Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 25/10/2021, 10:35


Home / HEADER-NEWS / Προσμέτρηση προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Δημοσιεύτηκε: 10:43 πμ Ιούλιος 25th, 2016  


SDE
Θέμα: Προσμέτρηση προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
1. Μετά την πρόσφατη (Ιούνιος 2016) καταχώρηση των μορίων προϋπηρεσίας μας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ, opsyd.sch.gr) και την αντιπαραβολή τους με εκείνα που είναι καταχωρημένα στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015–2016, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και συγκεκριμένα μειώσεις στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010–2016.
2. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με αρμοδίους για θέματα του ΟΠΣΥΔ μας έγινε γνωστό ότι ο υπολογισμός των μορίων προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. έγινε βάσει α) του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.09.2010), άρθρο 26 παρ. 5, όπου ορίζεται ότι «Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. προσμετράται στο σύνολό του στην εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία ισότιμα με την προϋπηρεσία σε αντίστοιχα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης», και β) του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/04.12.2015), άρθρο 38 παρ. 3, όπου ορίζεται ότι το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28.06.2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης».
Αναλυτικότερα, σύμφωνα πάντοτε με τους αρμοδίους, η προϋπηρεσία των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. που καταχωρήθηκε το 2016 στο ΟΠΣΥΔ (opsyd.sch.gr) προσμετρήθηκε βάσει της παραπάνω κείμενης νομοθεσίας, δηλαδή ισότιμα με αυτή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 είχε περιορισθεί στις 4 ώρες ανά εβδομάδα (βλ. το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α΄/19.5.2010 και τις σχετικές εγκυκλίους για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων, Μέρος Β΄, κεφ. Γ΄, παρ. 3), ενώ από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα στις 8 ώρες ανά εβδομάδα (βλ. το άρθρο 36 παρ. 27 του ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013 και την υπ’ αρ. πρωτ. 118102/Δ1/ 25.07.2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ, Μέρος Β΄, κεφ. Γ΄, παρ. 1 περ. β΄). Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να επανεξετάσετε την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010–2016 για τους κατωτέρω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.9.2010): «Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε. προσμετράται στο σύνολό του στην εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία ισότιμα με την προϋπηρεσία σε αντίστοιχα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης».
Στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ν. 3879/2010, ΦΕΚ 163/Α΄/21.9.2010) αναφέρεται ότι «Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 26 τακτοποιούνται εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Οι τίτλοι των Σ.Δ.Ε. είναι εκ του νόμου ισότιμοι με τους τίτλους εκπαίδευσης των αντίστοιχων σχολείων της τυπικής εκπαίδευσης, γεγονός που σημαίνει ότι και η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σ.Δ.Ε. πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα».
Η παραπάνω διάταξη του ν. 3879/2010, άρθρο 26 παρ. 5, που αφορά στην ισότιμη αντιμετώπιση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σ.Δ.Ε., επικυρώνει ουσιαστικά: α) το άρθρο 7 παρ. 9 του ν. 3787/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008), το οποίο ορίζει ότι «Η απασχόληση εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία», και β) το άρθρο 9 παρ. 8 της Υ.Α. 2373/2003 (ΦΕΚ 1003/Β΄/22.7.2003), σύμφωνα με το οποίο «Η απασχόληση Εκπαιδευτικών, (αποσπασμένων ή ωρομισθίων) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία».
Επίσης, η παραπάνω διάταξη του ν. 3879/2010, άρθρο 26 παρ. 5, δεν εξειδικεύει την κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Δ.Ε (εκπαιδευτικοί μόνιμοι αποσπασμένοι ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), όπως αυτή ορίζεται μέχρι τούδε α) στο άρθρο 6 του ν. 3787/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008), β) στα άρθρα 8 και 9 της Υ.Α. 2323/2003 (ΦΕΚ 1003/Β΄/22.7.2003) και γ) στο άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23.9.1997).
Επιπλέον, η παραπάνω διάταξη του ν. 3879/2010, άρθρο 26 παρ. 5, δεν τροποποιεί το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28.06.2002), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3787/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008) και στο οποίο ρητώς ορίζεται ότι
«Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
Επιπροσθέτως, οι εγκύκλιοι/προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των σχολικών ετών 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 ρητώς ορίζουν ότι «Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου», δηλαδή 11 ώρες εβδομαδιαίως από 17.2.1999 μέχρι και 09.05.2013 (ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985, άρθρο 14 παρ. 13: ωράριο νεοδιόριστου 21 ώρες) και 12 ώρες από 09.05.2013 και εφεξής (ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α΄/09.05.2013, υποπ. Θ.2. παρ. 2: ωράριο νεοδιόριστου 23 ώρες). Αναλυτικότερα: 1. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 73493/Δ2/23.06.2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΔΒΜΘ «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)», Κεφάλαιο Α΄, παρ. 15α, εδάφιο ιγ΄, ορίζεται ότι, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28.06.2002), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008 και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010, η προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε «στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄)» προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.
Σύμφωνα με το εδάφιο ν΄ της παραγράφου 15β του Κεφαλαίου Α΄ της ανωτέρω εγκυκλίου, η προσμέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από «τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
2. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 75266/Δ2/06.07.2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΔΒΜΘ «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)», Μέρος Α΄, παρ. 9β, εδάφιο ν΄, ορίζεται ότι «Η προσμέτρηση των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
3. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 80430/Δ1/13.07.2012 εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘΠΑ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)», Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 1β, εδάφιο ν΄, ορίζεται ότι «Η προσμέτρηση των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
4. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 111192/Δ1/09.08.2013 εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)», Κεφάλαιο Γ΄, παρ. 1β, εδάφιο ν΄, ορίζεται ότι «Η προσμέτρηση των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
5. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 118102/Δ1/25.07.2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)», Κεφάλαιο Γ΄, παρ. 1β, εδάφιο ν΄, ορίζεται ότι «Η προσμέτρηση των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
6. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 119392/Ε2/24.07.2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΟΠΑΙΘ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)», Κεφάλαιο Β΄, παρ. 1β, εδάφιο ν΄, ορίζεται ότι «Η προσμέτρηση των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου».
