηση άδειων άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 3. Εξέταση ένστασης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.
 4. Ανάκληση αποφάσεων Αναγνώρισης προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών και εκ νέου Αναγνώριση Προϋπηρεσίας.
 5. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού.
 6. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.

Θέμα 2ο : «Χορήγηση άδειων άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»     

Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις.

Θέμα 3ο: «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού.»

Οι αιρετοί μειοψήφησαν στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα της συναδέλφου. Αφορά την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε ιδιωτικό σχολείο. Μετά την εφαρμογή του 4354/15 διαχωρίζεται η προϋπηρεσία για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Απαντώντας έτσι σε ερωτήματα συναδέλφων οι εγκύκλιοι Ιουλίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352 που διευκρινίζει το άρθρο  26 του N. 4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016)  την εγκύκλιο με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426  03-03-2017 και Αρ. πρωτ.35527/Ε2 η οποία διευκρινίζει πως προβλέπεται αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Η προϋπηρεσία αφορά την βαθμολογική εξέλιξη του συναδέλφου.

Σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) – νέο μισθολόγιο – όπου καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης, η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία και προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται πλέον για τη μισθολογική τους εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του 4024/2011 η προϋπηρεσία τους αναγνωριζόταν και για μισθολογική εξέλιξη. Συγκεκριμένα η παρ 1 του αρ 7 του 4354/15 δεν προβλέπει την ιδιωτική εκπαίδευση στου φορείς που αναγνωρίζονται για Μισθολογική Εξέλιξη.

Βέβαια μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει σε ιδιωτικά σχολεία έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία και διασφαλίζεται η  αναγνώριση στο δημόσιο. Συγκεκριμένα και σε σχετικό ερώτημα προς το υπουργείο η απάντηση που αναφέρει στο Αρ.Πρωτ.26995/Ε2/17-02-2016/ΥΠΠΕΘ  αναφέρει

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με μισθολογική κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών»

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 (Φ .Ε.Κ.176 τ.Α’), σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 36, του Ν .682/1977 (Φ.Ε.Κ.244 τ.Α’/01-9-1~77) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 7, του Ν.817/1978 (Φ.Ε.Κ.170τ.Α’/5-10-1978), σύμφωνα μετις οποίες:

«1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αnοδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων περιλαμβανομένου και του προσωρινού επιδόματος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.754/1978 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Επομένως, για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αποδοχών κάθε Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού, θα πρέπει να γίνει πλασματική κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015

Συμπληρωματικά αναφέρω την παρακάτω νομοθεσία η οποία διασφαλίζει την Μισθολογική Εξέλιξη των συναδέλφων που έχουν έτη προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση :

 • Με το άρθρο 17 του Ν.2470/97 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Με το άρθρο 6 του ν. 1824/1988 και το άρθρο 15 του ν. 3205/2003 θεσμοθετείται η αναγνώριση της πλήρους προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση
 • Με το άρθρο 97, παρ. 2 του Ν. 4310/2014 η συνολική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση συνυπολογίζεται για την υπηρεσιακή εξέλιξη.
 • Αντίστοιχη είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 33, του Ν. 4386/2016, όπου αναφέρεται πως ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας.

Καλούμε του Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων και την ΔΟΕ να πάρει θέση στην αδικία που υπόκεινται οι συνάδελφοι.

Θέμα 4ο: «Ανάκληση αποφάσεων Αναγνώρισης προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών και εκ νέου Αναγνώριση Προϋπηρεσίας.»

