Home / Featured / Τρία μεταπτυχιακά για εκπαιδευτικούς (δείτε τα)

Τρία μεταπτυχιακά για εκπαιδευτικούς (δείτε τα)

Δημοσιεύτηκε: 6:53 μμ Μάιος 5th, 2015  


ptyxio

Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Με δίδακτρα 3.000 ευρώ

Μέχρι τις 19 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που οργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.000€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 500€ 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ ουσών, 1000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1000€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 500€ κατά το τέλος του Β’ εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Αριθμός εισακτέων

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. το ανώτερο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Σεπτέμβριος 2015).

Απόκτηση ΜΔΕ

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 μαθήματα, επί συνόλου 11, από τα οποία εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής, β) η επιτυχής εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του β’ εξαμήνου και γ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής (γ’ εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων υποχρεωτικά είναι: η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Μαθήματα σε κύκλους

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρία (13) τρίωρα διδασκαλίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (https://www.pse.aegean.gr/pms-pe)

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Τμήματος

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

news.gr

………………………………………..

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχεται αιτήσεις, από 1η έως και 25η Μαΐου 2015, για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία».

Πρόκειται για ένα διετές εντατικό ΠΜΣ (150 μονάδες ECTS) με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

  • Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία

  • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική

Το πρόγραμμα βασίζεται στην «Συνθετική Προσέγγιση» με έναν ισχυρό «Υπαρξιακό» και «Πολιτισμικό/ Πολυπολιτισμικό» προσανατολισμό, εστιασμένο στην Ειδική Αγωγή/ Εκπαίδευση και την Ψυχική Υγεία, με έμφαση στα ΑΜΕΑ και τα Άτομα Μειονοτήτων. Η εκπαίδευση γίνεται σε πέντε επίπεδα:

α)  Βιωματικό επίπεδο : 40 ώρες (ένα έτος: 1 ώρα/εβδομάδα) «Ατομικής Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον/την κάθε φοιτητή/ρια και 60 ώρες (ένα έτος: 1,5 ώρα/εβδομάδα) «Ομαδικής Συμβουλευτικής»,

β) Θεωρητικό επίπεδο : 10 θεωρητικά μαθήματα στο χώρο της «Συμβουλευτικής»,

γ)  Εργαστηριακό επίπεδο : 3 εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής Παρέμβασης» και σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» εφαρμοσμένου-εργαστηριακού χαρακτήρα,

δ) Ερευνητικό επίπεδο : 2 μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία»,

ε)  Πρακτικό επίπεδο : 1220 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με 120 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Εποπτείας».

Γραμματεία: Τρίτη: 13:00 – 16:00, Πέμπτη: 10:00 – 13:00, Παρασκευή: 14:00 – 18:00, Σάββατο: 15:00 – 19:00. Τηλ.: 24210-74831. E-mail: msc.counselling@uth.gr

Πληροφορίες ΠΜΣ: https://www.sed.uth.gr

Πλήρης Προκήρυξη:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Πολιτικη και Κοινωνική Εργασία 2015-2016

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά πεδία της “Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Εργασίας” (ΦΕΚ 990/26-05-2009, τεύχος Β1).

Το Π.Μ.Σ. είναι ετήσιας διάρκειας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Κοινωνική Πολιτική – Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
  • Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (αναμορφωμένο για το 2014-2015)

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ειδικές γνώσεις που χρειάζονται για την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την έρευνα στο χώρο των δύο ανωτέρω γνωστικών πεδίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με στόχο την ανάδειξη τεκμηριωμένων γνώσεων τόσο σε σχέση με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής όσο και σε σχέση με τις εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας.

https://fresheducation.gr/?p=6465


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...