Home / Featured / Μηχανογραφικό – Θετικές προοπτικές για Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία. Επαγγελματικά δικαιώματα και βάσεις

Μηχανογραφικό – Θετικές προοπτικές για Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία. Επαγγελματικά δικαιώματα και βάσεις

Δημοσιεύτηκε: 11:03 πμ Ιούλιος 6th, 2015  


arthra_moriaki_biologia

Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές στα τμήματα της Βιολογίας. Οι περισσότεροι που επιλέγουν αυτά τα τμήματα έχουν το όνειρο να γίνουν ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω τμήματα είναι κοινά για το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο και δηλώνονται κυρίως από μαθητές της θετικής κατεύθυνσης άλλα και της τεχνολογικής.

Βάσεις σχολών

Οι βάσεις των 4 τμημάτων βιολογίας βρίσκονται στην κλίμακα των 17-18.000 μορίων. Στα τέσσερα τμήματα προσθέσαμε και το τμήμα των Ιωαννίνων άλλα και της Αλεξανδρούπολης που αν και διαφέρουν στην ονομασία τους παρέχουν το δικαίωμα στους αποφοίτους τους να ενταχθούν στον κλάδο των βιολόγων.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 17.671
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17.621
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 18.245
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.057

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16.631
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 17.286

 

Χώροι εργασίας

Σύμφωνα με τη μονογραφία του επαγγέλματος του Βιολόγου από τον ΟΑΕΔ ο απόφοιτος  Τμήματος Βιολογίας κλπ μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση (μέση, ανώτερη, ανώτατη), να γίνει ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως περιβαλλοντολόγος σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

Λόγω του γεγονότος ότι το πτυχίο της βιολογίας είναι πολύ γενικό, η ειδίκευση σε κάποιον τομέα αυξάνει τις επαγγελματικές προοπτικές.

Εργαστηριακές αναλύσεις Τροφίμων

Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών, Τμημάτων, Τομέων ή Κατευθύνσεων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής των Πανεπιστημίων της χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους − μέλους της ΕΕ ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων θ΄, κ΄, μβ΄, μγ΄ και μδ΄ του άρθρου 8, των περιπτώσεων ζ΄, ι΄, κγ΄ και κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, των παραγράφων ε΄, στ΄ και κη΄ του άρθρου 12 και της περίπτωσης κζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 344/ 2000 (Α΄ 297), μπορεί να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων επί αμοιβή, καθώς και να διευθύνουν δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις ανωτέρω αναλύσεις. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους κατόχους πτυχίου Τμημάτων Βιολογίας, Σχολών Πανεπιστημίων της Χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή άλλου κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε. (ΦΕΚ32Α/2014).

Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 16.

4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α., η ελάχιστη στελέχωσή της περιλαµβάνει:

α. έναν ιατρό µαιευτήραγυναικολόγο, µε τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο,

β. έναν επιστήµονα των βιοϊατρικών επιστηµών, πτυχιούχο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού…

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ, Φροντιστηρίων και ΚΞΓ

Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

5. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η ελάχιστη στελέχωση της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης περιλαµβάνει:

α. έναν ιατρό ή επιστήµονα των βιοϊατρικών επιστηµών πτυχιούχο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε αποδεδειγµένη τουλάχιστον διετή πείρα το γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο…

Παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

Δείτε 

 παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

Η κατάσταση στην εκπαίδευση

Όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση αξίζει να αναφερθεί ότι στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας είναι εγγεγραμμένοι 669 βιολόγοι. Ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος και ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν είναι ο μοναδικός χώρος απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών Βιολόγων στη δημόσια εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το σχολικό έτος 2014-15 το ποσοστό προσλήψεων έφθασε το 50%. Σίγουρα η κατάσταση είναι καλύτερη από άλλες ειδικότητες (πχ φιλόλογοι) όμως η απορρόφησή τους είναι περιορισμένη.

Αριθμός προσληφθέντων αναπληρωτών Αριθμός Βιολόγων Ποσοστό απορρόφησης
331 669 49.47%

Άλλα τμήματα που εντάσσονται στον κλάδο των Βιολόγων

Ως βιολόγοι στην εκπαίδευση μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιωαννίνων και Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τα τμήματα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα εγκυκλίου:

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ04.04 Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ήΒιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών(Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή

ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου)

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής(2).

 

Μηχανογραφικό: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Θετική γνωμοδότηση για ένταξη των αποφοίτων στον κλάδο των Βιολόγων

Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κλάδο ΠΕ04.04 σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το news.grΓια να ενταχθούν οι απόφοιτοι του Τμήματος στον κλάδο ΠΕ04.04 θα πρέπει να εκδοθεί και σχετική απόφαση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας.

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο και είχε το προηγούμενο έτος βάση εισαγωγής 16.714 μόρια ενώ αρκετοί ήταν οι υποψήφιοι που το δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους.

Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων όπως αυτά αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του.

Σε σύνολο 210 από τους 247 αποφοίτους του τμήματος, το 30% έχει βρει εργασία ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό όσων συνεχίζουν ή συνέχισαν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα το 35% πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 21% προχώρησε στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 61 εργαζόμενους αποφοίτους των ετών 2004-2010, το 34% εργάζεται σε διαγνωστικά εργαστήρια, το 19% σε φαρμακευτικές εταιρείες, το 16% εργάζεται στον τομέα της έρευνας, το 14% σε φροντιστήρια και το 10% σε νοσοκομεία. Σημαντική είναι η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων.

Από τους 59 αποφοίτους των ετών 2009-2010 εργάζονται οι 9. Από τους αποφοίτους του 2010 που ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται σε 29, μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποιούν οι 5, ενώ διδακτορικό πραγματοποιεί ένας. Μεγάλος είναι ο αριθμός των αποφοίτων του 2009 που συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές αν και οι εργαζόμενοι είναι μόλις 4.

Πάντως τα στοιχεία του τμήματος αποδεικνύουν ότι όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ελπίζοντας να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για την εύρεση μιας θέσης εργασίας.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να ασχολούνται με:

α) Τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η βιοχημεία.

β) Την έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

2. Επίσης οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν:

α. Να απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς) όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη των εργαστηρίων.

β. Να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων [ΕΦΕΤ], Γενικό Χημείο του Κράτους).

γ. Να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας).

δ. Να διευθύνουν εταιρείες σχετικές με τον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας και να απασχολούνται σε τομείς της βιοτεχνολογίας.

ε. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε ομάδες εξέτασης και ανάλυσης, καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών – δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την ερμηνεία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε αναλυτικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, γενετικής.

στ. Να διεξάγουν το βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος.

ζ. Να εκπονούν μελέτες και εργαστηριακές αναλύσεις και να διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και τις σχέσεις μεταξύ τους.

η. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και των απορριμμάτων. Επίσης με την εκπόνηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και των ειδικότερων φυσικών στοιχείων που έχουν ρυπανθεί.

θ. Να επιλέγουν, σχεδιάζουν και ελέγχουν την εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής σε βιομηχανικά προϊόντα.

ι. Να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής.

3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά, είτε συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, στα εξής αντικείμενα:

α. Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα εργαστήρια.

β. Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών κυττάρων και προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση.

γ. Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής προέλευσης.

δ. Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων.

ε. Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο χημικών ουσιών.

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων.

ζ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και στις μεταξύ τους σχέσεις.

η. Μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας περιβάλλοντος.

θ. Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων και επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού.

ι. Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του δημοσίου, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανοίγουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου

Την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου εισηγείται ...