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 169/Α΄/4.12.2015) «Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης». Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου διασαφηνίζεται ότι «Στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς». Σημειωτέον ότι η ανωτέρω διάταξη έχει καταχωρηθεί στο κεφ. 2, παρ. β΄, περ. ν΄ του από 15.6.2016 εγγράφου/παραρτήματος ΙΙΙ (Προϋπηρεσία που προσμετράται στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών) της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΠΕΘ, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήμα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).
Με την ως άνω διάταξη του ν. 4351/2015, το άρθρο 38 παρ. 3, επέρχεται για πρώτη φορά τροποποίηση στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σ.Δ.Ε. Η τυχόν αναδρομική ισχύς της διάταξης, αφενός δεν ορίζεται στον νόμο και αφετέρου αντίκειται στις αρχές της νομιμότητας και αξιοκρατίας και προκαλεί κατάφορη αδικία.
Γ. Το ανώτατο εβδομαδιαίως όριο διδακτικών ωρών ανά ωρομίσθιο εκπαιδευτικό στα Σ.Δ.Ε. κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 ήταν έντεκα (11) διδακτικές ώρες διδασκαλίας (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. 126530/Δ2/8.11.2007 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης), κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 ήταν δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες διδασκαλίας (βλ. την με αρ. πρωτ. 660/2/3463/30.01.2014 πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ), και κατά το σχολικό έτος 2015-2016 ήταν είκοσι (20) έως και τριάντα (30) διδακτικές ώρες διδασκαλίας (βλ. τις υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/161890/13-10-2015, Κ1/53689/31-3-2016 και Κ1/75922/12-5-2016 Υ.Α.). Σημειωτέον ότι στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. που αφορούν στα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 επισημαίνεται ότι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 13 περ. ε του ν.1566/1986, είναι 21 ώρες.
Από τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη αντινομία. Οι εκπαιδευτικοί που κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010–2016 υπηρέτησαν στα Σ.Δ.Ε. με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΔΒΜ και στις ως άνω συμβάσεις χαρακτηρίζονται κατ’ επίφαση ως ωρομίσθιοι ενώ κατ’ ουσίαν είναι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Και αυτό, διότι το ανώτατο εβδομαδιαίως όριο διδακτικών ωρών (11, 15, 20 και 30 ώρες) ανά ωρομίσθιο εκπαιδευτικό Σ.Δ.Ε. κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 υπερβαίνει κατά πολύ το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (4 ώρες κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και 8 ώρες από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα). Ως εκ τούτου το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε αυτό των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου των δημοσίων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (5-15 ώρες κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και 9-15 ώρες από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα).
Επομένως, ο χρόνος προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. θα πρέπει να υπολογιστεί όπως ο χρόνος προϋπηρεσίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, δηλαδή «με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού» (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. 123297/Δ2/11.11.2010 έγγραφο του ΥΠΠΔΒΜΘ που αφορά ζητήματα αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου). Τον τρόπο αυτό προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. ορίζουν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των σχολικών ετών 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 (βλ. παραπάνω Α1-6).
Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να ικανοποιήσετε το δίκαιο και νόμιμο αίτημά μας για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας ως «ωρομισθίων» εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2016 στο ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες για την περίοδο 1999-2013 και 12 ώρες για την περίοδο 2014-2016), σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28.06.2002), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του ν. 3787/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008) και το οποίο ήταν σε ισχύ κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2015, βάσει και των εγκυκλίων/προσκλήσεων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων.
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε την τροποποίηση του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 169/Α΄/4.12.2015), με την οποία επιχειρείται αναδρομικώς η μείωση της προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. που έχει αποκτηθεί κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2016 και η οποία είναι ήδη κατοχυρωμένη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των παρελθόντων ετών της εν λόγω περιόδου (δηλαδή, μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι
α) τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απευθύνονται σε ειδική πληθυσμιακή ομάδα, ενήλικες, και περιλαμβάνουν ειδικές εκπαιδευτικές μεθόδους και προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από τον θεωρητικό κλάδο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με κύριο πανεπιστημιακό φορέα στην ελληνική επικράτεια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., και
β) η επιλογή μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. γίνεται ετησίως βάσει ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης, όπως i) ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, διδακτορική διατριβή) και ειδικότερα σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, γνώση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών, ii) επιμόρφωση στη διδασκαλία των Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο διδακτικό αντικείμενο ανά κλάδο και ειδικότητα, και iii) προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα στα Σ.Δ.Ε. καθώς και στις δομές της Δια Βίου Μάθησης, προσβλέπουμε στο κράτος δικαίου και την κοινωνική σας συνείδηση και ευελπιστούμε στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.
Οι υπογράφοντες Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης
Νεκτάριος Σκάγκος (email: nskagkos@gmail.com, τηλ. 6973023643)
Γεώργιος Σπυρόπουλος (email: spyropoulosg@yahoo.gr, τηλ. 6977530547)
Παναγιώτης Σκούρας (email: pskouras@windowslive.com)
Αλίκη Βασιλάκου (email: alikivasilakou@gmail.com)
Αναστάσιος Δημόπουλος (email: anastasiosdimopoulos@gmail.com)
Ασπασία Δαλακούρα (email: dalakura_aspasia@hotmail.com)
Αναστασία Τζανετάκου (email: anatzan@2010windows.live.com)
Παναγιώτα Ξεπαπαδάκη (email: xepenny@hotmail.com)
Ιωάννης Τσιγκανές (email: gia-tsi@hotmail.com)
Κλεάνθης Γκατζιώλης (email: kleanthis1@gmail.com)
Αναστάσιος Παπαθανασίου (email: apapath@gmail.com)
Παρασκευή Δαμάλα (email:damalapar@yahoo.gr)
Νικόλαος Φλέσσας (email: flessasn@gmail.com)
Άγγελος Γιαννόπουλος (email: agelos_@hotmail.com)
Θεανώ Αδαμοπούλου (email: th_adamopoulou@yahoo.com)
Κωνσταντίνος Κορωνιός (email: konskoron@hotmail.com)
Παναγιώτης Τζεβελέκος (email: taktzev@yahoo.gr)
Μαρία Καρακατσάνη (email: rsarozak@gmail.com)
Νίκη Καλατζή (email: nikikalatzi@yahoo.gr)
Γεώργιος Πρέβας (email: gprevas@gmail.com)
Μιχάλης Ναστάκος (email: mikenas7@hotmail.com)
Ιωάννης Παπαδόπουλος (email:ipapadopoulos4@gmail.com)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΔΩ

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Από 25 Οκτωβρίου οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές

Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απευθύνονται σε ειδική πληθυσμιακή ομάδα, ενήλικες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και περιλαμβάνουν ειδικές εκπαιδευτικές μεθόδους και προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από τον θεωρητικό κλάδο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με κύριο πανεπιστημιακό φορέα στην ελληνική επικράτεια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. Η επιλογή μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. γίνεται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μέσω προσκλήσεων του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (πρώην Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και βάσει ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης, όπως

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αιτήσεις για επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και αναπληρωτών Ψυχολόγων

i) ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, διδακτορική διατριβή) και ειδικότερα σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, γνώση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών,

ii) επιμόρφωση στη διδασκαλία των Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο διδακτικό αντικείμενο ανά κλάδο και ειδικότητα,

και iii) προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα στα Σ.Δ.Ε. καθώς και στις δομές της Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με διάταξη του ν. 3027/2002 (άρθρο 6 παρ. 34 περ. β΄) που τροποποιήθηκε με τον ν. 3787/2008 (άρθρο 2) και η οποία ήταν σε ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, η προϋπηρεσία στα Σ.Δ.Ε., προσμετρούμενη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων, υπολογιζόταν «μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου», δηλαδή 11 ώρες εβδομαδιαίως από 17.2.1999 μέχρι και 09.05.2013 (ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985, άρθρο 14 παρ. 13: ωράριο νεοδιόριστου 21 ώρες) και 12 ώρες από 09.05.2013 και εφεξής (ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α΄/09.05.2013, υποπ. Θ.2. παρ. 2: ωράριο νεοδιόριστου 23 ώρες).

