Τελευταία Νέα

Τρίτη, 28/06/2022, 12:28


Home / HEADER-NEWS / Το σχέδιο νόμου για το Κ.Π.Γ. Το ηλεκτρονικό Κ.Π.Γ.

Το σχέδιο νόμου για το Κ.Π.Γ. Το ηλεκτρονικό Κ.Π.Γ.

Δημοσιεύτηκε: 10:14 πμ Ιανουάριος 31st, 2017  


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2740/1999 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος, ή  β) με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα.

Οι επικοινωνιακές ικανότητες των υποψηφίων που ελέγχονται για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας και στους δύο (2) τύπους εξετάσεων είναι οι οριζόμενες στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται:
α)  οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου,
β) οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου,
γ) οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων».

3. Το άρθρο 4 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/03 ( Α’ 141), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξεταστή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους.

2. Όσον αφορά στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, η βαθμολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3 (κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου) γίνονται από έναν (1) τουλάχιστον βαθμολογητή, ενώ η βαθμολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία του υποψήφιου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει . Για τη σύνταξη της έκθεσης απαιτείται καταβολή παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 2

Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων

Μετά το άρθρο 6 του ν.2740/1999, προστίθεται άρθρο 6Α, ως εξής:

«Άρθρο 6Α

Ηλεκτρονικές εξετάσεις

1. Η ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των ενδιαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται με το  διεθνώς γνωστό σύστημα «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2.  Αρμόδιοι για τον επιστημονικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και για την παρακολούθηση  της λειτουργικότητάς τους είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και  αναπτύσσοντας  πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και τα απαραίτητα υποσυστήματα.

3. α) Τα όργανα του άρθρου 3 αναλαμβάνουν την επιλογή θεμάτων, την προετοιμασία και τη διενέργεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του παρόντος.

β) Για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις συνιστάται το Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.), το οποίο: αα) εποπτεύει τη λειτουργία των εφαρμογών του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετά¬σεων, τον έλεγχο της πληρότητας της δεξαμενής των θεμάτων, και ό,τι άλλο αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, και ββ) καθορίζει τον χρόνο διενέργειας των εξετάσεων και τις εξεταζόμενες γλώσσες, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.) της παρ.4.

Το όργανο αυτό συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη του Τ.Ε.Σ.

Το Τ.Ε.Σ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99-Α΄ 45). Η αμοιβή των μελών του καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176).

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.),  τα οποία είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτρο¬πές Βαθμολογικών Κέντρων των παρ.4 και 5 του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας επόπτης. Η αμοιβή τους δύναται να καθορισθεί με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.

Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις διενεργούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε.. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εξέτασης.

Τα Κ.Η.Ε. μπορεί να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δημοσίου.

5. Για την επιλογή των σχολικών ή άλλων μονάδων δημόσιου συμφέροντος που θα φιλοξενούν τα Κ.Η.Ε. καθώς και για την ίδρυση των Κ.Η.Ε. ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ εκδίδει, ύστερα από πρόταση του ΤΕΣ, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι μονάδες που επιθυμούν να φιλοξενήσουν Κ.Η.Ε. καταθέτουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή του αρμοδίου οργάνου διοίκησής τους, σχετικό αίτημα  στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ,

β) Το Κ.Η.Ε. ιδρύεται σε μονάδα όπου  συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: αα) η  μονάδα διαθέτει την  απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και πληροί εν γένει τις  αναφερόμενες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προδιαγραφές, ββ) η ίδρυση ενός Κ.Η.Ε. στη μονάδα κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του κόστους της ίδρυσής του σε αυτή και της συντήρησης του εξοπλισμού του,

γ) Η ίδρυση Κ.Η.Ε. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΤΕΣ.

Τα ιδρυθέντα Κ.Η.Ε. καταχωρίζονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ.

6. α)  Με  κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων,  καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται  οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων, ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και η λειτουργία των Κ.Η.Ε.».

Άρθρο 3

Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων

Το άρθρο 7  του ν.2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κάλυψη δαπανών

1. Η δαπάνη για τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ με έντυπα μέσα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό/προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2.  Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξετάστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Τα έσοδα από τα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν δημόσια έσοδα, εισπράττονται και εγγράφονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου του Προϋπολογισμού  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα ανωτέρω  έσοδα καλύπτουν πλήρως ιδίως τις ακόλουθες δαπάνες: α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών και τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, β) την αμοιβή του προσωπικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο, γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...