Home / Featured / Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των κατόχων πτυχίου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή τη Συνεχή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική

Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των κατόχων πτυχίου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή τη Συνεχή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική

Δημοσιεύτηκε: 6:14 μμ Μάιος 12th, 2016  


EOPPEP

Θεσσαλονίκη, 10-05-2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των κατόχων πτυχίου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή τη Συνεχή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική

Σχετ.: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, Νόμος 8-5-2016, άρθρο 67

Αξιότιμοι κ.κ.,

Τα τελευταία χρόνια η Δια Βίου Μάθηση έχει διέλθει πολλών φάσεων και ανακατατάξεων, μητρώων και υπομητρώων, ώσπου να φτάσουμε κοντά στη δημιουργία ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Εφόσον επιζητούμε τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, προκειμένου να καρπωθεί η κοινωνία τις ευεργετικές του επιδράσεις, θα πρέπει να στηριχθούμε σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Εδώ και 15 έτη το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Δ. 267/93) χορηγεί το μοναδικό πτυχίο εν Ελλάδι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αυτό ενισχύει την καινοτόμο φύση του πτυχίου, χωρίς να σημαίνει πως δε θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αντίστοιχα Τμήματα στο μέλλον. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, η Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης (Π.Δ. 391/95) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η μόνη που παρέχει το εν λόγω επιστημονικό υπόβαθρο.

Το γνωστικό αντικείμενο των Π.Ε. 72 – Εκπαιδευτικών Ενηλίκων (Ν. 3699, άρ. 3) είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν επαφή με την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σε κάθε περίπτωση το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 267/9-8-93, το Προεδρικό Διάταγμα 76/21–3–2002, το πρόγραμμα σπουδών και το επιστημονικό έργο των καθηγητών και των αποφοίτων του Τμήματος, τεκμηριώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας την αποστολή και την επιστημονική μας ταυτότητα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (άρ. 20§3δ) οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου Π.Ε. 72 απα­σχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευ­σης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που σχε­διάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλον επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπό­νησης ανάλογων προγραμμάτων.

Πολλά Τμήματα Σχολών ανά τον κόσμο αποτελούνται από διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών οι οποίες έχουν αυξομειούμενο καθ’ έτος αριθμό εγγεγραμμένων, κάτι που καθορίζεται από ένα πλήθος εξωγενών παραγόντων και ιδίως από τις προτιμήσεις των φοιτητών για τη σταδιοδρομία τους. Επίσης πολλά Τμήματα του εξωτερικού προσφέρουν προγράμματα, πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Δια Βίου Μάθησης με διαφορετική προσέγγιση κατά περίπτωση. Το γεγονός ότι η τάση που επικρατεί θέλει την Εκπαίδευση Ενηλίκων να είναι μεταπτυχιακή ειδίκευση στις περισσότερες χώρες δε μας στερεί το προνόμιο να έχουμε εξειδικευμένους πτυχιούχους στην Ελλάδα ως στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) αναγνωρίζει την επιστημονική – επαγγελματική ιδιότητα του εκάστοτε υποψήφιου εκπαιδευτή (μηχανικού, μαθηματικού κ.τ.λ.) και θα ήταν παράλογο να μην αναγνωριστεί η κατοχυρωμένη από το Ν.3699 (άρ. 19§3 και 20§3), άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εκπαίδευση Ενηλίκων βάσει των κείμενων διατάξεων, επιστημονική ταυτότητα των πτυχιούχων Π.Ε. 72 – Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Το αντικείμενο σπουδών της Κατεύθυνσης του Τμήματος είναι η Συνεχής Εκπαίδευση και υπ’ αυτή την έννοια θα ήταν οξύμωρο να ζητηθεί από τους νομικά και επιστημονικά κατοχυρωμένους πτυχιούχους Εκπαιδευτικούς Ενηλίκων να αποδείξουν πως είναι επαρκείς Εκπαιδευτές Ενηλίκων, όπως αντιστοίχως δε ζητείται από τους πτυχιούχους Παιδαγωγούς να αποδείξουν πως είναι επαρκείς Παιδαγωγοί.

Είναι αντιδεοντολογικό να εγείρονται ενστάσεις μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, διότι δεν είναι δίκαιο, αλλά ούτε και σύννομο να αναγνωρίζεται η εξειδίκευση ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (Υ.Α.  υπ’ αριθμ. 57667/Β7 άρ.2 & 8) και να αγνοείται επί χρόνια η ύπαρξη και κατοχή ταυτόσημου πτυχίου τετραετούς φοίτησης με πρακτική άσκηση. Ένα πλήθος φορέων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης προσφέρουν προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων και οι επιστήμονες που αναλαμβάνουν αυτό το έργο είναι συνήθως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και λοιποί πτυχιούχοι κοινωνικών και όχι μόνο επιστημών, οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι πτυχιούχοι Συνεχούς Εκπαίδευσης με εμπειρία, δύνανται να είναι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Υ.Α. ΓΠ 20082/23-10-2012, άρ.3§5β,  πρβλ.ΦΕΚ 1700/Β/21-11-2006), διότι αυτό έχουν σπουδάσει και δε θα μπορούσε να τους ζητηθεί εκ νέου πιστοποίηση ως εκπαιδευτών ενηλίκων.

Αντιεπιστημονικό είναι να υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες επιστήμονες που έχουν ως κύριο επάγγελμα την Εκπαίδευση Ενηλίκων και αυτό να μη γίνεται σεβαστό από τους άλλους επιστημονικούς Κλάδους! Θα πρέπει κάποια στιγμή να επικρατήσει ο επαγγελματισμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ανεξάρτητα από μονοπωλιακά συμφέροντα, διότι έτσι θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας της και αναμένει πολλά από την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Όλοι διατηρούν το δικαίωμα να είναι και τη δυνατότητα να γίνουν Εκπαιδευτές Ενηλίκων, όμως οι πτυχιούχοι μας είναι ήδη Εκπαιδευτές Ενηλίκων και είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους να αναγνωρίζονται ως εκπαιδευτικά επαρκείς από τις δομές του συστήματος και να προσφέρουν με τις γνώσεις τους! Με εκτίμηση στο έργο που έχει ο καθένας σας επιτελέσει στο αντικείμενό μας σας παρακαλούμε να γίνετε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε θερμά!

Μετά τιμής,

             -Ο-                                                                                  -Η-

         Πρόεδρος                                                                        Γραμματέας

 

Βλάχος Φώτιος                                                                  Καραγεωργίου Άννα


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...