Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 21:46


Home / HEADER-NEWS / Υπόμνημα / αναφορά για μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών μετά την 1/1/2016

Υπόμνημα / αναφορά για μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών μετά την 1/1/2016

Δημοσιεύτηκε: 9:23 μμ Νοέμβριος 10th, 2016  


nipiagogoi

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ

               Του «ΣΥΛΛΟΓΟY ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (Σ.Α.Ν.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αινείου αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κο. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

  • Τον Υφυπουργό Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων,κο.Δημήτριο Μπαξεβανάκη, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.
  • Την Διευθύντρια Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ. κα Καρδαμίτση Ευδοκία, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016

———————–

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α) Με τις διατάξεις του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 τ. Α΄/11-5-2015) και συγκεκριμένα τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27, με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις-Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων», ορίστηκε ότι: «1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.».

Β) Επιπλέον στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης σημειώνεται: «Με τις διατάξεις του άρθρου 26 προβλέπεται μέσω μεταβατικών διατάξεων η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη κατά την ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατάξεων (σημ.: η υπογράμμιση δική μας)».

Γ) Με το υπ’ αριθμ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου μετά τη ψήφιση και εφαρμογή του ως άνω Νόμου, διευκρινίστηκαν τα εξής:

«Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων διαφόρων φορέων του Δημοσίου που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το εν λόγω θέμα και κατόπιν επανεξέτασης όλων των ζητημάτων που άπτονται της κατάταξης και εξέλιξης του εν θέματι προσωπικού, σας γνωστοποιούμε το παρόν έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες,

α) Ως προς το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4354/2015, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Αναφορικά με την προϋπηρεσία, με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, στο εν λόγω προσωπικό, κατά την 1-11-2011 στην αρχική του κατάταξη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα επτά (7) έτη προϋπηρεσίας που τυχόν κατείχε. Στη συνέχεια στις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους, με διάταξη νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει, το προσωπικό θα έπρεπε να εξελίσσεται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στα προηγούμενα.

β) Ως προς το προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που θα προσληφθεί στους φορείς μετά την 1-1-2016 θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Αναφορικά με την προϋπηρεσία, με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους, μετά την 1-1-2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου. Εξυπακούεται ότι η ως άνω προϋπηρεσία (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που δύναται να αναγνωριστεί, είναι η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και της ιδίας εγκυκλίου.»

Δ) Τέλος με βάση την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), ορίζεται ότι: «Τέλος, στην περίπτωση που τυχόν προϋπηρεσία, αναγνωριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 11, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, για νέα πρόσληψη ή διορισμό από 1-1-2016, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους, μετά την 1-1-2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (π.χ. αναπληρωτές καθηγητές κ.λ.π.).  Π.χ. Υπάλληλος ο οποίος διορίζεται είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (π.χ. αναπληρωτής καθηγητής κ.λ.π.) την 1-4-2016. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος έχει προϋπηρεσία σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μπορεί να την αναγνωρίσει από την ημερομηνία διορισμού του, εφόσον έχει υποβάλει, κατά την ίδια ημερομηνία, σχετική αίτηση για αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση η αναγνώριση προϋπηρεσίας και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.»

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Είναι σαφές, ότι με την ρύθμιση του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, ανεστάλη επί διετία η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Δημοσίου, ανεξάρτητα της σχέσεως εργασίας που τους συνδέει με αυτό και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως και 31/12/2017. Η ανωτέρω διάταξη σαφέστατα ορίζει τόσο στην στενή γραμματική της διατύπωση («των υπηρετούντων») όσο και στην αιτιολογική της έκθεση ότι εφαρμόζεται στους ήδη υπηρετούντες και συνδεόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, υπαλλήλους οι οποίοι είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας κατά την ημερομηνία ισχύος του ως άνω νόμου (16/12/2015).

