Home / Featured / 110 θέσεις βοηθών στο γλωσσικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

110 θέσεις βοηθών στο γλωσσικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσιεύτηκε: 9:23 μμ Μάιος 10th, 2016  


job

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ

EPSO/AST/137/16 — Βοηθοί στον γλωσσικό κλάδο (AST 1)

για τις ακόλουθες γλώσσες: δανική (DA), μαλτέζικη (MT), ιρλανδική (GA), ολλανδική (NL), κροατική (HR), σλοβακική (SK), ουγγρική (HU), σλοβενική (SL) (2016/C 151 A/01)

Προθεσμία εγγραφής: 31 Μαΐου 2016 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς στον γλωσσικό κλάδο» (ομάδα καθηκόντων AST).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 70 A της 27ης Φεβρουαρίου 2015 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις παρούσες διαδικασίες επιλογής. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το παράρτημα II των εν λόγω γενικών διατάξεων δεν ισχύει για τον παρόντα διαγωνισμό. Αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του παραρτήματος II της παρούσας ανακοίνωσης.

Αριθμός επιτυχόντων:

δανική γλώσσα (DA) — 16

μαλτέζικη γλώσσα (MT) — 16

ιρλανδική γλώσσα (GA) — 13

ολλανδική γλώσσα (NL) — 13

κροατική γλώσσα (HR) — 16

σλοβακική γλώσσα (SK) — 12

ουγγρική γλώσσα (HU) — 12

σλοβενική γλώσσα (SL) — 12

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά 8 γλώσσες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μία μόνο γλώσσα. Η επιλογή της προτίμησής σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας με ηλεκτρονικό μέσο.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι θέσεις εργασίας που μπορεί να προταθούν στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι, καταρχήν, στο Λουξεμβούργο.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών.

Οι βοηθοί του γλωσσικού κλάδου θα ασκούν, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον, ποικίλα καθήκοντα, όπως η παροχή υποστήριξης σε μεταφραστές ή γλωσσομαθείς νομικούς στις εργασίες μετάφρασης ή αναθεώρησης (προεπεξεργασία και μετέπειτα επεξεργασία εγγράφων, μεταξύ άλλων με χρήση εργαλείων ΤΠ, επεξεργασία αιτημάτων μετάφρασης και διαχείριση γλωσσικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, προετοιμασία πρότυπων εκδόσεων της νομοθεσίας της Ένωσης κατά το στάδιο της οριστικοποίησης και ενσωμάτωση, κατά τρόπο αυτόνομο, τροποποιήσεων στα νομοθετικά και/ή κοινοβουλευτικά κείμενα στη γλώσσα τους).

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:

Γενικοί όροι

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ.

Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών τους καθηκόντων.

Ειδικοί όροι: γλώσσες

Γλώσσα 1: ελάχιστο επίπεδο C2 στην επιλεγείσα γλώσσα του διαγωνισμού από τα δανικά, ιρλανδικά, κροατικά, ουγγρικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, σλοβακικά ή σλοβενικά.

Γλώσσα 2: ελάχιστο επίπεδο B2 στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Ο παρών διαγωνισμός προορίζεται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο, της επιλεγείσας γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο επίπεδο).

Για πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά επίπεδα, βλέπε Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα

(https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr)

Πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

Η δεύτερη γλώσσα επιλογής πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική. Αυτές είναι οι κύριες γλώσσες εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι αμέσως σε θέση να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία σε τουλάχιστον μία από αυτές.

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που απαιτούνται για τον παρόντα διαγωνισμό.

Ειδικοί όροι: Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

ή

Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

ή

Επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων — https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους ακολουθούμενη από τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας . Τόσο η εκπαίδευση όσο και η πείρα πρέπει να σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα διπλώματα/πτυχία, βλέπε παράρτημα I των γενικών κανόνων που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)    Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής (MCQ) με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αν επικυρώσετε την αίτησή σας εντός της ταχθείσας προθεσμίας, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε σειρά δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.

Οι δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής (MCQ) με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διοργανώνονται ως εξής:

Δοκιμασίες

Γλώσσα

Ερωτήσεις

Διάρκεια

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Κατανόηση κειμένου

Γλώσσα 1

20 ερωτήσεις

35 λεπτά

15/20

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

Γλώσσα 1

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς + κατανόηση αφηρημένων εννοιών 10/20

Κατανόηση αφηρημένων εννοιών

Γλώσσα 1

10 ερωτήσεις

10 λεπτά

Γλωσσική κατανόηση

Γλώσσα 1

12 ερωτήσεις

25 λεπτά

7/12

Η αποτυχία στις εν λόγω δοκιμασίες συνεπάγεται αποκλεισμό και οι βαθμοί δεν συνυπολογίζονται με τους βαθμούς των άλλων δοκιμασιών της φάσης αξιολόγησης.

