Τελευταία Νέα

Τρίτη, 03/08/2021, 07:54


Home / HEADER-NEWS / Εγκύκλιος για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων 2015

Εγκύκλιος για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων 2015

Δημοσιεύτηκε: 6:28 πμ Μάιος 19th, 2015  


letter

Μέχρι 2 Ιουνίου η καταχώριση στοιχείων κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

 Εγκύκλιο για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Στην εν λόγω εγκύκλιο που έχει αναρτηθεί και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, καλούνται οι αρμόδιοι να προχωρήσουν στη συμπλήρωση στοιχείων σε πίνακες ώστε η  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας  να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διεθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου ΠΥΣΔΕ.

Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 και άρθρο 7 του Ν. 3848/2010).

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχει ο εκάστοτε Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Στο σύστημα e-DataCenter θα καταχωρισθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μόνο ο πίνακας Γ΄.

Πιο συγκεκριμένα η καταχώριση θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις [Διαχείριση οργανικών κενών [Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» έως 02 Ιουνίου 2015. Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης και όταν ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην ΚΥ του ΥΠΟΠΑΙΘ – είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά – για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Θα πρέπει όμως να κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία, θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στην αντίστοιχη στήλη στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως 03 Ιουνίου 2015.

Μεταξύ των άλλων αναφέρονται στην εγκύκλιο τα ακόλουθα:

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Οι αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις ακόλουθες Υ.Α.: 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού – (Για το σχολικό έτος 2014-15 ισχύουν μόνο οι αναθέσεις μαθημάτων της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο, 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654 B΄) Υ.Α. σχετικά με όριο 10ώρου στα μαθήματα Β΄ ανάθεσης, 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 (Ισχύει μόνο για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014-2015), 124062/Γ2/06-09-2013 (ΦΕΚ 2350 Β΄) Υ.Α. ισχύει μόνο ως προς την ανάθεση της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο και της Ερευνητικής εργασίας (συνθετική εργασία / project) σε Α΄ & Β΄ Τάξεις Γενικού Λυκείου, 126567/Γ2/10-09-2013 (ΦΕΚ 2344 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων σε Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ., 43836/Γ2/24-03-2014 (ΦΕΚ 918 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (και σε ειδικότητα ΠΕ12.04), 45125/Γ2/26-03-2014 (ΦΕΚ 918 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο (και σε ΠΕ09 & ΠΕ11), 67791/Γ2/05-05-2014 (ΦΕΚ 1248 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. (Ισχύει μόνο το Θέμα 1 της εν λόγω Υ.Α.), 115959/Γ2/23-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2143 Β΄) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων επιλογής Α΄ τάξης ΓΕ.Λ., 137841/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2432 Β΄) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων Β΄ και Γ΄ Τάξεων ΕΠΑ.Λ. (Η ισχύς της εν λόγω Υ.Α. αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-15 για τη Β΄ Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2015-16 για τη Γ΄ Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2016- 17 για τη Δ΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.), 137843/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2433 Β΄) σχετικά με την ανάθεση της Φυσικής σε Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., 137852/Γ2/02-09-2014 εγκύκλιος «Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015», 175720/Δ2/30-10-2014 εγκύκλιος «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου» και τις υπ’ αριθ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 σχετικές εγκυκλίους. Επίσης, ισχύουν οι: με αρ. πρωτ. 176027/Γ2/19-11-2013 εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01» και με αρ. πρωτ. 25349/Γ2/21-02-2014 εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινιστικοί πίνακες σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.». (Οι εν λόγω εγκύκλιοι ισχύουν μόνο για τη Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014-15)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα πρέπει να κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

Το Υπουργείο παρακαλεί να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.

news.gr

……………………………………………………………………………………………..

Εγκύκλιος 77679/E2/15-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου το ΥΠΟΠΑΙΘ να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,οι Διευθύνσεις ΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικούς πίνακες.

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διεθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίσευσης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 και άρθρο 7 του Ν. 3848/2010).

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχει ο εκάστοτε Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Στο σύστημα e-DataCenter θα καταχωρισθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ο πίνακας Γ΄έως 02 Ιουνίου 2015.
Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όταν ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην ΚΥ του ΥΠΟΠΑΙΘ – είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά – για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.
Θα πρέπει όμως να κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία, θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως 03 Ιουνίου 2015.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...