Στις εγκυκλίους/προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των τελευταίων σχολικών ετών μέχρι και το 2015-2016 ρητώς ορίζεται ότι «Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου». Με τον τρόπο αυτό έχει υπολογιστεί η προϋπηρεσία μας στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων των παρελθόντων ετών μέχρι και το σχολικό έτος 2015–2016.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη (Ιούνιος 2016) καταχώρηση των μορίων προϋπηρεσίας μας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ, opsyd.sch.gr) και την αντιπαραβολή τους με εκείνα που είναι καταχωρημένα στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015–2016, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και συγκεκριμένα μειώσεις στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010–2016.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με αρμοδίους για θέματα του ΟΠΣΥΔ μας έγινε γνωστό ότι η προϋπηρεσία των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. προσμετράται πλέον ισότιμα με αυτή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/04.12.2015, το οποίο τροποποιεί την προαναφερθείσα παλαιά διάταξη του ν. 3027/2002 (άρθρο 6 παρ. 34 περ. β΄) και του ν. 3787/2008 (άρθρο 2).

Με την τροποποίηση αυτή για πρώτη φορά αλλάζει ο τρόπος προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. Η αναδρομική ισχύς όμως της διάταξης, την οποία επικαλούνται οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας, αφενός δεν ορίζεται στον νόμο και αφετέρου αντίκειται στις αρχές της νομιμότητας και αξιοκρατίας και προκαλεί κατάφορη αδικία διότι επιφέρει σημαντική περικοπή/μείωση στη μοριοδότηση του πραγματικού χρόνου προϋπηρεσίας μας.

Το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας από το 2010 μέχρι και σήμερα μας προσλαμβάνει κατ’ επίφαση ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Σ.Δ.Ε., ενώ ουσιαστικά μας καλεί να εργαστούμε στην πλειονότητά μας ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου υπερβαίνοντας κατά πολύ το εβδομαδιαίο ωράριο των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Γυμνασίων-Λυκείων. Αναλυτικότερα, το ανώτατο εβδομαδιαίως όριο διδακτικών ωρών ανά ωρομίσθιο εκπαιδευτικό Σ.Δ.Ε. (11 διδακτικές ώρες διδασκαλίας μέχρι το 2013, 15 ώρες κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 και 20 έως 30 ώρες κατά το σχολικό έτος 2015-2016) υπερβαίνει κατά πολύ το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων (Γυμνασίου, Λυκείου) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (11 ώρες μέχρι το σχολικό έτος 2009-2010, 4 ώρες κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2013, βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α΄/19.5.2010 και 8 ώρες από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα, βάσει του άρθρου 36 παρ. 27 του ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) και ως εκ τούτου αντιστοιχεί σε αυτό των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου των δημοσίων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (5-15 ώρες κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2013 και 9-15 ώρες από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα).

Μετά από μια εξαετία πολυνομίας, συχνών τροπολογιών και δημιουργικής ασάφειας, το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται την αρχή της ισοτιμίας και επιχειρεί αυθαίρετα να μας περικόψει/μειώσει αναδρομικά και σε σημαντικό βαθμό τον πραγματικό χρόνο προϋπηρεσίας μας, ο οποίος όμως είναι ήδη κατοχυρωμένος στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των παρελθόντων ετών, μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ήταν σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση της επαίσχυντης τροπολογίας του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/04.12.2015).

Είναι φανερό ότι ο Νόμος έχει πάψει πλέον να υπηρετεί τον πολίτη και συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό προσωπικό που συνεχίζει να εργάζεται υπό εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία αντιμετωπίζοντας ποικίλα προβλήματα εν μέσω κρίσης.

Ωστόσο, προσβλέπουμε στο κράτος δικαίου και την κοινωνική συνείδηση των ιθυνόντων και ευελπιστούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός μας για τη δίκαιη και νόμιμη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας καθώς και για την άμεση αναθεώρηση του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 169/Α΄/4.12.2015).


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ...