Home / Featured / Κύριος και επικουρικός πίνακας κατάταξης στην Ειδική Αγωγή για τους αναπληρωτές

Κύριος και επικουρικός πίνακας κατάταξης στην Ειδική Αγωγή για τους αναπληρωτές

Δημοσιεύτηκε: 10:30 μμ Μάρτιος 26th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Τροπολογία για την Ειδική Εκπαίδευση και τους αναπληρωτές έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας στην οποία και θα κάνουμε μια παράθεση στο άρθρο που παραπέμπει καθώς γίνεται αναφορά σε άλλες διατάξεις και σε κύριο και επικουρικό πίνακα:

Τρπολογία:

 1. Αν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 16.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 ορίζει:

«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από:
α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και
β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο καιαντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμοκαι αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «ΕιδικήΦυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή»
ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».
Συνεχίζει η τροπολογία:
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, μπορεί να καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην ΕΑΕ. Στις διαφοροποιήσεις περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 16,
Από το πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι ο κύριος πίνακας θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς ΠΕ61, ΠΕ71 και κατόχους μεταπτυχιακών, διδακτορικών, πτυχιο ΑΕΙ και 5ετή προϋπηρεσία κλπ (περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 16) όπως μπορείτε να δείτε πιο πάνω. Αυτός λοιπόν θα είναι ο πρώτος και κύριος πίνακας.
Τι γίνεται αν εξαντληθεί ο πίνακας;
Αναφέρει η τροπολογία:
και, σε περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικουρικού πίνακα στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περιπτ. β΄ της παρ.4 του άρθρου 21, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η μοριοδότησή τους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Πάμε στις περιπτώσεις αυτές:
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% .
Αυτός θα είναι ο επικουρικός πίνακας.
Τι γίνεται στην περίπτωση που τελειώσει και ο επικουρικός;

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή της περιπτ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 21».

γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Όπως αναφέρεται είναι η εναρμόνιση των διατάξεων που διέπουν την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών στην ειδική αγωγή σύμφωνα με τις νεώτερες και ειδικές περι προσόντων και διορισμού και τοποθέτησης στην ΕΑΕ διατάξεις του 4415/2016 καθώς και η επίτευξη της ασφάλειας δικαίου.

 

14 Σχόλια

 1. Στους μουσικούς προγούνται οι ΠΕ16.50 στη συνέχεια όταν τελειώσει ο πίνακας οι ΤΕ16.50, και αφού τελειώσει και αυτός ο πίνακας τότε υπάρχει ο πίνακας των ΠΕ16. Δεν θα έπρεπε οι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να προηγούνται των ΤΕ (ακομά και αν έχουν σεμινάριο ειδικής αγωγής); Δηλαδή πρώτα να εξαντληθούν οι πίνακες των ΠΕ16 συνολικά και στη συνέχεια να υπάρχουν οι ΤΕ.

  • Ειδική Παιδαγωγός

   ΟΧΙ δεν πρέπει γιατί αν και ΠΕ δεν κατέχουν επαρκείς γνώσεις στην ειδική αγωγή. Παρήλθαν οι εποχές που με μία απλή ενημέρωση και με μία πρώτη επαφή με το κόσμο της ειδικής αγωγής κάποιοι θεωρούνταν ικανοί να διδάξουν σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όταν λέω πρώτη επαφή και απλή ενημέρωση εννοώ τα σεμινάρια!!! Όπως όλοι οι κλάδοι εξελίσσονται έτσι και ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξελίσσεται όσο περίεργο και ξένο αν ακούγετε είμαστε στο 2017 και όχι στο 1980 ή 1990. Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό ή αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό από αυτούς που έχουν σεμινάριο, όλοι τις ίδιες γνώσεις δεν έχουν ??????????!!!!!!!!!

   • Μουσικός ΠΕ16

    Όπως καταλαβαίνεις, οι ΤΕ16 συνήθως δεν έχουν πτυχία πανεπιστημίου, άρα ελάχιστες παιδαγωγικές σπουδές. Πως είναι δυνατόν να είναι πάνω από έναν ΠΕ με ένα απλό σεμινάριο; Αυτό που λες ισχύει και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους (όταν εξαντλείται ένας πίνακας ειδικής αγωγής περνάει στον βασικό πίνακα ΠΕ και όχι σε έναν οποιοδήποτε πίνακα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απλώς έχει σεμινάριο ειδικής αγωγής)..

   • ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ, ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΔΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ;;;;ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ;;;

    • Μουσικος επισης...

     Δεν εννοω τιποτα παραπανω απο αυτο που ειπα και φαινεται οτι δεν που καταλαβες …. Οι απόφοιτοι των ωδειων εν προκειμενω που διοριζονται στην ειδικη αγωγη εχουν παραπανω εξιδεικευση ακομα και απο τους πανεπιστημιακους μουσικους της γενικης. Οχι απαραιτητα στις καθαυτο μουσικες τους γνωσεις αλλα, σε οτι φορα την ειδικη αγωγη. Ειναι καταρτισμενοι γυρω απο ατομα με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες, και γιαυτο το λογω βρισκονται σε ξεχωριστο πινακα. Αν θες να κανεις γενικα κουβεντα για διαφοροποιησεις πε και τε μουσικων και εδω εχω να σου πω πραγματα. Οπωσδηποτε πανεπιστημιακη σχολη δεν συγκρινεται με μεταδευτεροβαθμια και μαλιστα αδιαβαθμιτη ωδειακη εξιδεικευση, αλλα εφοσον τα πανεπιστημια ακομα και τωρα δηλωνουν ανικανοτητα εκδοσης μουσικων ειδικευσεων σε ολα τα μουσικα αντικειμενα καλα κανουν και δουλευουν οι ωδειακοι μουσικοι, οπως και ολα αυτα τα χρονια ελλειψει πανεπιστημιακων. αυτα….

    • Μουσική πάνω από όλα

     Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα με τους ΤΕ16 σε βάρος ανθρώπων με πτυχία και μεταπτυχιακά..Ελπίζουμε και το xenesglosses να αναδείξει το θέμα..

     • Μαθητές πάνω απ' όλα

      Το ότι είναι κάποιος ΤΕ16 δε σημαίνει ότι δεν έχει πτυχία και μεταπτυχιακά. Εγώ είμαι ΤΕ 16, έχω πτυχίο φιλολογίας και δύο μεταπτυχιακά! Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα λοιπόν.

   • Προϋπηρεσία από το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζεται για την ένταξη στους επικουρικούς;

 2. Μουσικος επισης...

  Πολυ σωστα τα λες να ολοκληρωσει τον πινακα πε 16 με προσοντα ειδικης, μετα να ξεπερασει αυτοματα το συστημα τους τε 16 με προσοντα ειδικης, ωστε με ιδιαιτερη ευκολια να παρει πε16 γενικης χωρις προσοντα έτσι επειδή ειναι πανεπιστημιακης εκπαιδευσης και δεν θελουν πουθενά τους ωδιακους…. Πολυ λογικο σε βρισκω καντε το αιτημα στο υπουργειο.. Δεν εχεις καταλαβει μου φαίνεται και συ και άλλοι πανεπιστημιακης εκπαιδευσης μουσικοι, οτι προτασσοντας την αρνηση σας για διορισμους τε16 μουσικων σε οποιαδήποτε δομη εκπαιδευσης κινδυνευετε στην ατραπο ενταξης εκπαιδευτικων χωρις προσοντα σε σχεση με αλλους που εχουν και μαλιστα πολυ περισσοτερα και απο τους πε16. Οποτε αν δεν γνωριζεις το χώρο της ειδικης αγωγης και τι προβληματα εχει και ποιοι εκπαιδευτικοι εργαζονται καλο θα ειναι να μη μας φερνεις εδω τα προσωπικά του κλαδου σου,λύστε τα αλλου γτ εχει καταντησει πολυ κουραστικη αυτη η διχως αλλο διενεξη και εν πολλοις κατατρεγμος προς τους τε..

 3. ΤΕ16 πάνω από ΠΕ16..Είναι σαν να λέμε ότι ένας απόφοιτος λυκείου με lower και σεμινάριο ειδικής αγωγής πρέπει να είναι πάνω από έναν ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας..Τρελά πράγματα..

  • Μαθητές πάνω απ' όλα

   Δε μιλάμε για σεμινάρια. Μιλάμε για μεταπτυχιακά! Και για να κάνεις μεταπτυχιακό, έχεις οπωσδήποτε κάποιο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης! Άρα και πτυχίο και μεταπτυχιακό!!!

 4. Μουσικος επισης...

  Ενημερωθειτε πρωτα τι συμβαινει και ποιοι διδασκουν στην ειδικη αγωγη και μετα βγαζετε την χολη σας, αντε τωρα μου γινατε υπερασπιστες των πανεπιστημιακων ιδρυματων…. Η κουβεντα εχει να κανει μονο μετα πλεοναζοντα προσοντα των ωδειακων μουσικων στην ειδικη και τιποτα παραπανω… η κουβεντα που ανοιγετε εσεις τωρα ειναι η μονιμη καψα και απεχθεια που δειχνετε στους ωδειακους μουσικους γιατι τυγχανει να δουλευουν στην δημοσια εκπαιδευση λες και εσεις δεν εχετε εκτος απο το πανεπιστημιακο χαρτι και ενα ωδειακο και δεν το χρησιμοποιησατε ποτε… ειστε στα καλα σας τωρα??? επισης οποιος πανεπιστημιακος μουσικος θελει την ειδικη αγωγη ας εξιδεικευτει, τα πολλα λογια ειναι φτωχια

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...