Η εν λόγω διάταξη, όμως, δεν εφαρμόζεται για νεοπροσλαμβανόμενους, μετά την 1/1/2016, υπαλλήλους για τους οποίους τα οικονομικά αποτελέσματα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους μετά το διορισμό τους ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού του άλλως στην ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης του. Στο εν λόγω ζήτημα αναφέρεται με ακρίβεια και το υπ’ αριθμ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Υπό το πρίσμα αυτό οι προσληφθέντες μετά την 1/1/2016 υπάλληλοι από το Δημόσιο με σχέση ορισμένου χρόνου, σαφώς και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 και κάθε αντίθετη ερμηνεία της ως άνω διάταξης είναι αυθαίρετη, παράνομη και εκ του πονηρού. Στην ως άνω κατηγορία υπαλλήλων ανήκουν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η ως άνω διάταξη, ήτοι περί μισθολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους μέχρι την 31/12/2015.

Είναι, λοιπόν, απαράδεκτο το γεγονός οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά την 1/1/2016, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να μην τους αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία που απόκτησαν μετά την 1/1/2016, όταν είναι σαφές ότι η διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 δεν τους αφορά και αντίθετα να επιχειρείται η εφαρμογή της ως άνω διάταξης και σε αυτούς, με το πρόσχημα της αναμονής σχετικής απάντησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η τελευταία δικαιολογία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχείς διαμαρτυρίες μας, συνιστά προφανή υπεκφυγή και άρνηση να πράξει τα νόμιμα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περισσότερες Ειδικότητες στα ΔΙΕΚ - Αυξημένες θέσεις για τους υποψήφιους

Άλλωστε είναι τουλάχιστον άτοπο και προσβλητικό για τη νοημοσύνη μας, να μας δίνεται η απάντηση, ότι αναμένεται απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από την στιγμή που το τελευταίο έχει απαντήσει με το υπ’ αριθμ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 έγγραφο του!!! Επιπλέον και το Υπουργείο Οικονομικών με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του και χρησιμοποιώντας σχετικό παράδειγμα με πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού την 1/4/2016, αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι «ο εν λόγω υπάλληλος …. μπορεί να την αναγνωρίσει (σημ. την προϋπηρεσία)  από την ημερομηνία διορισμού του, εφόσον έχει υποβάλει, κατά την ίδια ημερομηνία, σχετική αίτηση για αυτό». Άλλωστε ποιο πάνω αναφέρει επί λέξει η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών: «Τέλος, στην περίπτωση που τυχόν προϋπηρεσία, αναγνωριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 11, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, για νέα πρόσληψη ή διορισμό από 1-1-2016, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους, μετά την 1-1-2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (π.χ. αναπληρωτές καθηγητές κ.λ.π.)».

Συμπερασματικά, για τις αιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας προσλαμβανομένων υπαλλήλων μετά την 1/1/2016, όπως των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τα οικονομικά-μισθολογικά τους αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου, σαφώς διακρινόμενες από τις αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας που υποβάλλονται από το υπηρετούν προσωπικό μετά την 1-1-2016, των οποίων τα οικονομικά-μισθολογικά αποτελέσματα επέρχονται μετά την 1/1/2018.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

  1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση και το παρόν υπόμνημά μας.
  2. Να εκδοθεί και να αποσταλεί απόφαση Σας για την άμεση μισθολογική αναγνώριση στους δικαιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της προσφερθείσας και μετά την 1/1/2016 προϋπηρεσίας τους σε φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
  3. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η Διοίκηση εφαρμόσει την διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 και στους προσληφθέντες μετά την 1/1/2016 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, παρακαλούμε για την αιτιολόγηση αυτής της επιλογής Σας.
  4. Την αποστολή και κοινοποίηση, σε κάθε περίπτωση, εμπεριστατωμένης απάντησής Σας, σύμφωνα με τη ρητή υποχρέωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στον πληρεξούσιο Δικηγόρο μας κ. Τζαμτζή Παναγιώτη του Νικολάου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 146Β, ΤΚ 11471 (2103829463-6945901805, Email: info@tzamtzis-law.gr), τον οποίο ορίζουμε ρητώς αντίκλητό μας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

                 Για  το Δ.Σ.

                Η Πρόεδρος

              Σπανού Μαρία

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 146Β – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΑΦΜ: 068830800 ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ./FAX:2103829463- ΚΙΝ:6945901805

e-mail: panostzamtzis@yahoo.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...