Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 20/10/2021, 20:51


Home / HEADER-NEWS / Πως θα γίνει η επαναξιολόγηση των οργανικών μονάδων των υπουργείων (εγκύκλιος)

Πως θα γίνει η επαναξιολόγηση των οργανικών μονάδων των υπουργείων (εγκύκλιος)

Δημοσιεύτηκε: 3:03 μμ Αύγουστος 10th, 2016  


vernardakis

Βερναρδάκης: Επαναξιολογήστε τις δομές των οργανικών μονάδων των υπουργείων (εγκύκλιος)Αναλυτικές οδηγίες για την επαναξιολόγηση οργανικών μονάδων όλων των υπουργείων παραθέτει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, με εγκύκλιό του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, με τους Οργανισμούς καθορίζεται η οργάνωση των υπουργείων στο σύνολό τους, δηλ. τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών/(ειδικών)
αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους, ενώ σε κάθε περίπτωση οι Οργανισμοί περιλαμβάνουν σε ξεχωριστές ενότητες και την οργάνωση των Γενικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτά, καθόσον οι Γενικές Γραμματείες δεν αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου υπουργείου.

«Στο πλαίσιο αυτό και με κύριο σκοπό την ένταξη σε ένα ενιαίο κανονιστικό κείμενο όλων των μονάδων και υπηρεσιών που συνθέτουν και απαρτίζουν ένα Υπουργείο διευκρινίζεται περαιτέρω ότι περιεχόμενο των Π.Δ. θα αποτελούν, επιπλέον, και οι Ειδικές Γραμματείες/Διοικητικοί Τομείς», διευκρινίζεται στην εγκύκλιο.

Παράλληλα, ο υπουργός προτείνει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα που σκοπό κυρίως έχει να
οριοθετήσει και να προδιαγράψει τις απαιτούμενες ενέργειες:

pinakaepanaksiologisi

Κεντρικές κατευθύνσεις
α) Περιορισμός της διάσπασης του αντικειμένου ενός Υπουργείου σε πολλές Γενικές και
Ειδικές Γραμματείες

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος επαναξιολόγησης της δομής των
Υπουργείων ως βασική επιλογή αναδεικνύεται η προσπάθεια μείωσης σχημάτων
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών με αντίστοιχη εκ των πραγμάτων ενίσχυση των
υπηρεσιακών δομών (Γενικές Δ/νσεις ή Δ/νσεις), γεγονός που σίγουρα θα
διευκολύνει την εγκατάσταση των Διοικητικών Γραμματέων που θεσμοθετήθηκαν με
τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Πρόβλεψη θέσεων Διοικητικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα,
Τομεακού Γραμματέα και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

Ως γνωστόν με τις ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 4369/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θεσμοθετήθηκαν, ως επικεφαλείς της διοικητικής
ιεραρχίας, οι θέσεις των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων
των Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται
σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Περαιτέρω δε συστάθηκαν με
βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τομεακών Γραμματέων, ως
προϊσταμένων των Γενικών Γραμματειών του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005 και των
Γενικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις
Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των ενιαίων διοικητικών τομέων
του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί
με άλλες διατάξεις.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δωρεάν διάθεση πέντε self tests στους μαθητές από 14/10 μέχρι 23/10

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι παραπάνω τέθηκαν επικεφαλής της
διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αποτελώντας καθαρά
διοικητικά όργανα με καθορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν στην εκτέλεση και τη
διοικητική εφαρμογή της πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και
τα όργανά της, σκόπιμη θεωρείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών εντός του
Οργανισμού των υπηρεσιών σας. Για τη διευκόλυνσή σας στο τέλος της παρούσας
τίθεται ως Παράρτημα 2 η πρότυπη δομή των άρθρων «Διάρθρωση Υπηρεσιών» και
«Συνολικός αριθμός θέσεων» καθώς και το περιεχόμενο ενός νέου άρθρου που
πρέπει να προστεθεί στα προεδρικά διατάγματα υπό τον τίτλο «Προσωπικό Ειδικών
Θέσεων».

Επιπλέον των ανωτέρω σημειώνουμε ότι δεδομένης της θεσμοθέτησης των
υπόψη θέσεων ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του
Υπουργείου δεν ενδείκνυται η υπαγωγή αυτοτελών τμημάτων όπως
κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετικής πρωτοβουλίας, εσωτερικού ελέγχου κ.τ.λ.

κατευθείαν στον Υπουργό ή τον Αναπληρωτή Υπουργό, αλλά αντίθετα προτείνεται η
ένταξη αυτών υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού ή του Αναπληρωτή
Διοικητικού Γραμματέα. Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών τα
παραπάνω αυτοτελή τμήματα θα εξακολουθούν πάντως να λειτουργούν ως
υπαγόμενα στον Υπουργό.

γ) Ενιαίες δομές εσωτερικής διοίκησης (υποστηρικτικές υπηρεσίες)

Βασική επιλογή, η οποία εξάλλου αποτυπώθηκε και στους εν ισχύ Οργανισμούς των Υπουργείων καθώς από αυτήν προκύπτει καλύτερος συντονισμός, εξακολουθεί να αποτελεί η συγκέντρωση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, όλων των υποστηρικτικών  μονάδων (π.χ. Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.τ.λ.) των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αιτήσεις για επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και αναπληρωτών Ψυχολόγων

Παραμένει επομένως ως βασική οργανωτική αρχή η ένταξη όλων των
υποστηρικτικού χαρακτήρα δομών και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου στην ήδη
συσταθείσα και λειτουργούσα Γενική Δ/νση Οικονομικών ή/και Διοικητικών
Υπηρεσιών ή/και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό σκόπιμη κρίνεται
η διατήρηση της ενιαίας δομής εσωτερικής διοίκησης, ενώ υφιστάμενες σήμερα
ρυθμίσεις αντίθετες στην παραπάνω κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και να διορθωθούν κατά την τροποποίηση των οικείων οργανικών διατάξεων.

δ) Ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις
Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων

Αναφορικά με το θέμα σημειώνεται ότι όσον αφορά στην πλήρη ανάληψη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Υπουργείων από την Οικονομική τους Υπηρεσία από 1.1.2017 σχετικά νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα είναι οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 24 και 69Γ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και η αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β’/17.5.2016).

Για την παροχή δε οδηγιών επί της εφαρμογής της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 2/51290/0026/2.6.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ειδικότερα προσδιορίζεται, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, ενώ αποσαφηνίζεται και το γεγονός ότι ο συνολικός συντονισμός και ως προς τις απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές του έργου της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ είναι υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομικών κατά λόγο αρμοδιότητας.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

https://www.aftodioikisi.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ελεύθερες μετεγγραφές, στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές πληγέντων περιοχών

Ελεύθερες μετεγγραφές και μετακινήσεις, καθώς και  στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές ...