Κυριακή, 25/07/2021, 12:41


Home / HEADER-NEWS / Η νομοθεσία για το ωράριο μητέρων

Η νομοθεσία για το ωράριο μητέρων

Δημοσιεύτηκε: 5:52 μμ Οκτώβριος 25th, 2016  


egkyes-620x412

ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΩΝ

Ν.2083/92 Αρ.30

§14.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μειωμένο ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια.

ΙΒ/12480/30.12.92 (ΦΕΚ 750Β’) Κ.Υ.Α.

ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Οικ.

Έχοντας υπόψη:

……………………….

Καθορίζουμε μειωμένο το διδακτικό ωράριο των μητέρων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για τα δύο πρώτα χρόνια, για δύο ώρες εβδομαδιαίως .

Η μείωση αυτή θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται στη ζωή.

Δ2/2150/1.2.93 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν με τη δίωρη μείωση του ωραρίου διδασκαλίας των μητέρων εκπαιδευτικών με παιδιά μέχρι δύο ετών (ΦΕΚ 750 τ.Β’ 31.12.92), σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Η μείωση αυτή ισχύει και για τις αναπληρώτριες.

{Οι ώρες αυτές της μείωσης μπορεί να χορηγηθούν ως υπερωρίες στις ίδιες καθηγήτριες, μόνο αν το επιθυμούν.}

2016763/1748/0022/17.3.93 Γ.Λ.Κ.

1. Με την §14 του Αρ. 30 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 153 τ. Γ’) ορίζεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικ. και Ε.Π.Θ., μπορεί να καθορίζεται μειωμένο ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς ……..Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια».

2. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΙΒ/ 12480/ 30.12.92 κοινή Υπουργική απόφαση…..

3. Οι εν λόγω μητέρες δεν μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κατά τις ώρες εκείνες του διδακτικού ωραρίου τους που δεν υπέχουν υποχρέωση να εργασθούν, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα παραβιαζόταν ο κοινωνικός σκοπός της προαναφερομένης διάταξης με την οποία θεσπίζεται ο περιορισμός του χρόνου διδακτικής εργασίας των μητέρων- εκπαιδευτικών για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, ήτοι διευκόλυνσης στη φροντίδα για τη γαλούχηση των παιδιών.

Δ2/979/29.1. 98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-

Μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 2527/97 που προβλέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ( 1 ) ώρα την ημέρα και στους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική, ή σωματική αναπηρία άνω των 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το ωράριο των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ως άνω γενικές διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό ωραρίου των δημόσιων υπαλλήλων.

Στα πλαίσια όμως της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής παρακαλούμε να δώσετε σχετικές οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιφερείας σας ώστε να τους εξασφαλισθεί συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρασχεθεί κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του Ν. 1648/96 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από το Ν. 2527/97.

Δ2/23846/4.11.85 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σας πληροφορούμε τα εξής:

…………

Οι μητέρες εκπαιδευτικοί με παιδιά κάτω των δύο ετών θα απαλλαγούν από όλες τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες.

………….

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Δ2/25027/16.12.85 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

Στη συνέχεια του Δ2/23846/4.11.85 εγγράφου μας σας πληροφορούμε ότι οι μητέρες καθηγήτριες με παιδιά κάτω των δύο ετών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης των γονιών για την πρόοδο των μαθητών τους ούτε από την παράδοση βαθμολογίας. Τούτο διότι οι εργασίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ξεχωριστούν από το καθαρά διδακτικό τους έργο. Αντίθετα απαλλάσσονται από τις εφημερίες και από την υποχρέωση συμμετοχής στους ημερήσιους περιπάτους.

Δ2/2438/4.3.87 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

1.Για την εφημερία και το θέμα της συμμετοχής στους σχολικούς περιπάτους των καθηγητριών, μητέρων παιδιών κάτω των δύο ετών, έχουμε ήδη απαντήσει (έγγραφο μας αρ. Δ2/25027/ 16.12.85)

2. Οι καθηγήτριες με παιδιά κάτω των δύο ετών είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν στις σχολικές γιορτές και για τόσες ώρες, όσες και το ωράριο διδασκαλίας.

3. Διευκρινίζεται όμως ότι, η απαλλαγή από την υποχρέωση συμμετοχής στους ημερήσιους περιπάτους, δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι καθηγήτριες αυτές δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο.

4. Αντίθετα η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (Διευθυντής, υποδιευθυντής, σύλλογος διδασκόντων).

5. Μόνο στην περίπτωση που από πριν ή κατά την ημέρα του περιπάτου, δεν θα ανατεθεί κατά τα παραπάνω καμμία εργασία, οι καθηγήτριες δεν θα προσέλθουν ή δεν θα παραμείνουν στο σχολείο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Δ2/5993/29.5.86 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

…… κατά τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχές ωράριο διδασκαλίας των μητέρων εκπαιδευτικών.

Η ύπαρξη ενδιάμεσων κενών ωρών -παρά την υπάρχουσα δυνατότητα για συνεχές ωράριο διδασκαλίας – εκτός του ότι είναι ακατανόητη, αποτελεί και ευθεία καταστρατήγηση της διάταξης της § 8 του Αρ.13 του Ν.1566/85

Δ2/5682/14.4.89 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες, έτσι ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν συνεχές ωράριο διδασκαλίας και όπου είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες.

Δ2/22685/21.10.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες ώστε, στις περιπτώσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας να ανατίθεται όπου είναι δυνατόν, κατά προτεραιότητα στους κατά τον νόμον πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.

Δ2/3112/19.3.87 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

…… αιτήματα για απαλλαγή από τις απασχολήσεις των εδ. α και β της § 1 του Αρ. 55 του Ν.1566/85 καθηγητριών μητέρων παιδιών μέχρι δύο ετών, πρέπει να εξετάζονται και σε περίπτωση που δεν δημιουργούνται προβλήματα, τα αιτήματα αυτά να ικανοποιούνται.

Ν.1566/85 Αρ.55

§1.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται μεταξύ άλλων:

α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.

γ) Να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.

δ) Να ασκούν καθήκοντα διευθυντών Μ.Π.Κ.

ε) Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης ή στα Μ.Π.Κ. ή στα τμήματα πρόσθετης εσωτερικής βοήθειας ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις διατάξεις της § 12 του Αρ. 4.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διδασκαλία φυσικής Αγωγής , μουσικής και καλλιτεχνικών σε δημοτικά)

στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων ή σεμιναρίων, στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων.

ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Ειδική 6μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας ΟΑΕΔ για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

https://users.sch.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...