Τελευταία Νέα

Κυριακή, 03/07/2022, 18:11


Home / Featured / Υπηρεσίες μετάφρασης αναζητά το Υπουργείο Παιδείας

Υπηρεσίες μετάφρασης αναζητά το Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 2:56 μμ Απρίλιος 21st, 2016  


LANGUAGES

Η υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης), ως η Ελληνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ», στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και  Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτους 2016 (απόφαση χρηματοδότησης αρ. 2016-0138/001-001), υποχρεούται να προβεί στις κάτωθι μεταφράσεις:

1) από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα των μελετών με τους ακόλουθους τίτλους:

α) Comparative Overview on Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2015/16

β) Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe 2014/15

γ) Entrepreneurship Education

2) από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα αποσπασμάτων από την Eurypedia (η υπηρεσία μας βρίσκεται στη  διαδικασία επικαιροποίησης των κειμένων).

Το ανώτατο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις ως άνω υπηρεσίες μετάφρασης ανέρχεται στο ποσό των €17.559,99, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ειδικότερα,

το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (1α) αντιστοιχεί σε €1.200,00,

το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (1β) αντιστοιχεί σε €2.533,33,

το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (1γ) αντιστοιχεί σε €9.333,33,

και το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (2) αντιστοιχεί σε €4.493,33.

Η δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας θα καλυφθεί κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο  πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης απόφασης χρηματοδότησης αρ. 2016-0138/001-001 και κατά 25% από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016 (Φ.19-110, ΚΑΕ 0873). Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας καλεί τους προσκληθέντες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να μας υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των εργασιών (1α,β,γ και 2) είτε για μια εκ των δυο. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος εργασίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που θα υπερβαίνουν τα ανώτατα ύψη προϋπολογισθέντων δαπανών.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με την συμπλήρωση του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ της παρούσας πρόσκλησης τον οποίο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., (Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180, Μαρούσι, Ισόγειο, γραφείο 0103) με την ένδειξη, εξωτερικά, στο φάκελο: Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, γραφείο 2152, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Στο φάκελο της προσφοράς κάθε υποψήφιου θα επισυνάπτονται εκτός από τα δείγματα μετάφρασης, ένα βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους. Επίσης στο φάκελο θα αναφέρεται για ποια/ποιες εργασία/εργασίες κατατίθεται προσφορά.

Οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 16PROC004266448 2016-04-21 να λάβουν αριθμό εισερχομένου από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι την 6η Μαίου 14:00 μ.μ.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 6η Μαϊου

Το έργο θα ανατεθεί στον ανάδοχο (ή στους αναδόχους) με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους και τα δείγματα μετάφρασης κάθε υποψήφιου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας.

Η πληρωμή για την παροχή του έργου των μεταφράσεων θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων που έχει αναλάβει να μεταφράσει ο ανάδοχος από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώσει ότι η μετάφραση είναι υψηλής ποιότητας, πιστή, ακριβής και αντιστοιχεί στο αγγλικό και ελληνικό κείμενο αντίστοιχα. Το ύψος της πληρωμής θα διαμορφώνεται αναλόγως του μεγέθους των κειμένων ή κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο, βάσει της οικονομικής του προσφοράς.

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (κατηγορία: διαγωνισμοί έργων/συμβάσεις) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103443443, 3443175 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  eurydice@minedu.gov.gr.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...