2)    Φάση αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους και έχουν λάβει μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής (MCQ), θα κληθούν να συμμετάσχουν σε φάση αξιολόγησης για 1 ημέρα, πιθανότατα στις Βρυξέλλες , προκειμένου να υποβληθούν σε δοκιμασίες στη γλώσσα 1 και 2 που έχουν δηλώσει.

Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης, ανά γλώσσα, θα είναι περίπου 2 φορές, αλλά όχι περισσότερο από το πολύ 2,5 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των επιτυχόντων υποψηφίων.

Κατά τη φάση αξιολόγησης θα εξεταστούν επτά γενικές δεξιότητες, καθεμία βαθμολογούμενη με άριστα το 10, καθώς και οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον παρόντα διαγωνισμό, μέσω 3 δοκιμασιών (συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων, ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων και δοκιμασία ειδικών δεξιοτήτων), όπως περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:

Δεξιότητα

Δοκιμασίες

Γλώσσα

1.

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Γλώσσα 2

2.

Επικοινωνία

Συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων

Γλώσσα 2

3.

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία

Ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Γλώσσα 2

4.

Εκπαίδευση και εξέλιξη

Συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων

Γλώσσα 2

5.

Καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση

Ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Γλώσσα 2

6.

Προσαρμοστικότητα

Συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων

Γλώσσα 2

7.

Συνεργασία με άλλους

Συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων

Γλώσσα 2

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

35/70 συνολικά

Δεξιότητα

Δοκιμασία

Γλώσσα

Ειδικές δεξιότητες στον τομέα

Επιμέλεια κειμένου

Γλώσσα 1

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

60/100

3)    Εφεδρικός πίνακας προσλήψεων

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει εφεδρικό πίνακα προσλήψεων ανά γλώσσα με τους επιλέξιμους υποψήφιους οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη φάση αξιολόγησης, έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων. Τα ονόματα θα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στον ιστότοπο της EPSO https://jobs.eu-careers.eu πριν από τις:

31 Μαΐου 2016 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις Βρυξέλλες αναζητούν προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών γλωσσικής και διοικητικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων με εκτελεστικά και τεχνικά καθήκοντα, εντός των γλωσσικών υπηρεσιών τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις Βρυξέλλες αναζητούν προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών γλωσσικής και διοικητικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων με εκτελεστικά και τεχνικά καθήκοντα, στα πλαίσια των υπηρεσιών γλωσσομαθών νομικών.

Βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών και/ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών. Για τους βοηθούς του γλωσσικού κλάδου, απαιτείται, επιπλέον, ειδική εμπειρογνωσία και άριστη γνώση γλωσσών.

Οι βοηθοί του γλωσσικού κλάδου θα κληθούν να ασκήσουν, μέσα σε πολυγλωσσικό περιβάλλον, ποικιλία καθηκόντων τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

παροχή υποστήριξης σε μεταφραστές ή γλωσσομαθείς νομικούς στις εργασίες μετάφρασης ή αναθεώρησης (προετοιμασία των εγγράφων στη γλώσσα της ομάδας, προεπεξεργασία και μετέπειτα επεξεργασία εγγράφων σύμφωνα με τα επίσημα, τεχνικά και μορφοτυπικά πρότυπα ποιότητας και με τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων πληροφορικής, βάσεων δεδομένων και υποδειγμάτων)·

παροχή υποστήριξης σε μεταφραστές ή γλωσσομαθείς νομικούς, για παράδειγμα, με την παροχή συνδρομής για την οριστικοποίηση σημαντικών/ευαίσθητων μεταφράσεων, τη διεξαγωγή ορολογικών ερευνών σε σχέση με σημαντικές μεταφραστικές εργασίες· παροχή υποστήριξης στους υπεύθυνους ορολογίας και στον αρμόδιο για την ποιότητα υπάλληλο του τμήματος·

παροχή υποστήριξης σε μεταφραστές ή γλωσσομαθείς νομικούς για τη χρήση εργαλείων ΤΠ και άσκηση καθηκόντων τοπικής υποστήριξης και συντονισμού σε θέματα ΤΠ· παροχή πρακτικής κατάρτισης και υποστήριξης σε μεταφραστές με τη χρησιμοποίηση νέων εργαλείων μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAT)·

διαχείριση εγγράφων (παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία αιτημάτων μετάφρασης, παρακολούθηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και αλληλογραφίας, διαβίβαση πληροφοριών και τεκμηρίωσης σε εξωτερικούς μεταφραστές κ.λπ.)·

διαχείριση γλωσσικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης γενικής ή νομικής φύσεως (π.χ. αναζήτηση εγγράφων αναφοράς, σε βάσεις δεδομένων και τηλεφόρτωση εγγράφων σε βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές και ιστότοπους· διαχείριση γλωσσικών πόρων και πηγών τεκμηρίωσης, τροφοδότησή τους και επικαιροποίηση των μεταφραστικών μνημών· αλληλογραφία με εθνικούς εμπειρογνώμονες, επαφές με βιβλιοθήκες και εξωτερικούς εταίρους· αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών)·

παροχή υποστήριξης στον πρόεδρο της ομάδας γλωσσομαθών νομικών (π.χ. προετοιμασία των εγγράφων της συνεδρίασης, τήρηση σημειώσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενημέρωση των αντιπροσωπειών σχετικά με αλλαγές που συμφωνούνται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων, κατάρτιση του εγγράφου όπως διαμορφώθηκε μετά τη συνεδρίαση)·

επικαιροποίηση θεματικών μεταφραστικών μνημών σε συνεργασία με μεταφραστές (για παράδειγμα: διαχείριση προτάσεων στο Euramis, διόρθωση των μη επεξεργασμένων αντιστοιχίσεων κ.λπ.)·

οι βοηθοί για γλωσσομαθείς νομικούς θα κληθούν επίσης να συμβάλλουν στην προετοιμασία των πρότυπων εκδόσεων της νομοθεσίας της Ένωσης στο στάδιο της οριστικοποίησης και να ενσωματώνουν, κατά τρόπο αυτόνομο, τροποποιήσεις στα νομοθετικά και/ή κοινοβουλευτικά κείμενα στη γλώσσα τους.

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν άριστη γνώση των εργαλείων πληροφορικής, μεταξύ άλλων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων.

Τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο κυρίως κείμενο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η πρόσληψη βοηθών στον γλωσσικό κλάδο. Οι προδιαγραφές στο τμήμα «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της παρούσας προκήρυξης είναι σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις για τις ειδικές δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις, καθώς και την ανάγκη οι νεοπροσλαμβανόμενοι να είναι σε θέση να εργάζονται αποτελεσματικά, ιδίως με άλλα μέλη του προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν τη δεύτερη γλώσσα του διαγωνισμού από περιορισμένο αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται επίσης σε δημοσιονομικούς και λειτουργικούς περιορισμούς και τη φύση των μεθόδων επιλογής της EPSO που περιγράφονται στα σημεία 1, 2 και 3 κατωτέρω. Οι γλωσσικές απαιτήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της EPSO λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες και άλλες ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη φύση των καθηκόντων ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των οικείων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Κύριος στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για την πρόσληψη βοηθών στον γλωσσικό κλάδο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εφόσον προσληφθούν, οι βοηθοί στον γλωσσικό κλάδο πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους και να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους και με τα διευθυντικά στελέχη. Με βάση τα κριτήρια για τη χρήση των γλωσσών στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού της ΕΕ που παρατίθενται στο σημείο 2 κατωτέρω, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρούν ότι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα είναι οι πλέον κατάλληλες επιλογές δεύτερης γλώσσας για τον παρόντα διαγωνισμό.

Λόγω του μεγάλου όγκου μεταφράσεων και εγγράφων που λαμβάνονται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα και του γεγονότος ότι οι γλώσσες αυτές είναι εκείνες που ομιλούνται, μεταφράζονται και χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη διοικητική επικοινωνία από το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και δεδομένου ότι τα καθήκοντα των βοηθών του γλωσσικού κλάδου συνίστανται στη παροχή υποστήριξης σε μεταφραστές ή γλωσσομαθείς νομικούς στις εργασίες μετάφρασης ή αναθεώρησης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία από αυτές μεταξύ των δύο υποχρεωτικών γλωσσών τους. Οι άλλες γλώσσες του διαγωνισμού που μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες ανάγκες των οικείων γλωσσικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον δεύτερη γλώσσα επιλογής τους για τον διαγωνισμό (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και η EPSO πρέπει να χρησιμοποιεί τις γλώσσες αυτές για τη μαζική επικοινωνία με τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση και για ορισμένες δοκιμασίες που περιγράφονται στο σημείο 3.

