Σάββατο, 24/07/2021, 04:15


Home / HEADER-NEWS / Κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας Ε-ΣΤ τάξεων Δημοτικού

Κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας Ε-ΣΤ τάξεων Δημοτικού

Δημοσιεύτηκε: 2:08 μμ Αύγουστος 29th, 2015  


france_320_327

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.Φ52/1035/133897/Δ1/27-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος
Τηλέφωνο : 210 344 2248

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85, άρθρο 60 παρ. 4 και άρθρο 88 παρ.5 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.2525/97, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/1970, άρθρο 9 παρ.3 (ΦΕΚ 277 τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 255 τ. Α’) που καθιερώνει τα κριτήρια της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά την δημοσιονομική διαχείριση.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 «Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20, τ. Α’) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο».
7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/ 31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010 Τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης ‹‹Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα›› όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ12 / 520 / 61575 / Γ1 / 30-5-2011 (ΦΕΚ1327 τ. Β’,) Υπουργικής Απόφασης.
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ52/63/12873/Γ1/06-02-2012 (ΦΕΚ 253 τ .Β’.) Υπουργικής Απόφασης «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία».
9. Το με αριθμό 25 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 21/27-01-2015 τεύχος Α’ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την με αριθμό Υ100 ΦΕΚ 299/27-02-2015, τεύχος Β’ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αναστάσιο Κουράκη».
11. Την με αριθμ. Φ52/631/80521/Δ1/20-05-2015 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
12. Το από 30-06-2015 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
13. Την με αριθμ. 39/21-07-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
14. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

αποφασίζουμε

να εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας για τις Ε’ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2015 – 2016, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ TIMH ΕΚΔΟΣΗ
1 Jus d’orange 1 CLE INTERNATIONALΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Livre de l’élève + DVD Rom 12,90€ 2015
Cahier d’exercices 10,90€ 2015
Guide pédagogique 24.90 2015
Jus d’orange 2
Livre de l’élève + DVD Rom 13,30€ 2015
Cahier d’exercices 11,30€ 2015
Guide pédagogique 24.90€ 2015
2 Arthur et Lilou 1 TRAIT D’UNION
Livre de l’élève 2,36€ 2014
Cahier d’activités 3,00€ 2014
Livre du professeur 9,50€ 2014
CD du professeur 5,00€ 2014
CD de l’ élève (Chansons) 2,00€ 2014
Arthur et Lilou 2
Livre de l’élève 2,66€ 2014
Cahier d’activités 3,00€ 2014
Livre du professeur 9,50€ 2014
CD du professeur  

5,00€

 

2014

CD de l’ élève (Chansons) 2,00€ 2014

Β. Τις παρακάτω διδακτικές σειρές προηγούμενων ετών (των οποίων δεν έχει λήξει η περίοδος των έξι ετών).

 

1 ZigZag1  

 

 

 

 

 

 

 

CLE INTERNATIONALΑΝΟΙΚΤΟΒΙΒΛΙΟ

Livrede l’élève +CD Audio 13,60€ 2011
Cahierd’activités 8,90€ 2011
Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
3 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2011
ZigZag2
Livrede l’élève +CD Audio 13,60€ 2011
Cahierd’activités 8,90€ 2011
Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
3 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2011
2 Pixel1
Livrede l’élève +DVD ROM 12,70€ 2011
Cahierd’activités 8,70€ 2011
Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011

 

Pixel2
Livrede l’élève +DVD ROM 12,90€ 2011
Cahierd’activités 8,90€ 2011
Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
3 LesPetites Canailles 1  

 

 

 

Φ.Κατρανίδου–Ραπτάκης

Livrede l’élève 2,70€ 2011
Cahierd’activitésde l’élève 2011
Livredu professeur +Cahierd’activités,2 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2011
Guidepédagogique 2011
LesPetites Canailles 2
Livrede l’élève 2,70€ 2012
Cahierd’activitésde l’élève 2012
Livredu professeur +Cahierd’activités,1 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2012
Guidepédagogique 2012
4 LesLoustics 1  

 

 

 

 

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑΒΙΒΛΙΑ

 

HACHETTE

Livrede l’élève 13,87€ 2013
Cahierd’exercices+CDAudio 10,06€ 2013
Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2013
CDclasse audio ΔΩΡΕΑΝ 2013
LesLoustics2
Livrede l’élève 13,87€ 2013
AudioCahierd’exercices+CD 10,06€ 2013
Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2013
CDclasse audio ΔΩΡΕΑΝ 2013
5 Génial1
Livrede l’élève
2,22€ 2010

 

 

Cahierd’activités  

 

 

EDITIONSNOUVELESPRIT

 

A.KOSVOYANNIS

2010
Livredu professeur +2CDaudio inclus (livre de l’élève +cahierd’activités avec tous lescorrigés)  

ΔΩΡΕΑΝ

 

2010

Guidepédagogique+CD ROMversion numériqueTBI ΔΩΡΕΑΝ 2010
Παιδαγωγικόυλικόπουαποτελείται από 32 κάρτες και1αφίσα τηςΓαλλικής Αλφαβήτου 2010
Génial2
Livrede l’élève 2,22€ 2010
Cahierd’activités 2010
Livredu professeur +2CDaudio inclus (livre de l’élève +cahierd’activités avec tous lescorrigés)  

 

2010

Guidepédagogique+CD ROMversion numériqueTBI ΔΩΡΕΑΝ 2010
 

Παιδαγωγικόυλικόπουαποτελείται από 30 κάρτες.

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

2010

6 Le Nouveau Mon ami1  

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

 

 

Γ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

 

& ΣΙΑΟ.Ε

Livrede l’élève +Cahierd’exercices 2,28€ 2013
Guidepédagogique +1CD ΔΩΡΕΑΝ 2013
Le Nouveau Mon ami2
Livrede l’élève +Cahierd’exercices 2,28€ 2013
Guidepédagogique +1CD ΔΩΡΕΑΝ 2013

 

 

Β.Ταπαρακάτωπροαιρετικάβοηθήματα :

 

Εκδοτικός Οίκος«ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑΒΙΒΛΙΑ-HACHETTE» TIMH ΕΚΔΟΣΗ

 

 

1 DELFPRIMA1.1+CDAudio 16.20€ 2014
2 DELFPRIMA1+CD Audio 16,20€ 2013
3 LESAVENTURESD’ALBERT ETFOLIO :Unenouvellefamille+CD MP3 8,49€ 2013
4 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Halteaux voleurs+CD MP3 8,49€ 2013
5 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Chezlevéterinaire +CD MP3 8,49€ 2014
6 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Vive les vacances+CD MP3 8,49€ 2014
7 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Un heureuxévènement+CD MP3 8,49€ 2014
Εκδοτικός Οίκος«ΑΝΟΙΚΤΟΒΙΒΛΙΟ–LELIVREOUVERT»
8 CROQUEVACANCES 2 13,40€ 2014
Εκδοτικός ΟίκοςΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
9 GRAM’ACTION,livredel’élève– CDAUDIO 16 2011
GRAM’ACTION,livreduprofesseur–CDAUDIO 16 2011

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΥΡΑΚΗΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...