Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 28/07/2021, 17:51


Home / HEADER-NEWS / Οδηγός – Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ενημέρωση 13/10)

Οδηγός – Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ενημέρωση 13/10)

Δημοσιεύτηκε: 9:15 μμ Οκτώβριος 15th, 2015  


ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το αρχικό ΠΔ 104/1979 (

) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
1. ΠΔ 294/1980 (
)
2. ΠΔ 452/1981 (
)
3. ΠΔ 268/1982 (
)
4. ΠΔ 83/1983 (
)
5. ΠΔ 485/1983 (
)
6. ΠΔ 54/1984 (
)
7. ΠΔ 188/1985 (
)
8. ΥΑ ΣΤ5/71/1-12-86 (
)
9. ΥΑ Γ2/2209/18-3-1998 (
)
10. ΥΑ 54105/Γ2/18-04-2013 (
)
11. Ν. 4115/2013 (
)
12. ΠΔ 170/2013 (
)
13. Ν. 4326/2015 (
)


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)

Το ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) με όλες τις τροποποιήσεις του :
α) Διόρθωση ΦΕΚ 79/Α/13-4-2006
β) ΠΔ 105/2006 – ΦΕΚ 102/A/24-5-2006
γ) ΠΔ 36/2008 – ΦΕΚ 61/Α/10-4-2008
δ) ΠΔ 12/2009- ΦΕΚ 22/A/13-2-2009
ε) ΥΑ Φ253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009)
στ) ΠΔ 21/2011- ΦΕΚ 72/A/7-4-2011
ζ) ΠΔ 41/2011- ΦΕΚ 107/A/9-5-2011
η) ΠΔ 48/2012 – ΦΕΚ 48/Α/27-4-2012
θ) Διόρθωση ΦΕΚ 119/Α/8-5-2012
ι) ΠΔ 24/2013 – ΦΕΚ 55/Α/6-3-2013
ια) ΠΔ 68/2014 – ΦΕΚ 110/Α/7-5-2014
ιβ) Ν. 4275/2014 – ΦΕΚ 149/Α/15-7-2014

ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΦΕΚ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥΓενικό Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών. (

)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών. (

)


Τελευταία ενημέρωση 12-9-2015

Η

τροποποιήθηκε με τις παρακάτω ΥΑ:
α) ΥΑ Φ253/24823/Β6/1-3-2007 (
)
β) ΥΑ Φ253/31328/Β6/11-3-2008 (
)
γ) ΥΑ Φ253/11152/Β6/2-2-2009 (
)
δ) ΥΑ Φ253/27454/Β6/11-3-2009 (
)
ε) ΥΑ Φ253/42440/Β6/19-4-2010 (
)
στ) ΥΑ Φ253/45854/Β6/26-4-2010 (
)
ζ) ΥΑ Φ253/68528/Β6/14-6-2010 (
)
η) ΥΑ Φ253/52138/Β6/5-5-2011 (
)
θ) ΥΑ Φ253/67430/Β6/15-6-2011 (
)
ι) ΥΑ Φ253/40711/Β6/10-4-2012 (
)
ια) ΥΑ Φ253/49264/Β6/2-5-2012 (
)
ιβ) ΥΑ Φ253/21812/Β6/15-2-2013 (
)
ιγ) ΥΑ Φ253.1/84496/Β6/20-6-2013 (
)
ιδ) ΥΑ Φ.253/77727/Β6/19-5-2014 (
)
ιε) ΥΑ Φ.253/104943/Β6/7-7-2014 (
)
ιστ) ΥΑ Φ251/91148/Α5/9-6-2015 (
)
ιζ) ΥΑ Φ253/139098/Α5/7-9-2015 (
)Ωρολόγια Προγράμματα Γενικού Λυκείου