Home / Featured / Μέχρι τις 15 Μαϊου η υποβολή δικαιολογητικών για τις Στρατιωτικές Σχολές

Μέχρι τις 15 Μαϊου η υποβολή δικαιολογητικών για τις Στρατιωτικές Σχολές

Δημοσιεύτηκε: 1:12 μμ Μάιος 11th, 2015  


stratiotikes

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 15 Μαΐου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2015‐2016 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

Τι να προσέξετε για την αίτηση των στρατιωτικών σχολών

Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης για στρατιωτικές σχολές

Ηλεκτρονικά θα συμπληρώνουν φέτος την αίτησή τους οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο. Η αίτηση συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, θα ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο θα υπογράφεται από τον ίδιο ( ή ασκούντες γονική μέριμνα) και θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία.

Ήδη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ υπάρχει σχετικός 

 για την ηλεκτρονική αίτηση.

Τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

1.       Αν δεν είστε σίγουροι αν επιθυμείτε μια από τις στρατιωτικές σχολές ας τη συμπληρώσετε στην αίτησή σας γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να τη δηλώσετε στο μηχανογραφικό.

2.       Αν στην αίτηση δήλωση δηλώσετε ως 1η επιλογή τη ΣΣΑΣ –Ψυχολογία και τελικά θέλετε να εισαχθείτε στη ΣΣΑΣ-Στρατολογικό μπορείτε στο μηχανογραφικό σας δελτίο να αλλάξετε τη σειρά. Με λίγα λόγια το Υπουργείο θα εξετάσει τη σειρά επιλογής στο μηχανογραφικό δελτίο και όχι στην αίτηση – δήλωση.

4.       Για να αποφύγει ένας υποψήφιος από τη Θεσσαλονίκη την ταλαιπωρία και τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα για να περάσει της Προκαταρκτικές Εξετάσεις , εφόσον επιθυμεί την Ευελπίδων ή άλλη σχολή με έδρα την Αθήνα, ας δηλώσει ως πρώτη επιλογή τμήμα της ΣΣΑΣ, ώστε να εξεταστεί στη Θεσσαλονίκη.

5.       Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης δεν στέλνεται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά αλλά προσκομίζεται τη μέρα της παρουσίασης για τις ΠΚΕ.

6.       Τα δικαιολογητικά στέλνονται στη σχολή πρώτης προτίμησης

7.       Αν κάποιοι υποψήφιοι εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα θα πρέπει να το δηλώσουν ώστε να περάσουν αγωνίσματα σε μέρες που δεν θα συμπέσουν με την εξέτασή τους σε αυτά.

8.       Ας μη ξεχάσουν οι υποψήφιοι να βγάλουν μια φωτοτυπία την αίτησή τους και να την κρατήσουν γιατί θα χρειαστεί την πρώτη μέρα που θα παρουσιαστούν για τις ΠΚΕ

Μέχρι τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις για τις στρατιωτικές σχολές

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος

Με καθυστέρηση αρκετών ημερών αναρτήθηκε χθες το βράδυ  η εγκύκλιος για τις στρατιωτικές σχολές όπως είχε γράψει το news.gr, μετά από επικοινωνία με υψηλόβαθμό στέλεχος. Τα χρονικά περιθώρια που έχουν οι υποψήφιοι για να αποστείλουν τις αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα συνακόλουθα δικαιολογητικά είναι ασφυκτικά καθώς καταληκτική ημερομηνία για τους Έλληνες Εσωτερικού είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου (Ημερομηνία σφραγίδας από την ταχυδρομική υπηρεσία).

Προσοχή στο ακόλουθο:

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι από την τρέχουσα Εγκύκλιο 2015-16 το έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου θα συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά  (geetha.mil.gr), με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, θα ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο θα υπογράφεται από τον ίδιο ( ή ασκούντες γονική μέριμνα) και θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:

α. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου να αναφέρεται ότι δύναται να συµµετάσχει σε αθλητικές δοκιµασίες.

δ. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Χρόνος εξετάσεων

Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις θα επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης (Υπόδειγµα «6»), εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου) και θα προσκοµίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου που είναι αρµόδιο για τη Σχολή 1ης (πρώτης) προτίµησης, κατά την πρώτη ηµέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απριλίου και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και σφραγίδα ιατρού.

Προσόντα υποψηφίων

Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι – ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’).

Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014(ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

Η αναγραφόµενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν του έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων χορήγησης ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν μεταφρασμένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι δύναται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, μετά από αίτησή τους στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στη σελίδα 11, παράγραφο 30 της παρούσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν:

1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 και µεταγενέστερα.

2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα .

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου  1994 και µεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την  31η Δεκεμβρίου 1994 και µεταγενέστερα.

Σχολή πρώτης προτίμησης

Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν µε συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησής τους ή στη ∆ΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής.

Δικαιολογητικά

1, Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου

2. Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

3.Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

4.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.

5.∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί στη Σχολή πρώτης  1ης  προτίµησης την 1η ηµέρα των ΠΚΕ)

6.Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας.

7. Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της προηγούμενης παραγράφου).

7.Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β».

Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι

Όπως έχει γράψει το news.gr οι ειδικές κατηγορίες για τις στρατιωτικές σχολές διατηρούνται για πολύτεκνους και τρίτεκνους

Τα τέκνα πολυτέκνων επισυνάπτουν στην αίτησή τους βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή.

Τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά επισυνάπτουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.

Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (πχ Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

Περισσότερα στην εγκύκλιο

Καλόγηρος Βασίλειος

NEWS.GR


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...