Home / HEADER-NEWS / Σκληραίνει την στάση του ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών για την μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των 2 τελευταίων μηνών

Σκληραίνει την στάση του ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών για την μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των 2 τελευταίων μηνών

Δημοσιεύτηκε: 10:09 μμ Απρίλιος 25th, 2017  


ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ

               Του «ΣΥΛΛΟΓΟY ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (Σ.Α.Ν.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αινείου αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,κο.Γαβρόγλου Κωνσταντίνο, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1) Την Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κα. Καρδαμίτση Ευδοκία, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37,

            2) Τη Διευθύντρια Γραφείου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα.Μουντζούρογλου Νίκη, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37 και

            3) Τον Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κο. Πολίτη Γεώργιο, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017

———————–

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

Με την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018” καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση των Πινάκων Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Εκτός των άλλων καθορίστηκε με την ανωτέρω ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας μόνο που θα αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην επόμενη σχολική περίοδο, ήτοι την 28/4/2017, με αποτέλεσμα την μη προσμέτρηση για τους φετινούς Πίνακες της προϋπηρεσίας η οποία θα προσφερθεί για το μετά την ως άνω περίοδο διάστημα, ήτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2017.

Επί του ζητήματος ισχύουν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015, ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). Η ανωτέρω προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με βάση τα οποία είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός.

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει, εκτός των άλλων τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

Β) Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 93953/Δ2/15-09-2006 εγκύκλιο των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι υπηρεσία που έχει προσφερθεί με εργασία πλήρους ωραρίου δεν μπορεί να επικαλύπτεται με άλλη προσφερθείσα υπηρεσία, είτε μειωμένου, είτε πλήρους ωραρίου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σχολικό έτος

Γ) Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3205/2003 παρ. α., θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται,

  • οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης (επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η πράξη πρόσληψης πρέπει να έχει φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.).
  • η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
  • η σχέση εργασίας,
  • ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) καθώς και
  • η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αποτελεί πάγια πρακτική της Διοίκησης να αναγνωρίζει ως χρόνους πραγματικής προϋπηρεσίας, στις περιπτώσεις των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), όπως στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, την διανυθείσα πραγματική προϋπηρεσία η οποία αποδεικνύεται με ορισμένο τρόπο και αυτός είναι η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η διασφάλιση αυτής της πραγματικότητας ήταν και ο λόγος για τον οποίο η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των αναπληρωτών, κάθε έτος, πραγματοποιούνταν μετά το τέλος του συμβατικού χρόνου, προκειμένου να είναι παγιωμένη  η προϋπηρεσία του λήξαντος σχολικού έτους.

Όμως η φετινή επιλογή του Υπουργείου, με την ενημέρωση των Πινάκων με προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι την 28/4/2017, ημερομηνία αυθαιρέτως ορισθείσα από το Υπουργείο και δυσχερώς να ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, καθώς δεν θα έχουν συνταχθεί οι σχετικές βεβαιώσεις λήξης των συμβάσεων ΙΔΟΧ των αναπληρωτών για το  τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, δημιουργεί νέα προβλήματα αξιοπιστίας και ισότητας μεταξύ των υποψηφίων.

Η στάση αυτή του Υπουργείου, η οποία κυριολεκτικά κατέλαβε εξαπίνης τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ειδικότερα όσους προσελήφθηκαν ακόμη και εφτά (7) μόλις  ημέρες πριν την έκδοση της Πρόσκλησης του Υπουργείου, έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, δημιουργώντας ανεπίτρεπτο πλαίσιο ανασφάλειας και αναστάτωσης και μάλιστα άνευ λόγου και αιτίας, καθώς δεν πρόκειται για αλλαγή που είχε ανακοινωθεί κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους αλλά δημοσιοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα της επιλογής του.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Για ποιους φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές ΙΕΚ είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Το ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη Αρχή, οφείλει να διασφαλίζει την ορθή κατάταξη των αναπληρωτών στους οικείους Πίνακες και χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες αναφορικά με τα επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι διοικητική πράξη οριζόμενη με συγκεκριμένους όρους και από ορισμένες νομικές διατάξεις και δεν είναι δυνατόν να αντλείται από βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς τον προηγούμενο έλεγχό τους. Η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ως τυπική διαδικασία προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και έχει ορισμένο τύπο, ήτοι τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Αυτό δεν συνιστά απλή εξάντληση της τυπικότητας του νόμου αλλά ουσιαστική προϋπόθεση η οποία συνίσταται στη δυνατότητα του αναπληρωτή εκπαιδευτικού να ελέγξει τα πραγματικά δεδομένα της εν λόγω διοικητικής πράξης.

Η απλή αντιγραφή δεδομένων από τις βάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μάλιστα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ΙΔΟΧ και προ της συμβατικής λήξεως της, γεννά οξύμωρα σχήματα καθώς η ανάρτηση των οριστικών Πινάκων στο τέλος του σχολικού έτους 2016-2017, δεν θα περιλαμβάνει πραγματική προϋπηρεσία δύο μηνών η οποία ήδη θα έχει προσφερθεί. Μάλιστα θα κληθεί το ΑΣΕΠ και προφανώς στη συνέχεια τα διοικητικά δικαστήρια να κρίνουν την αντισυνταγματικότητα και το νόμιμο της εν λόγω επιλογής, αφού οι Πίνακες δεν θα περιλαμβάνουν μέρος προϋπηρεσίας, το οποίο ουδόλως είχε αποκλειστεί κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου 2016-2017. Το τελευταίο συνιστά ευθεία παραβίαση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας αλλά και κάθε αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας του πολίτη απέναντι στη Διοίκηση.

Ήδη δια του παρόντος ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  ΕΝΤΟΝΩΣ για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018” καθ’ ο μέρος καθορίστηκε με την ανωτέρω η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μόνο μέχρι την 28/4/2017 και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ανακαλέσετε την ως άνω Απόφασή Σας, κατά τα ανωτέρω.


Για το ΔΣ

 

Η Πρόεδρος

Σπανού Μαρία

 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 146Β – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΑΦΜ: 068830800 ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ./FAX:2103829463- ΚΙΝ:6945901805

e-mail: panostzamtzis@yahoo.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και αναμένεται να αποσταλεί ...