Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 30/06/2022, 03:42


Home / HEADER-NEWS / Αναλυτικά οι διατάξεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο παράλληλο πρόγραμμα

Αναλυτικά οι διατάξεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο παράλληλο πρόγραμμα

Δημοσιεύτηκε: 11:00 πμ Φεβρουάριος 14th, 2016  


Vouli-Olomeleia-aithousa

Διατάξεις και τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχουν ενταχθεί στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας, μετά τις συνεδρίασεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που τις έκανε δεκτές κατά πλειοψηφία. Η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και Ώρα 18.00.

Αναλυτικα οι διατάξεις και οι τροπολογίες:

Άρθρο 26: Αντισταθµιστική εκπαίδευση

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 (Α΄ 74).

β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης και την βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να μειωθεί η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:

α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,

β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013 (Α’ 74) όπως ισχύει,

γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (Α΄ 188) ή/και γυμνάσια και  λύκεια, και

δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των μαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθμιστικής εκπαίδευσης  αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους . Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συνιστά η διδακτική εμπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές μονάδες  στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού.

4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας απεξάρτησης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής. β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τμήματα καθώς και του Υπεύθυνου του τμήματος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως  η διδακτική εμπειρία σε τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013, η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων καθώς και η εκπαίδευση στην προβληματική της εξάρτησης και η συμμετοχή σε εκπαίδευση και  εποπτεία από το θεραπευτικό πλαίσιο.  γ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 αποφασίζει  ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασμό και υλοποίηση την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος αντισταθμιστικής εκπαίδευσης την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώμη του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης.

6. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού.

7. Τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013 (Α’ 74) όπως ισχύει, μπορεί  να στελεχώνονται: α) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού, β) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, και γ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.

Η επιλογή των μονίμων και των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τμήματα καθώς και του Υπευθύνου του τμήματος λαμβάνει χώρα ως εξής:   Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της παρούσας παραγράφου,  σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τμήματα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την επιλογή κρίση.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι μόνιμοι εκπαιδευτικών που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013.

Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους , μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

8. Η επιλογή μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την  διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 λαμβάνει χώρα ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω  εκπαιδευτικών.   Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα καθώς και η διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων ή σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.

Ο οικείος  Περιφερειακός Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή των μόνιμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 διενεργείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση των ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.

9. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄, και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος , σε συνάρτηση προς  τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο.

10. Η αμοιβή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων  αντισταθμιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί  κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.4024/2011, όπως  ισχύει.

11. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.

12. Η αμοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α)  το άρθρο 27 του ν.1304/1982 (Α΄ 144),

β)  το άρθρο 4 του  ν.1824/1988 (Α΄ 296),

γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.2525/1997 (Α΄ 188),

δ) το π.δ. 429/1991 (Α΄ 156),

ε) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄163)

στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 27:  Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β.

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περ. α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄141) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών» .

2.Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περ. α΄, της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄141) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών».

3.  Η παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Mέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους τριμελείς επιτροπές, ισάριθμες των Παραρτημάτων του καταργηθέντος Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.),  αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος Ο.Π.Ε.Β. καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισμού. Στα μέλη των ανωτέρω  επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια­σμών του ΟΠΕΒ, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού.»

Άρθρο 28: Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (EAΠ)

1α. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 2552/ 1997 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «στ. Οι Συντονιστές των Θεµατικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραµµα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΣ).» β. Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α’ 266) µετά τη φράση «απόφαση της» και πριν από τη λέξη «Κοσµητείας» προστίθεται φράση «Συγκλήτου έπειτα από γνώµη της.

2. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Διευθυντές Προγράµµατος Σπουδών, που είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσµητεία νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»

3.α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. δύνανται να είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την κείµενη κάθε φορά νοµοθεσία για τα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. Τα µέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυµα τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδοµάδα. Η Κοσµητεία µπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει το ακριβές ωράριο των µελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας των Θ.Ε..

β. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως εξής:

(i) Στο πρώτο εδάφιο µετά το κόµµα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση «ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

(ii) Στο πέµπτο εδάφιο η φράση «σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής: «µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων µελών Σ.Ε.Π., καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».

4.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου δύναται να καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του ίδιου οργάνου, µπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθµός παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού ή µεταπτυxιακού επιπέδου. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθµού των παρεχόµενων θέσεων προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα προπτυχιακά ή µεταπτυxιακά προγράµµατα του Ε.Α.Π.

Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέµεται ανάλογα στα προγράµµατα των προπτυχιακών ή µεταπτυxιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραµµα, ο αριθµός των 15 θέσεων που αναλογεί στο πρόγραµµα αυτό κατανέµεται ανάλογα σε άλλα προγράµµατα µε απόφαση της Συγκλήτου η οποία λαµβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.

Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, καταργείται.»

β. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής :

«γ. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν µέρει, η κατά τα προηγούµενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.»

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής : «Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το όριο των Θεµατικών Ενοτήτων ή των Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή των Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης που µπορεί να παρακολουθεί ή να πραγµατοποιεί κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους.»

δ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής : «Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχει ένα µέλος της Ο.∆.Π.. Οι φοιτητές, τους οποίους εποπτεύει, συµµετέχουν είτε διά ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και µάθησης. Με απόφαση της Ο.Δ.Π. που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ορίζεται το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων.»

ε. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραµµα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεµατικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεµατικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράµµατος Σπουδών και της διπλωµατικής εργασίας, αποφοιτά από το Πρόγραµµα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισµούς.»

στ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειµένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεµατικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται και εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας.»

5.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει , προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Κοσµήτορες του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής:

«iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισµού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.»

γ. Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τρία (3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και το ύψος εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π.. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης διορισµού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π., µέχρι της συγκρότησης σε σώµα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο.

Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π.».

ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει οι λέξεις «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τρία (3) χρόνια». στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, οι λέξεις «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

Άρθρο 29

Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), τροποποιούνται ως εξής: «Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική µε την υπηρεσία ή για έγκληµα σχετικά µε το νόµισµα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούµενος για οποιοδήποτε έγκληµα για όσο χρόνο κρατείται.»

Άρθρο 30

Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής: «21. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισµό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή τους. Για τη µεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογηµένη και κοστολογηµένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους µεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύµατος και να συνάπτει συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.»

Άρθρο 83: Ρυθμίσεις  θεμάτων Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1.α) Με τη διάταξη της παραπάνω προτεινόμενης παραγράφου το ΝΠΙΔ » Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) το οποίο προήλθε με συγχώνευση και απορρόφηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), του ΝΠΙΔ «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (ΙΔΕΚΕ) (άρθρο 4 Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του ΝΠΙΔ «Ινστιτούτο Νεολαίας» (άρθρο 17 Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171Α΄) στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ), το οποίο αποτελεί πάροχο υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά το άρθρο 2 του Ν. 4115/2013, υπάγεται εφεξής στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ), για τον καλύτερο συντονισμό και αποδοτικότητα της λειτουργίας του, καθώς εκτελεί κατ’ ανάθεση το σύνολο των προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ. Η ΓΓΔΒΜΝΓ (πρώην ΓΓΔΒΜ) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής της διά βίου μάθησης και τη διαμόρφωση των κανόνων της, την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και την εποπτεία εφαρμογής τους (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α’). Συνεπώς η υπαγωγή του ανωτέρω ΝΠΙΔ στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ κινείται εντός των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου.

β) Με τη διάταξη της παραπάνω προτεινόμενης παραγράφου το ΝΠΙΔ «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΕΟΠΠΕΠ), που προήλθε με συγχώνευση και απορρόφηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’ ), του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΕΚΕΠ), (άρθρο 16 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α’) και του ΝΠΙΔ «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (ΕΟΠΠ) (άρθρο 11 Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α’), υπάγεται εφεξής στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ), για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης και των λειτουργιών του, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της άπτεται των πιστοποιήσεων εισροών-εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΓΓΔΒΜΝΓ (πρώην ΓΓΔΒΜ) έχει σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως αποστολή το σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής της διά βίου μάθησης, τη διαμόρφωση των κανόνων της, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και την εποπτεία εφαρμογής τους (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3879/2010/ΦΕΚ 163Α’). Συνεπώς η υπαγωγή του ανωτέρω ΝΠΙΔ στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ κινείται εντός των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου.

2. Το δημόσιο συμφέρον το οποίο ανάγεται στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία παρέχουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο της εννιάχρονης υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, επιτάσσει την άμεση και άνευ ετέρου στελέχωση τους με τον αναγκαίο αριθμό του προσωπικού των ΣΔΕ.

Άρθρο 84: Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Το άρθρο 4 του ΠΔ 603/1982 (Α΄ 117),  αντικαθίσταται ως ακολούθως :

« 1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η ίδια με αυτή των δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης.

2.  Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, Α΄, Β΄, Γ΄,Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή

β) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή

γ) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώρηση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και την δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

3. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου.

4. Στην προβαθμίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δημοτικών Σχολείων μπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός, που έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή».

2.  Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Στα σχολεία αυτά μπορεί να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιημένο το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο ΠΔ 301/1996 (Α΄ 208) ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου».

3.   α) Στο άρθρο 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:

« 6. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία καθώς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία  έγκρισης, ο τρόπος υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

β)  Η παράγραφος  5 του άρθρου 46 του ν.4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται.

«  β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ.

Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

5. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους , σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους».

6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσω­πα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελμα­τικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ,  αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά­των και Υγείας .»

β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη αναγνωρισθεί.

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...