Σάββατο, 24/07/2021, 07:10


Home / HEADER-NEWS / Οι αρμοδιότητες της αυτοτελούς διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΚΞΓ, Φροντιστήρια, Ιδ. Σχολεία). Επισημάνσεις του Προέδρου PALSO

Οι αρμοδιότητες της αυτοτελούς διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΚΞΓ, Φροντιστήρια, Ιδ. Σχολεία). Επισημάνσεις του Προέδρου PALSO

Δημοσιεύτηκε: 9:03 πμ Απρίλιος 15th, 2017  


Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 114/2014 (Α ́181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 περίπτωση β ́ του άρθρου 31 του ν. 4305/2014 (Α ́237), προστίθεται περίπτωση θ ́ ως εξής:

«θ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.»

2. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 114/14 προστίθεται άρθρο 40, ως εξής:

«Άρθρο 40
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

1. Επιχειρησιακός στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκ- παίδευσης σε αυτά, ο χειρισμός θεμάτων του προσωπικού και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών.

2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α ́ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Τμήμα Β ́ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Τμήμα Γ ́ ξένων σχολείων.

δ) Τμήμα Δ ́ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

4. Το Τμήμα Α ́ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

α) την εποπτεία όλων των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τη χορήγηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση της άδειας των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και

δ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Το Τμήμα Β ́ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

α) την εγγραφή στην Επετηρίδα, καθώς και την εποπτεία επί των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

β) τις πειθαρχικές υποθέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς και των ιδιοκτητών και νομίμων εκπροσώπων των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και

γ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

6. Το Τμήμα Γ ́ ξένων σχολείων είναι αρμόδιο για:

α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των ξένων σχολείων,

β) την εποπτεία εφαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και τη χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιμίας – αντιστοιχίας ξένων τίτλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων, και

δ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

7. Το Τμήμα Δ ́ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών είναι αρμόδιο για:

α) την εποπτεία της λειτουργίας των φροντιστηρίων,

β) την εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών,

γ) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών, που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας,

δ) τη χορήγηση πιστοποιητικού για την «Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ε) την έγκριση της εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών από μη κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, και

στ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

3.α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2, παύουν να ασκούνται από τις κατά περίπτωση, σύμφωνα με το π.δ. 114/2014, αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούνται αποκλειστικά από την ανωτέρω Αυτοτελή Διεύθυνση.

β) Οι υπηρετούντες Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, τοποθετούνται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας και εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

γ) Η «Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Δια- πολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχο-λείων» που προβλέπεται στο άρθρο 39 του π.δ. 114/2014 μετονομάζεται σε «Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομο- γενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ PALSO ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ

Έχω ήδη ενημερώσει το ΔΣ τι να περιμένουμε και ποια θέματα θα εκκρεμούν και χρήζουν συνδικαλιστικής επαγρύπνησης, όπως ποια πιστοποιητικά θα γίνονται αποδεκτά.

Είχα πει ότι ούτε οργανόγραμμα υπήρχε.

Καταγραφή νόμιμων διοικητικών αρμοδιοτήτων και σχέδιο υλοποίησης πέρα από το δικαίωμα να μας ζητούν τις συμβάσεις εργασίας και εφαρμογή του νόμου για την επάρκεια δεν υπάρχει.

Από τις συμβάσεις μόνο τα προσόντα διδασκαλίας ελέγχουν.

Για όλα τα άλλα (παρανομα , πιστοποποιητικα κτλ) χρειάζεται νόμος.

-Στο ΔΣ (τελη Μάρτη) ενημέρωσα ότι η υλοποίηση του οργανογραμματος εκκρεμούσε.

Όντως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο στις 10/04.

– Όπως θα διαβάσετε στον νομο, δικαίωμα ελέγχου για ύλη, πρόγραμμα, προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, εκπαιδευτικες περιόδους, αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας δεν αφορούν την Διεύθυνση αυτή. Υπάγονται στις αρμοδιότητές εοππεπ, Υπουργείου κοινωνικών ασφαλίσεων και Οικονομικών. Υποχρέωση μας να κοινοποιούμε τις συμβάσεις εργασίας για να διαπιστώνεται η επάρκεια προσόντων του προσωπικού μας και μόνο, υπάρχει από τον νόμο του Αυγούστου του 2016

– Η αρμοδιότητα για χορήγηση επαρκειων συνίσταται στην απλή εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για την επάρκεια.

– Η αρμοδιότητα για αναγνώριση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας απαιτεί εγρήγορση και υπάρχουν συναρμοδιότητες υπηρεσιών ( ΥΠΕΠΘ , ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΕΟΠΠΕΠ , κτλ.) καθώς και αντίπαλοι ( σωματεία καθηγητών, κρατιστές) που έχουν εισηγηθεί αποκλεισμό μας .

Για τα παράνομα ΚΞΓ υπάρχει διαβεβαίωση από το Μαξίμου ( κάτι κάνουμε μάλλον) ότι θα λυθεί από τη νέα διεύθυνση. Απαιτείται όμως νόμος οπως εχουμε πει ( τουλάχιστον 10 έγγραφα).

 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...