Home / Featured / 11 σχόλια μέχρι στιγμής στη διαβούλευση για το Κ.Π.Γ.. Τι ζητάνε οι καθηγητές.

11 σχόλια μέχρι στιγμής στη διαβούλευση για το Κ.Π.Γ.. Τι ζητάνε οι καθηγητές.

Δημοσιεύτηκε: 12:21 μμ Σεπτέμβριος 15th, 2016  


kpg

Ρεπορτάζ xenesglosses.eu

Έντεκα σχόλια μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση για το Κ.Π.Γ.

Μερικοί ζητάνε την εισαγωγή της εξέτασης νέων γλωσσών όπως Κινέζικα και Ρώσικα.

Σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει με την σωστή προετοιμασία των μαθητών είναι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας. Μερικοί καθηγητές καυτηριάζουν το θέμα της μείωσης ωρών για τη διδασκαλία της γλώσσας και αναρωτιούνται πως θα προετοιμάσουν σωστά μαθητές με λιγότερες πλέον ώρες διδασκαλίας και 25 μαθητές στην τάξη.

Άλλοι στέκονται στο θέμα της ακουστικής των σχολικών αιθουσών που επηρεάζει την εξέταση αλλά και την απόδοση των εξεταζομένων (πάντα υπάρχουν παράπονα για το συγκεκριμένο θέμα μετά από κάθε εξεταστική).

Υπάρχει υπόδειξη να γίνονται συχνότερα εξεταστικές με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής εξέτασης που εισάγει το υπουργείο.

Υπάρχει πρόταση για συμπλήρωση ωραρίου καθηγητών δημοσίου (που δεν συμπληρώνουν ωράριο στις τάξεις) στα e-φροντιστήρια.

Μία πρόταση που κατατέθηκε είναι η υποχρεωτική δήλωση ΑΦΜ του καθηγητή που προετοιμάζει τον υποψήφιο και ο αριθμός μητρώου ΕΟΠΠΕΠ (καθηγητή ή ΚΞΓ).

Επίσης ζητούν την δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης ενοτήτων που υπάρχει σε άλλους φορείς πιστοποίησης.

H ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ

Λήγει 30/9/2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ 2 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων των συμβατικών εξετάσεων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.2740/1999 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυπες εξετάσεις τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος, για τη διενέργεια των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθούν όργανα διαβαθμισμένης δυσκολίας, και β) με ηλεκτρονικές εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7Α του παρόντος. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.2740/1999 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«3. Με απόφαση του/της Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται:

α) οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου,

β) οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου και

γ) οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.2740/1999 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. Η προφορική εξέταση διενεργείται τουλάχιστον από έναν (1) εξεταστή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους».

4. Στο άρθρο 4 του ν.2740/1999, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως ακολούθως:

«5. Όσον αφορά στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, η βαθμολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3 γίνονται από έναν (1) τουλάχιστον βαθμολογητή, ενώ η βαθμολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία του υποψήφιου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

6. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ενώ αποστολή αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης του, συντάσσεται αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της γλώσσας ή τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει, ύστερα από αίτημά του. Για την σύνταξη της έκθεσης απαιτείται καταβολή παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποιητικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 2

Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων

1. Μετά το άρθρο 6 του ν.2740/1999, προστίθεται άρθρο 6Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 6Α
Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών εξετάσεων

1. Καθιερώνεται παράλληλη διαδικασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των ενδιαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με το σύστημα διεθνώς γνωστό ως «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση είναι ένα εργαλείο το οποίο, εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, υποστηρίζει την ανάθεση δοκιμασιών αντίστοιχου επιπέδου δυσκολίας με τις ικανότητες του εκάστοτε εξεταζόμενου κατά την εξεταστική διαδικασία.

2. Οι επικοινωνιακές ικανότητες των υποψηφίων (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, και γραπτή και προφορική διαμεσολάβηση), οι οποίες ελέγχονται προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας, είναι οι ίδιες με αυτές των έντυπων εξετάσεων.

