Κυριακή, 25/07/2021, 11:59


Home / Featured / Απόφαση για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων στις πανελλαδικές

Απόφαση για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων στις πανελλαδικές

Δημοσιεύτηκε: 9:18 μμ Μάρτιος 28th, 2016  


panelladikes2014_361619827

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση του Νίκου Φίλη για την πρόσβαση των αποφοίτων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα είχαμε τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην εν λόγω απόφαση πέρα από τον ορισμό των ειδικών κατηγοριών υπάρχουν άρθρα για το μηχανογραφικό, τον τρόπο εισαγωγής, πρόγραμμα εξετάσεων εγγραφή στις σχολές κ.α.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρ−

θρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και τις διατάξεις των παραγρ.1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄) υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του άρθρου 2 της παρούσας και οι οποίοι πληρούν, κατά περίπτωση, τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Β΄ που ακολουθεί.

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων μετά από πλήρη φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις του λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η ως άνω υπό στοιχείο α προϋπόθεση. Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να υπαχθούν τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω ειδικής κατηγορίας.

γ) Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού που κατέχουν απολυτήριο

Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο και έχουν πλήρη φοίτηση σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο ή ελληνικό σχολείο που λειτουργεί στο Εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

 1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη.

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του.

Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’όλη τη διάρκεια του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στις περιπτώσεις που i) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και

της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. ii) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το

αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η ii προϋπόθεση αφορά μόνο στα τέκνα εκπαιδευτικών Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που αποσπάστηκαν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οφείλεται σε υπηρεσιακούς λόγους.

Η παραπάνω προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για

υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να έχει πλήρη φοίτηση τουλάχιστον σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν διακόπηκε η φοίτηση του κατά τη διάρκεια της τελευταίας από τις τρείς τάξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται καιόσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α΄), οι οποίοι είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές−αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

 1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 3 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

β) Το Λύκειο ή το αντίστοιχο σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου να λειτουργεί στο εξωτερικό.

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο

αποφοίτησης του ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό με πλήρη φοίτηση στη τελευταία τάξη και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο Εξωτερικό.

δ) Ο τίτλος του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης. Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό.

ε) Δεν γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις υποψηφίων που κατά το ίδιο σχολικό ή ημερολογιακό έτος έχουν

φοιτήσει σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στ) Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου λυκείου δια  αλληλογραφίας.

ζ) Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία κάτοχοι τίτλων δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής κατάρτισης της αλλοδαπής που έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο στις Ανώτερες Σχολές της χώρας αποφοίτησης τους μπορούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ΑΣΤΕ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

 1. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ−ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ
 1. Α. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ−ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι αλλοδαποί−αλλογενείς υποψήφιοι, εφόσον:

α) είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ξένου σχολείου της ημεδαπής αναγνωρισμένου για τη νομιμότητα λειτουργίας του από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμιο της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης.

β) δεν έχουν ελληνική καταγωγή οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους και

γ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντίστοιχου

σχολείου.

Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν εισαχθεί σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση−μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

4Β ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους δεν έχουν ελληνική καταγωγή και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη

του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησης τους. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.

Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι Κυπριακής καταγωγής και από τους δύο γονείς, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν υπάγονται οι υποψήφιοι αλλοδαποί − αλλογενείς απόφοιτοι ελληνικών

σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση−μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

 1. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
 2. Α ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς ή παιδιά ομογενών που κατοικούν και διαμένουν στο

εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.

Οι κληρικοί και οι μοναχοί των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων πρέπει να κατοικούν και να

διαμένουν στο εξωτερικό δύο (2) τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος επιλογής.

Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία της παρούσας υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές προκηρύξεις των υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

5.Β ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ −ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς−αλλοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα.

Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία της παρούσας υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές προκηρύξεις των υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

 1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει, από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγραφησαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών και σύμφωνα με τα οριζόμενα του

άρθρου 3 περίπτωση Δ είναι κάτοχοι:

α) απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).

β) Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ., Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και οι κάτοχοι ισοτίμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου.

Ειδικότερα και μόνο για τους αποφοίτους απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύμφωνα

με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016 με το παλαιό σύστημα απαιτείται η βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).

 1. ΔΙΑΚΡΙΟΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2015−2016 και εφεξής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και τα

Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα Πρόσβασης − Αριθμός θέσεων εισακτέων

α. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−6 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας εξαιρουμένων των υπαγομένων στις ειδικές

κατηγορίες 4.Α, 4.Β, 5.Α, 5.Β και 6, που δεν εισάγονται στις σχολές και τμήματα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και επί πλέον των υπαγομένων στην ειδική κατηγορία 6 που δεν εισάγονται στα τμήματα Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και

Θεσσαλονίκης, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

β. Συγκεκριμένα για τον καθορισμό των θέσεων εισακτέων στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄) και είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

γ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 7 της παρούσας, όπως ισχύει, μπορούν να

εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως ακολούθως:

α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου σε Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων

των Πανεπιστημίων με την προϋπόθεση το μάθημα, στο οποίο έχουν διακριθεί στις παραπάνω επιστημονικές Ολυμπιάδες ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου

β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ σε Τμήματα των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ με την προϋπόθεση το μάθημα, στο οποίο έχουν διακριθεί στις παραπάνω επιστημονικές Ολυμπιάδες ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, να είναι συναφές με μάθημα ειδικότητας της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Επιπλέον προϋπόθεση για τους υποψηφίους και των δύο περιπτώσεων (α) και (β) είναι να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν μέσο όρο βαθμών ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.

δ. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού τα τμήματα των εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ. T., Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ε. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα των προηγούμενων περιπτώσεων καθορίζεται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄) υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ’ έτος.

Άρθρο 3

Αίτηση−Μηχανογραφικό Δελτίο, τρόπος − τόπος − χρόνος υποβολής−Δικαιολογητικά

Α. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, αίτηση συμμετοχής με την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί και μηχανογραφικό δελτίο, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας οριστικής υποβολής, καμία εκπρόθεσμη αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνονται δεκτά.

Ι. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 9 της παρούσας τα ακόλουθα:

(α) ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής

(β) ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής

(γ) ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό (δ) ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

(ε) ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα και (στ) ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 αρμοδίως υπογεγραμμένη και εκτυπωμένη επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά

δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους

(ζ) ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

(η) δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

(θ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να

προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να αποστείλουν στην ανωτέρω Επιτροπή και ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων.

Κάθε υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του δελτίο όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί να εισαχθεί

και με όποια σειρά επιθυμεί από αυτές που περιλαμβάνονται σε δυο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία της

υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995/Β΄) απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους οι επιτυχόντες που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας είναι τα ακόλουθα:

α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας αν πρόκειται για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

β) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.

δ) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να

προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή, προκειμένου για υποψηφίους που υπάγονται στην κατηγορία:

 1. i) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο

εξωτερικό.

 1. ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’όλη τη διάρκεια του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στις περιπτώσεις που (i) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και

της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, (ii) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η προϋπόθεση αφορά μόνο στα τέκνα εκπαιδευτικών Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που αποσπάστηκαν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οφείλεται σε υπηρεσιακούς λόγους.

Η παραπάνω προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για

υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατάτη διάρκεια του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να έχει πλήρη φοίτηση τουλάχιστον σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν διακόπηκε η φοίτηση του κατά τη διάρκεια της τελευταίας από τις τρείς τάξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους.

Ειδικότερα οι υπαγόμενοι σε κάθε κατηγορία του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα εξής παρακάτω:

 1. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων II α−δ της παρούσας παραγράφου, και:
 2. i) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής, καθώς και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε

ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή θανάτου του ενός εκ των δύο γονέων η μόνιμη κατοικία ανατρέχει στο γονέα που διαμένει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την καταγωγή του.

 1. ii) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο οικείο Λύκειο και το σχολείο προέλευσης του, στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Λύκειο που λειτουργεί στην Ελλάδα
 1. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων II α−δ της παρούσας παραγράφου, και:

Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

Όσοι υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου ε της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 αντί της ανωτέρω βεβαίωσης υποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του μαθητή−αθλητή σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησης του στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

 1. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων II α−δ της παρούσας παραγράφου, και:
 2. i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων
 3. ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να

προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.

iii) Βεβαίωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων

και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και η αναγωγή της βαθμολογίας αυτού στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Αν η κλίμακα βαθμολογίας του ξένου εκπαιδευτικού συστήματος είναι εικοσάβαθμη, τότε απαιτείται μόνο η βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η αντιστοιχία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

 1. iv) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.

ν) Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος

ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία να αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης

 1. vi) Βεβαίωση του σχολείου φοίτησης από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο σχολείο αυτό με πλήρη φοίτηση και τα αντίστοιχα σχολικά έτη φοίτησης για κάθε τάξη. Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένωνκαι Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

νii) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας

τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.

Για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί από την οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, οι υποψήφιοι τα καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους, όπως οι ίδιοι με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 έχουν δηλώσει για την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 9 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με όμοια Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεούνται να δηλώνουν κατά

τη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του τμήματος. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά τις ημερομηνίες εγγραφής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του TEL Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της

παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή

αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές.

Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.

Β. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4.Α και 4.Β του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Αίτηση−Μηχανογραφικό Δελτίο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο, την εκτυπώνουν, την υπογράφουν στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό και την αποστέλλουν στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων μηχανογραφικών δελτίων του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:

(α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην ελληνική γλώσσα. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας αν πρόκειται για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής…


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...