Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη επιλογής διευθυντών για τις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Προκήρυξη επιλογής διευθυντών για τις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε: 4:15 μμ Ιούνιος 7th, 2016  


OAED

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ.

Διαδικασία επιλογής

α) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιο­λογητικών και των αποδεικτικών που κατατέθηκαν, συνέρχεται το συμβούλιο και καταρτίζει προσωρι­νούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ανά κατηγορία Πίνακα, και Περιφερειακή Διεύθυνση με τα μόρια που λαμβάνει κάθε υποψήφιος/α, ύστερα από την προσμέτρηση των κριτηρίων των παρα­γράφων 4α και 4β του άρθρου 72, του Ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 118 του Ν. 4387/ 2016.

Στους πίνακες αυτούς αναγράφεται αν οι υποψήφιοι/ες, διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση παι­δαγωγικής επάρκειας. Οι πίνακες αναρτώνται στην Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις εκπαιδευτικές μονάδες. Με μέριμνα των Διευθυντών/ ντριών ενημερώνονται ενυπό­γραφα οι υποψήφιοι Διευθυντές /ντριες της οικείας μονάδας. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να α­σκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευσή τους, η οποία εξετάζεται από το Συμβούλιο Επιλογής και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αιτιολογείται η αποδοχή ή η απόρριψη της ένστασης κατά ενδιαφερόμενο/η.

β) Οι αναμορφωμένοι πίνακες αναρτώνται στην Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ και αποστέλλονται στις εκπαιδευτικές μονάδες.

γ) Με ανακοίνωσή του το συμβούλιο ορίζει τις ημέρες και ώρες της συνέντευξης των υποψηφίων Δι­ευθυντών/ντριών, ανά περιφέρεια.

δ) Κάθε μέλος του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον/την πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκε­κριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχε­τική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο/α.

ε) Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέ­σεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επυλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμε­τοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλο­γής. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής προεδρεύει ο αναπληρωτής του.

στ) Ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης συντάσσονται οι τελικοί πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στην Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις εκπαιδευτικές μο­νάδες. Με μέριμνα των Διευθυντών/ντριών ενημερώνονται ενυπόγραφα οι υποψήφιοι Διευθυντές /ντριες της οικείας μονάδας.

Κατά των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστι­κής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευσή τους, η οποία εξετάζεται από το συμ­βούλιο επυλογής και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αιτιολογείται η αποδοχή ή η απόρριψη της έν­στασης κατά ενδιαφερόμενο/η.

ζ) Οι τελικοί πλέον πίνακες επικυρώνονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ και αποστέλλονται στις εκπαιδευτικές μονάδες.

η) Από τους τελικούς πίνακες γίνεται η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών στις αντίστοιχες εκπαιδευ­τικές μονάδες για διετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10,   του άρθρου 72, του Ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, του άρθρου118 του Ν. 4387/2016, ύστερα από πρό­ταση του συμβουλίου επιλογής και απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Οι τοποθετούμενοι Διευθυ-ντές/ντριες από έναν πίνακα, με βάση τη δήλωση προτίμησής τους, διαγράφονται από τον άλλον πίνα­κα, με βάση την αρχική τους αίτηση.

Η ισχύς των πινάκων άρχεται την ημερομηνία τοποθέτησης των Διευθυντών με απόφαση Διοικητή και λήγει την 30ή Ιουνίου του έτους 2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δι­καιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ορίζεται η 17/6/2016. Η υποβολή τους θα πραγματοποιείται σε σφραγισμένο φάκελο είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με συστημένη επιστολή, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική διεύ­θυνση :

«Προς ΟΑΕΔ, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα εκπ. Προσωπικού. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Άλι­μος. Τ.Κ.17456 ΑΘΗΝΑ» Ως ημερομηνία υποβολής για όσους/ες αποστείλουν την υποψηφιότητά τους μέσω ταχυδρομείου, ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή στο αποδεικτικό της εται­ρείας ταχυμεταφορών. Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των Υπηρεσιών όπου υπηρετούν εκπαιδευτικοί να τοι­χοκολληθεί η απόφαση – προκήρυξη με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας με την παρουσία ενός μάρτυρα και να επιστραφεί το σχετικό αποδεικτικό που να εμφαίνεται η ημερο­μηνία τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.

Της παρούσης να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων που δύνανται να υποβάλουν αίτηση, με ευθύνη των προϊσταμένων τους.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

www.dikaiologitika.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...