3. Αρμόδιοι για τη μετεξέλιξη του συμβατικού συστήματος έντυπων εξετάσεων σε ηλεκτρονικό σύστημα, για την παρακολούθηση της λειτουργικότητάς του καθώς και για την εκτέλεσή των εξετάσεων είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

Οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και των απαραίτητων υποσυστημάτων.

4. α) Την συγγραφή θεμάτων, την προετοιμασία και τη διενέργεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αναλαμβάνουν τα θεσμοθετημένα όργανα που λειτουργούν ήδη για την έντυπη εκδοχή των εξετάσεων, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

β) Επιπλέον των ήδη θεσμοθετημένων οργάνων συνιστάται για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις ένα νέο συλλογικό όργανο, το Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.), το οποίο: αα) εποπτεύει την λειτουργία όλων των εφαρμογών του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, τον έλεγχο της πληρότητας της δεξαμενής των θεμάτων, και ό,τι άλλο αφορά στην ορθή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας και ββ) καθορίζει τους χρόνους διενέργειας των εξετάσεων και τις εξεταζόμενες γλώσσες, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα Κ.Η.Ε.

Το όργανο αυτό συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.), τα οποία είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας επόπτης.

Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις δύνανται να διενεργούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε. Ως εκ τούτου στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής «ημερομηνία εξέτασης» και όχι η «περίοδος εξέτασης».

Τα Κ.Η.Ε. δύνανται να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργούν, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, η οικονομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

6. Η επιλογή των σχολικών ή άλλων μονάδων δημόσιου συμφέροντος που θα φιλοξενούν τα Κ.Η.Ε. καθώς και η ίδρυση των Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται με την εξής διαδικασία:

α) Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ εκδίδει, ύστερα από πρόταση του ΤΕΣ, σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι μονάδες που επιθυμούν να φιλοξενήσουν Κ.Η.Ε. καταθέτουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή του αρμοδίου οργάνου διοίκησής τους, σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ,

β) Το Κ.Η.Ε. ιδρύεται στην οικεία μονάδα σε περίπτωση που συντρέχουν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικώς: αα) η οικεία μονάδα διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτε¬χνική υποδομή και πληροί εν γένει τις αναφερόμενες στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προδιαγραφές, ββ) η ίδρυση ενός ΚΗΕ στην οικεία μονάδα κρίνεται οικονομικά σύμφορη, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του κόστους της ίδρυσης και συντήρησης του εξοπλισμού, του πληθυσμού της πόλης καθώς και της ενδεχόμενης λειτουργία και άλλων Κ.Η.Ε. σε γειτονικές ή κοντινές μονάδες, γγ) η ίδρυση ενός ΚΗΕ στην οικεία μονάδα κρίνεται σκόπιμη δεδομένης ιδίως της τοποθεσίας της μονάδας.

γ) Η ίδρυση Κ.Η.Ε. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΤΕΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα ιδρυθέντα Κ.Η.Ε. καταχωρίζονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

β) ο τρόπος λειτουργίας των Κ.ΗΕ, γ) το ύψος των εξέταστρων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ».

2. Το άρθρο 7 του ν.2740/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Κάλυψη δαπανών

1. Οι συμβατικές καθώς και οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξέταστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για την απόκτηση του ΚΠΓ και με κανένα τρόπο δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

2. Τα έσοδα από τα καταβληθέντα εξέταστρα εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εγγράφονται σε ύψος σε αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδου του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην κάλυψη δαπανών διενέργειας των αντίστοιχων εξετάσεων.

Τα ανωτέρω έσοδα καλύπτουν πλήρως ενδεικτικώς τις ακόλουθες δαπάνες: α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών, τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, β) την αμοιβή του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο, γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από το σχεδιασμό και υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.

3. Οι αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού που επιτηρούν και συμμετέχουν στη διενέργεια των εξετάσεων στα ΚΗΕ με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η αμοιβή των εισηγητών των θεμάτων που τροφο¬δοτούν την τράπεζα θεμάτων καθώς και…. θα καθορισθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ.4 του άρθρου 20 του ν.4354/15 (Α΄ 176), όπως ισχύει».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...