Οι συναδέλφισσες ως νεοδιόριστες το 2014 είχαν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Η αναγνώριση αυτή δεν ήρθε εγκαίρως στο ΠΥΣΠΕ αλλά το 2016 προκειμένου να περάσουν τα 2 χρόνια που υποτίθεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει μονιμοποιηθεί. (δοκιμής) Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όσες προϋπηρεσίες αναγνωρίστηκαν μετά την εφαρμογή του 4354/15 ισχύουν από 1-1-16. Οι αιτήσεις εξετάστηκαν σε υπηρεσιακά συμβούλια με ημερομηνίες του πρώτου εξαμήνου το 2016 και αναγνωρίστηκαν από τότε. Στο παρόν συμβούλιο ανακλήθηκαν οι αναγνωρίσεις για να γίνουν από 1-1-16. Ως αιρετοί θέσαμε το ζήτημα της αναγνώρισης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ναι μεν συμφωνούμε στην διορθωτική πρόταση της Διεύθυνσης αλλά τασσόμαστε στην άποψη της αναγνώρισης από την ημερομηνία υποβολής.

Αναφέρω χαρακτηριστικά το απόσπασμα του νόμου:

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικό κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως προβλέπεται

Θέμα 6ο: «Εξέταση ένστασης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Οι αιρετοί στηρίξαμε την ένσταση της συναδέλφου για το δίκαιο αίτημα της αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για μισθολογική εξέλιξη κατά το διάστημα 1-9-16 έως 31-12-16. Η διεύθυνση το απέρριψε. Η ένσταση αφορά την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου με τίτλο εκπαίδευση ενηλίκων σε συνάδελφο της ειδικής αγωγής. Ο Νόμος 4354/15 αρ. 9 περ. 3 α, γ  αναφέρει ότι οι κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προωθούνται 2 ΜΚ. Ακόμα αναφέρεται ότι αυτοδίκαια αναγνωρίζεται ο τίτλος που αποτελεί κριτήριο διορισμού ενώ για όσους δεν αποτελούν κριτήριο διορισμού το ΠΥΣΠΕ αποφασίζει. Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.14.3/8049 αναγνωρίστηκαν οι τίτλοι και στη συνέχεια με νέα απόφαση ανακλήθηκαν στηριζόμενοι σε οδηγία του ΓΛΚ και εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.

Παραθέτω τη σχετική νομοθεσία:

Όπως αναφέρεται στο 200735/E2 με ημερομηνία 24-11-16 , για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από 1-9-2015 έως και 31-12-2015, τη χρονική περίοδο κατά την οποία ήταν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 καθώς και η αριθμ. 

, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
 Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι ανωτέρω τίτλοι δεν μπορούσαν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη παρά μόνο εφόσον αποτελούσαν τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους.

Συνεπώς, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κατά το διάστημα από 1-9-2015 έως και 31-12-2015, είχαν προσκομίσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους οι οποίοι δεν αποτελούσαν τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους, δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της συνάφειας από τα οικεία ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ.

Επικαλούνται δηλαδή Κ.Υ.Α. και έγγραφο του 2012 και 2014 για να ερμηνεύσουν νόμων του 2015. Συγκεκριμένα καλούνται να ερμηνεύσουν το σαφές στο Κεφάλαιο Β άρθρο 9 «μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη υπαλλήλων» στην περίπτωση 3 α, β που αναφέρει Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που έχουν αποκτηθεί με τα τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προωθούνται  κατά 2 Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν ενώ οι κάτοχοι διδακτορικών σπουδών κατά 6 ΜΚ. Και Β περίπτωση που αναφέρει : β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικό κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ακόμα για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού πέραν του 4354/15 ακολουθήσαμε και τις οδηγίες επί του άρθρου 26 της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου για εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται1« μετά την 1-1-2016 η μισθολογική προώθηση στους κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται:

Α) με την αρχική τους κατάταξη εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου (δεν απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου).

Β) από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου στην περίπτωση που κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους (απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του τίτλου).

Αυτοαναιρείται το Υπουργείο αφού 5 μήνες μετά βγάζει την 200735/E2 με ημερομηνία 24-11-16 που προβλέπει ότι  για  αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν ισχύουν και δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του σχετικού εδαφίου του άρθρου 26 της αριθμ. 

 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του Ν. 4354/2015, σύμφωνα με το οποίο: «στην περίπτωση που, για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο».

Τα έχουν χαμένα για τα καλά στο Υπουργείο. Σίγουρα η πολυνομία και οι εγκύκλιοι οι αλληλοσυγκρουόμενοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον Νόμο που είναι ανώτερος. Ζητήσαμε  την εφαρμογή του νόμου και όχι των εγκυκλίων που τον αναιρούν. Δεν είναι νομικά ορθό μια εγκύκλιος και μια οδηγία να υπερβαίνει το νόμο. Ζητήσαμε από το ΠΥΣΠΕ να ζητηθεί διευκρινιστική από το Υπουργείο και τη νομική υπηρεσία της περιφερειακής διεύθυνσης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  113 ενστάσεις κατά των πινάκων Μη Δεκτών υποψηφίων για του Συμβούλους Εκπαίδευσης

Την Πέμπτη 18 Μαΐου  2017  συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΥΣΠΕ:

 1. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ανά Σχολική Μονάδα της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου, έπειτα από τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε ΣΜΕΑΕ.

Θέμα 1ο : «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ανά Σχολική Μονάδα της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου, έπειτα από τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε ΣΜΕΑΕ.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, καθορίστηκαν ονομαστικά τα οργανικά κενά των δασκάλων,  των νηπιαγωγών, της ειδικής αγωγής, και των ειδικοτήτων καθηγητών αγγλικής, των καθηγητών φυσικής αγωγής και των καθηγητών μουσικής.

Οι συνάδελφοι που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΟΕ καθώς και όσοι έχουν έρθει με μετάθεση στο νομό θα κληθούν να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης καθώς και  αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 έως και Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και στις σχολικές μονάδες όπου επιζητούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι είκοσι (20) επιλογές — σχολικές μονάδες. Στις επιλογές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό είτε δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, όπου πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. Σε πίνακα που παραθέτουμε αναφέρονται σχολικές μονάδες που είναι σε αναστολή αλλά συμπεριλαμβάνονται στα οργανικά. Σε περίπτωση που κάποιος τα δηλώσει οφείλει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να βγει υπεράριθμος και να μετακινηθεί.
 2. Σας στέλνω τα οργανικά κενά δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων που υπάρχουν για δήλωση προτίμησης.

Τα οργανικά κενά, όπως αυτά καθορίστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου είναι τα ακόλουθα:

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Πιθανά οργανικά
1 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η 4
2 1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
3 2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
4 3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
5 4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2 3
6 5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
7 9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 4
8 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 3
9 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 6
10 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ Δ 3
11 1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 4
12 2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 4
13 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 6
14 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2
15 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α
16 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2
17 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 3
18 5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)

Α 9
19 6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 7
2 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 5
21 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ 3
22 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ Ε 5
23 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Ζ 2
24 2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ 3
25 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ Β
26 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ Δ 1 2
27 1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ Η
28 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 3
29 7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 2
3 1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
31 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
32 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
33 4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
34 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ Β 1
35 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ ΣΤ 4
36 3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ Γ 2
37 3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ Ζ 3
38 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ ( σε αναστολή) Ζ 1
39 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ 1
4 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ Η 2
41 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ Ζ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 97

 

α/α Δημοτικό Σχολείο Οργανικά κενά  
1 6ο 6/θ Δημ. Σχ. Ιεράπετρας 7
2 2/θ Δημ. Σχ. Ζήρου 1

 

Σημ: Τα παρακάτω δημοτικά σχολεία είναι ιδρυμένα αλλά βρίσκονται σε αναστολή

 

 

