Home / Featured / Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα για εκπαιδευτικούς

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα για εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύτηκε: 11:15 πμ Μάρτιος 25th, 2016  


ptyxio

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΔΩ

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς χωρίς δίδακτρα ( σσ δε γίνεται καμια αναφορά ούτε σε ΦΕΚ, προκήρυξη κλπ) προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Προσχολική Εκπαίδευση με εξειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:

 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ)
 • Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ)
 • Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ)
 • Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)
 • Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)
 • Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ)

Θέσεις και ποιοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί 40 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Στην 1η, 2η, 4η και 6η Κατεύθυνση θα γίνουν δεκτοί επτά (07) Μ. Φ. ανά κατεύθυνση ενώ στην 3η και 5η Κατεύθυνση θα γίνουν δεκτοί έξι (06) Μ. Φ.ανά κατεύθυνση )ως ακολούθως:

Α. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων της ημεδαπής που θεραπεύουν τις Επιστήμες Αγωγής ή πτυχιούχοι Τμημάτων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής υπό τον όρο ότι έχει αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Β. Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την προϋπόθεση του άρθρου 16 του Ν. 2327/95. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πτυχιούχοι, εφόσον, έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις και μετά από αιτιολόγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ως προς τη συνάφεια και επάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών σχετικών με την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν, καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, σχετικών με την ειδίκευση που θα  ακολουθήσουν για να καλύψουν τα ενδεχόμενα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.

Επιλογή

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων (άριστα 100 μονάδες):

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΑ
Γενικός βαθμός πτυχίου 20
Βαθμός στη γραπτή εξέταση στο αντικείμενο ειδίκευσης 60
Επίδοση στη διπλωματική εργασία 02
Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις 04
Προφορική συνέντευξη 12
Βαθμός δεύτερου πτυχίου/μεταπτυχιακό 02
Σύνολο: 100

Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις

Όπως αναφέρει ο

ισχύουν τα εξής:

 1. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την 1η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Τελειώνουν στις 20 Ιανουαρίου και στις 15 Ιουνίου αντίστοιχα.
 2. Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο με δήλωση μαθημάτων την οποία παρέχει η Γραμματεία. Η δήλωση γίνεται σε ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία.
 3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία επί τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικά συνεχόμενες, και δύο εβδομάδες για εξετάσεις. Αν η διδασκαλία κάποιου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δεκατρείς (13) εβδομάδες ή τριάντα εννιά (39) συνολικά ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, ασκήσεων κ.λπ., το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο.
 4. Το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων ανακοινώνεται στον Οδηγό Σπουδών του Π.M.Σ. του Τμήματος και αφορά τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες όλων των ειδικεύσεων. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.
 6. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου.
 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο των εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη εξεταστική περίοδο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
 8. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο φοιτητής παραπέμπεται στη Σ.Ε. Η συντονιστική επιτροπή αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του ή την επανάληψη του μαθήματος από το φοιτητή σε επόμενο εξάμηνο σπουδών.
 9. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες είναι δυνατό να ανατίθεται επικουρικό έργο (επιτήρηση, φροντιστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.) μόνο σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιτηρήσεις στις εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.
 10. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Συνέλευση ύστερα από πρόταση της συντονιστικής επιτροπής ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π., από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, ως επιβλέπων (ακαδημαϊκός σύμβουλος). Η συντονιστική επιτροπή και ο ακαδημαϊκός σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, έως και την 13η Μαΐου 2016
Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (studptn@cc.uoi.gr)  ευκρινές, σαρωμένο ή  φωτογραφημένο, αντίγραφο του βασικού τους τίτλου σπουδών. Ως θέμα του μηνύματος θα αναγράφεται το ΕΠΩΝΥΜΟ KAI TO ΟΝΟΜΑ του υποψηφίου.

 Πληροφορίες

 Στην ιστοσελίδα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (και άλλα)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...