1.   Αιτιολόγηση της επιλογής γλωσσών για κάθε διαδικασία επιλογής

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρούν ότι η απόφαση για τις συγκεκριμένες γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε κάθε συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και, ιδίως, κάθε περιορισμός της επιλογής των γλωσσών, πρέπει να γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

i)   Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν και να εκτελούν αμέσως τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί. Ως εκ τούτου, η EPSO πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν επαρκείς γνώσεις ενός συνδυασμού γλωσσών που θα τους επιτρέψει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό τρόπο και ιδίως ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία με τους συναδέλφους τους και με τα διευθυντικά στελέχη.

Επομένως, η διοργάνωση ορισμένων δοκιμασιών σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας μπορεί να θεωρηθεί εύλογη δεδομένου ότι διασφαλίζει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να εργάζονται τουλάχιστον σε μία από αυτές, ανεξάρτητα από την πρώτη επίσημη γλώσσα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος σημαντικό ποσοστό των επιτυχόντων υποψηφίων να μην είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα για τα οποία έχει προσληφθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, δεν θα λαμβανόταν υπόψη η εύλογη προσδοκία ότι οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση να εργαστούν στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ είναι διατεθειμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνή οργανισμό που οφείλει να χρησιμοποιεί γλώσσες επικοινωνίας για την ορθή λειτουργία του και για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί βάσει των Συνθηκών της ΕΕ.

ii)   Χαρακτήρας της διαδικασίας επιλογής

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο περιορισμός της επιλογής γλωσσών των υποψηφίων μπορεί επίσης να δικαιολογηθεί από τη φύση της διαδικασίας επιλογής.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η EPSO αξιολογεί υποψηφίους βάσει γενικών διαγωνισμών για να κριθούν οι δεξιότητες των υποψηφίων και να εκτιμηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα κατά πόσο θα είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Το κέντρο αξιολόγησης αποτελεί μια μέθοδο επιλογής που συνίσταται στην αξιολόγηση των υποψηφίων με τυποποιημένο τρόπο βάσει διαφόρων σεναρίων που παρατηρούνται από αρκετά μέλη της επιτροπής επιλογής. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο δεξιοτήτων το οποίο έχει καταρτισθεί προηγουμένως από τις αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές, με κοινή μέθοδο βαθμολόγησης και κοινή λήψη αποφάσεων.

Η αξιολόγηση των ειδικών δεξιοτήτων με τον τρόπο αυτό επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα σε περιβάλλον παρόμοιο με αυτό στο οποίο θα κληθούν να εργασθούν. Σύμφωνα με σημαντικές επιστημονικές έρευνες, τα κέντρα αξιολόγησης, τα οποία προσομοιώνουν πραγματικές εργασιακές συνθήκες, είναι το καλύτερο μέσο για την πρόβλεψη των επαγγελματικών επιδόσεων. Ως εκ τούτου, οι δοκιμασίες των κέντρων αξιολόγησης χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένης της μακροχρόνιας διάρκειας των σταδιοδρομιών και του βαθμού κινητικότητας στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αυτό το είδος αξιολόγησης έχει καίρια σημασία, ιδίως κατά την επιλογή των μόνιμων υπαλλήλων.

Για να εξασφαλιστεί ισότιμη αξιολόγηση των υποψηφίων και άμεση επικοινωνία τους με τους αξιολογητές και τους λοιπούς υποψηφίους που συμμετέχουν σε άσκηση, οι υποψήφιοι αξιολογούνται από κοινού σε ομάδα με κοινή γλώσσα. Η κρίση στο κέντρο αξιολόγησης πρέπει αναγκαστικά να διεξάγεται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών, εκτός εάν διεξάγεται για διαγωνισμό με μία μόνο κύρια γλώσσα.

iii)   Δημοσιονομικοί και λειτουργικοί περιορισμοί

Για διάφορους λόγους, το διοικητικό συμβούλιο της EPSO εκτιμά ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να οργανώσει την κρίση του κέντρου αξιολόγησης ενός και μόνου διαγωνισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πρώτον, η προσέγγιση αυτή θα απαιτούσε πολύ σημαντικούς πόρους, καθιστώντας αδύνατο για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για πρόσληψη προσωπικού εντός του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, δεν θα αντιπροσώπευε εύλογη σχέση κόστους ωφέλειας για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο.