 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Πιθανά οργανικά
1 1/θ  ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η
2 1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2
3 2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
4 3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
5 4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
6 5ο  2/θ  ΝΗΠ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2
7 6ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 3
8 2/θ  ΝΗΠ.  ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 5
9 2/θ  ΝΗΠ.  ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 2
10 2/θ  ΝΗΠ.  ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 2
11 1/θ   ΝΗΠ.  ΚΡΟΥΣΤΑ Δ 1
12 1ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 3
13 2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β
14 2/θ  ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 1
15 1/θ   ΝΗΠ  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ Η 2
16 1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 3
17 2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α
18 3ο  2/θ  ΝΗΠ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α
19 4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 4
20 5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 3
21 6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2 1
22 7ο  2/θ  ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
23 2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 2
24 2/θ  ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ Δ 2
25 2/θ  ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ Β
26 1/θ   ΝΗΠ.  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ
27 1/θ   ΝΗΠ.  ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ 2
28 1/θ   ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Ζ 2
29 2/θ   ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 3
30 2/θ   ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 3
31 1/θ   ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ Ε 1
32 1/θ   ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ Η
33 1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
34 2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
35 3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
36 4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
37 5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
38 6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
39 1/θ  ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ Γ 2
40 1/θ  ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ ΣΤ 2
41 1/θ  ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ Ζ 1
42 1/θ ΝΗΠ.  ΖΗΡΟΥ Ζ 1
43 2/θ ΝΗΠ.  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ 1
44 1/θ  ΝΗΠ.  ΓΟΥΔΟΥΡΑ Η 1
45 1/θ  ΝΗΠ.  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ Β 1
46 7ο ΝΗΠ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 64  

 

Σημ: Τα παρακάτω Νηπιαγωγεία είναι ιδρυμένα αλλά βρίσκονται σε αναστολή

 

α/α Νηπιαγωγείο Οργανικά κενά Πιθανά οργανικά
1 1/θ Νηπ. Κρούστα 1
2 1/θ Νηπ. Τζερμιάδων 2
3 1/θ Νηπ. Καλαμαύκας 2
4 7ο 2/θ Νηπ. Αγίου Νικολάου 3

 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ Πιθανά οργανικά
1 3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου 1  
2 4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου 1  
3 9/θ Δημ. Σχολ. Ελούντας 1  
4 1ο   6/Θ Δημ. Σχολ. Νεάπολη 1  
5 1ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας 1  
6 3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας 1  
7 4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας 1  
8 5ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας 1  
9 1ο   6/θ Δημ. Σχολ. Σητείας 1  
10 2ο 12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας 1  
Σύνολο  κενών θέσεων εκπ/κών Μουσικής 10  

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ Πιθανά οργανικά
1 6/θ Δημ Σχολ. Αγ. Γεωργίου 1  
2 6/Θ  Δημ.    Σχολ. Σεισίου 1  
3 2ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρα 1  
4 4ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρα 1  
5 5ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας (Γρα-Λυγιά) 1  
6 6/θ Δημ Σχολ. Νέας Ανατολής 1  
7 4/θ ΔΣ Πισκοκεφάλου 1
8 6/Θ ΔΣ Φέρμων 1
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας 6  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ Πιθανά οργανικά
1 Διάθεση Δ/νσης  
2 Διάθεση Δ/νσης  
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Γερμανικής Γλώσσας  

 

 

Σημ: με το ΦΕΚ 3602/4-11-2016τ.Β΄ κατανεμήθηκαν οι 2 οργανικές θέσεις Γερμανικής Γλώσσας στην ΔΠΕ Λασιθίου και βρισκόμαστε σε αναμονή για την κατανομή τους σε συγκεκριμένες Σχολικές μονάδες.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ Πιθανά οργανικά
1 Διάθεση Δ/νσης  
2 Διάθεση Δ/νσης  
3 Διάθεση Δ/νσης  
4 Διάθεση Δ/νσης  
5 Διάθεση Δ/νσης  
6 Διάθεση Δ/νσης  
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Πληροφορικής  

 

