Home / Featured / Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής στον προγραμματισμό και τη διδακτική

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής στον προγραμματισμό και τη διδακτική

Δημοσιεύτηκε: 10:49 πμ Σεπτέμβριος 18th, 2015  


PC

Προκήρυξη Προγράμματος «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής», στο διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής: (α) στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό με γλώσσα Python και τη βιβλιοθήκη Pygame, (β) στη διδακτική μέθοδο «Μάθηση με Παιχνίδια» (Game-based learning) για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού Python, τη βιβλιοθήκη Pygame και τη διδακτική μέθοδο «μάθηση με παιχνίδια».

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι (κατά προτεραιότητα) ενεργοί εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ19 & ΠΕ20) ή άνεργοι (πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή ισότιμων).

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

(α) προγραμματίζουν σε γλώσσα Python,

(β) χρησιμοποιούν τη γλώσσα Python για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

(γ) χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη Pygame για ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών,

(δ) εφαρμόζουν την τεχνική «Μάθηση με Παιχνίδια» στη διδασκαλία τους,

(ε) εφαρμόζουν τεχνικές υποστήριξης της ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης των μαθητών στη διδασκαλία τους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται αποκλειστικά “δια ζώσης” και περιλαμβάνει: 8 εβδομαδιαία τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα (σύνολο: 8 x 3 = 24 διδακτικές ώρες) και μία τελική δραστηριότητα εξέτασης/πιστοποίησης.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (σε εγκαταστάσεις εκτός ΑΠΘ στην περιοχή Βυζάντιο Καλαμαριάς) και σε ώρες που δεν παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες (καθεμιά από τις οποίες θα υλοποιηθεί ως τρίωρο εργαστηριακό μάθημα):

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπός και Αντικείμενο του Προγράμματος. Εισαγωγή στη γλώσσα Python, Python IDLE, Βασικοί τύποι δεδομένων & τελεστές, Δυναμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, Μοντέλο εκτέλεσης κώδικα, Σύγκριση Python με στατικές γλώσσες.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές εντολές & απλά προγράμματα (while/if/for/range), Βασικοί κανόνες συγγραφής ενός προγράμματος σε Python (χρήση εσοχών, σχόλια, εισαγωγικά κλπ).

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δομές Δεδομένων: Λίστα (βασικές λειτουργίες), Λεξικό, Ομάδα, Σύνολο.

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συναρτήσεις: Ορισμός & κλήση, Εμβέλεια μεταβλητών, Κλασικοί Αλγόριθμοι (Αναζήτηση, Ταξινόμηση).

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Κλάση, Αντικείμενο, Ιδιότητες και Μέθοδοι, Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός, Eνθυλάκωση).

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη παιχνιδιών με Python/Pygame, Η βιβλιοθήκη Pygame & η διαχείριση υποσυστήματος γραφικών, Βρόχος παιχνιδιού & διαχείριση εισόδου χρήστη, Σχεδιοκίνηση (animation).

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανίχνευση σύγκρουσης (collision detection). Διαχείριση Αρχείων. Επανάληψη και Εμβάθυνση σε ενδιαφέροντα θέματα προγραμματισμού με Python/Pygame.

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθηση με Παιχνίδια & Υπολογιστική σκέψη: Έρευνα & εφαρμογή της μεθόδου «Μάθηση με Παιχνίδια», Εννοιολογικό πλαίσιο για την υπολογιστική σκέψη (ΥΣ), Τεχνικές υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης για την ανάπτυξη ΥΣ, Αξιολόγηση ΥΣ.

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευομένων.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει: (α) Γραπτό τεστ (πολλαπλών επιλογών) για αξιολόγηση των γνώσεων της γλώσσας Python (ατομική εξέταση), (β) Ανάπτυξη εργασίας με τη μορφή πλάνου διδασκαλίας (σχέδιο μαθήματος και φύλλο εργασίας) σχετικού με τις απαιτήσεις διδασκαλίας της Python στο πλαίσιο του μαθήματος “Πληροφορική” (συνεργατική εργασία 2 ατόμων που μπορεί να παραδοθεί στον διδάσκοντα μέχρι και 20 ημέρες μετά τη λήξη του Προγράμματος). Επίσης θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν και ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα περίπου 2 μηνών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015) με ελάχιστο αριθμό 14 και μέγιστο 20 συμμετέχοντες. Εφόσον ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τους 20 τότε οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας (ημ/νία υποβολής αίτησης). Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι οπωσδήποτε απογευματινές (πχ. 5-8 μμ) ενώ η ημέρα θα ανακοινωθεί έγκαιρα ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να ρυθμίσουν άλλες υποχρεώσεις τους. Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθούν: · Βεβαίωση συμμετοχής · Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (εφόσον συμμετάσχουν με επιτυχία στις δραστηριότητες αξιολόγησης που αναφέρονται στην 9η θεματική ενότητα παραπάνω).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17/9 έως και 15/10/2015 και μόνον ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά σε ένα αρχείο zip: 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 2. Τίτλοι Σπουδών Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 50 Ευρώ που καταβάλλονται εφάπαξ με την έναρξη του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Αν. Καθηγητή Σταύρο Δημητριάδη στο email: sdemetri@csd.auth.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής O Επιστημονικά Υπεύθυνος Δια Βίου Μάθησης του Προγράμματος Στ. Ανδρέου, Καθηγητής Στ. Δημητριάδης, Αν. Καθηγητής Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 17, 2015 to Πέμπτη, Οκτώβριος 15, 2015


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...