Δεύτερον, η διεξαγωγή της κρίσης του κέντρου αξιολόγησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες θα απαιτούσε σημαντικό αριθμό διερμηνέων για τους διαγωνισμούς της EPSO και τη χρήση κατάλληλων εγκαταστάσεων με θαλάμους διερμηνείας.

Τρίτον, θα απαιτείτο πολύ μεγαλύτερος αριθμός μελών της επιτροπής επιλογής για να καλυφθούν οι διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους υποψηφίους.

2.   Κριτήρια της επιλογής γλωσσών για κάθε διαδικασία επιλογής

Αν οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν από έναν περιορισμένο αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ, το διοικητικό συμβούλιο της EPSO πρέπει να καθορίσει κατά περίπτωση τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους γενικούς διαγωνισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

i)

τυχόν συγκεκριμένες εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών εντός του οικείου θεσμικού οργάνου ή οργάνων ή άλλων φορέων·

ii)

ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του οικείου θεσμικού οργάνου ή οργάνων·

iii)

τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα εντός του οικείου θεσμικού οργάνου ή οργάνων, με βάση:

τις δηλωθείσες και αποδεδειγμένες γλωσσικές δεξιότητες σε επίπεδο B2 ή ανώτερο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα των εν ενεργεία μονίμων υπαλλήλων της ΕΕ,

τις συχνότερες γλώσσες-στόχο προς τις οποίες μεταφράζονται έγγραφα που προορίζονται για εσωτερική χρήση στην ΕΕ,

τις συχνότερες γλώσσες-πηγή από τις οποίες μεταφράζονται έγγραφα που συντάσσονται εσωτερικά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και προορίζονται για εξωτερική χρήση.

iv)

τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τις διοικητικές υπηρεσίες του οικείου οργάνου ή των οργάνων.

3.   Γλώσσες επικοινωνίας

Το παρόν τμήμα περιγράφει τους γενικούς κανόνες όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των πιθανών υποψηφίων. Είναι δυνατή η πρόβλεψη άλλων ειδικών απαιτήσεων κατά την προκήρυξη κάθε διαγωνισμού.

Η EPSO λαμβάνει δεόντως υπόψη το δικαίωμα των υποψηφίων ως πολιτών της ΕΕ να επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα. Αναγνωρίζει επίσης ότι οι υποψήφιοι που έχουν επικυρώσει την υποψηφιότητά τους είναι δυνητικά μέλη της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, με δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρούν, επομένως, ότι η EPSO οφείλει, εφόσον είναι δυνατόν, να επικοινωνεί με τους υποψήφιους και να παρέχει στους υποψηφίους πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, τα σταθερά στοιχεία του δικτυακού τόπου της EPSO, η προκήρυξη διαγωνισμού και οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς, θα δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Η γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων αίτησης καθορίζονται σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού. Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που απαιτείται για τη θέσπιση αρχικής διαδικασίας ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Για να εξασφαλιστεί γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία, μετά την επικύρωση της αρχικής αίτησης του υποψηφίου, η μαζική επικοινωνία από μέρους της EPSO προς μεγάλους πληθυσμούς υποψηφίων θα διεξάγεται σε περιορισμένο αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Αυτή θα είναι είτε η πρώτη είτε η δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την EPSO σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, αλλά για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του ερωτήματός τους, οι υποψήφιοι προτρέπονται να επιλέξουν μεταξύ περιορισμένου αριθμού γλωσσών στις οποίες το προσωπικό της EPSO είναι σε θέση να παράσχει άμεση γλωσσική κάλυψη χωρίς την ανάγκη μετάφρασης.

Ορισμένες δοκιμασίες μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τις γλωσσικές ικανότητες που απαιτούνται για να συμμετάσχουν στο στάδιο αξιολόγησης των γενικών διαγωνισμών. Οι γλώσσες για τις διάφορες δοκιμασίες θα καθορίζονται σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν τη δίκαιη και ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος της υπηρεσίας και της αρχής της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής αμεροληψίας. Η υποχρέωση των υποψηφίων να επιλέξουν μια δεύτερη γλώσσα που να είναι διαφορετική από την πρώτη γλώσσα τους (που είναι κανονικά η μητρική τους γλώσσα ή άλλη ισοδύναμη), εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων.

Τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II, κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο κυρίως κείμενο.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...