Σημ: με το ΦΕΚ 3391/20-10-2016τ.Β΄ κατανεμήθηκαν οι 6 οργανικές θέσεις Πληροφορικής στην ΔΠΕ Λασιθίου και βρισκόμαστε σε αναμονή για την κατανομή τους σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  
1 6/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Γεωργίου 1  
2 4/θ Δημ. Σχολ. Παχείας Άμμου 1  
3 4/θ Δημ. Σχολ. Σφάκας 1  
4 ΔΣ Πισκοκεφάλου   1
5 4ο  12/θ ΔΣ Ιεράπετρας   1
6 5ο 12/θ ΔΣ Ιεράπετρας   1
  Σύνολο  κενών θέσεων εκπ/κών Φ. Αγωγής 3  

 

 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

 

Α/Α ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ  
1 3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2
2 Τ.Ε.  1ου  Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
3 Τ.Ε.   2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
4 Τ.Ε.   3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
5 Τ.Ε  4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
6 Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 1
7 Τ. Ε.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 1
8 Τ.Ε.   1ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
9 Τ.Ε.   2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
10 Τ.Ε.  1ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
11 Τ.Ε.  2ου  ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
12 Τ.Ε.  3ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
13 Τ.Ε.  4ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
14 Τ. Ε. 5ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
15 Τ.Ε.      Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 1
16 2/Θ  ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2
17 3/θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 2
18 Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
19 Τ.Ε.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 1
20 Τ.Ε  1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
21 Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
22 Τ.Ε. 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 1
23 Τ.Ε. 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ Γ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

 

25  

 

 

 

 

Α/Α ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ  
1 Τ.Ε. 4ου  ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
2 Τ.Ε. 2ου  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
3 ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
4 ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
5 Τ.Ε. 5ου  ΝΗΠ.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
6 ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
7 Τ.Ε. 3ου  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
8 Τ.Ε.        ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ 7  

 

 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ
1 3/θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1 ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΕΠΕΥΤΩΝ
3 3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1 ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
4 3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1 ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 Τ.Υ.   3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1 1068/2000τ.Β΄
2 Τ.Υ.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 1 1132/2002τ.Β΄
3 Τ.Υ.  2ου  ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 1132/2002τ.Β΄
4 Τ.Υ.  4ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 1068/2000τ.Β΄
5 Τ. Υ. 5ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1 1130/2001τ.Β΄
6 Τ.Υ. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 1 1130/2001τ.Β΄
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 6  

 

 

Σημειώσεις :

 • Στα νηπιαγωγεία του Κρούστα και του Τζερμιάδου, που είναι σε αναστολή, έχει ζητηθεί να γίνει εγγραφή νηπίων και προνηπίων. Αν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός θα λειτουργήσουν κανονικά.
 • Σχολική μονάδα στην οποία λειτουργούσε τμήμα ένταξης δεν είχε ΦΕΚ ίδρυσης και δεν περιλαμβάνεται στα νέα οργανικά κενά.

 

 • Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να τοποθετηθούν στο σοβαρό ζήτημα της απώλειας οργανικών θέσεων Τμημάτων Ένταξης

 

 

 • Καλούμε όλες τις σχολικές μονάδες που έχουν το νόμιμο αριθμό αλλοδαπών να κάνουν αίτηση για ίδρυση Τμημάτων Υποδοχής ΖΕΠ μιας και έχει βγει η πρόσκληση.

 

Σημειώνουμε εδώ ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει η τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και γίνουν οι μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ

 

Οι συνάδελφοι καλούνται να κάνουν αίτηση από Παρασκευή 19 Μάιου έως και την Πέμπτη 25 Μαΐου. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με φαξ στη διεύθυνση.

 

Καλούμε τους συναδέλφους μας στα πλαίσια των αποφάσεων των συλλόγων μας και της ομοσπονδίας για εγγραφή των νηπίων και προνηπίων στο ολοήμερο τμήμα μιας και η συνεδρίαση που θα ακολουθήσει θα καθορίσει τα λειτουργικά κενά. Με την τροπολογία για τα νηπιαγωγεία δημιουργούνται αποκλεισμοί με γνώμονα τα κοινωνικά κριτήρια. Καλούμε να γίνουν όλες οι εγγραφές όσων επιθυμούν προκειμένου να λειτουργήσει ο μέγιστος αριθμός τμημάτων.

                                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...