Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 28/07/2021, 23:52


Home / HEADER-NEWS / Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ «Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσµών»

Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ «Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσµών»

Δημοσιεύτηκε: 10:11 πμ Απρίλιος 13th, 2015  


ptyxio

Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσµών

Το Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, δέκα (10) θέσεις φοίτησης στο κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ∆ιδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη:

Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσµών το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε Master 2).

Η γενικευµένη µετανάστευση πληθυσµών, από και προς τα ευρωπαϊκά κράτη, διαµόρφωσε ένα νέο σχολικό πληθυσµό, µε χαρακτηριστικά γλωσσικής και πολιτισµικής πολυµορφίας. Η σηµαντική αυτή αλλαγή προκάλεσε τον επαναπροσδιορισµό των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων.

Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται όχι µόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δέχτηκαν σηµαντικό αριθµό µαθητών. Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισµικής ποικιλίας των σχολικών πληθυσµών, εστιάζοντας στη διαπολιτισµική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών.

Χωρίς δίδακτρα

Το συγκεκριµένο ΠΜΣ απονέµει Μ∆Ε που αναγνωρίζεται, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, είναι µονοετούς διάρκειας και χωρίς δίδακτρα.

Υποχρεωτική παρακολούθηση

Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος είναι υποχρεωτική για όλους τους συµµετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Μαθήματα σε Γαλλία και Ελλάδα

Τα µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήµιο της Angers, ενώ του δευτέρου εξαµήνου, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Δικαιούχοι και γλώσσα εργασίας

Γλώσσα εργασίας του Προγράµµατος είναι η Γαλλική. Δικαιούχοι ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ, βάσει γραπτής εξέτασης και φακέλου υποψηφιότητας, έχουν πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τµηµάτων Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Η αναγνώριση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στο καθένα από τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Για τους υποψηφίους, που δεν είναι απόφοιτοι τµηµάτων γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, θα ζητηθεί πιστοποίηση επιπέδου C2 στη Γαλλική.

∆ικαιολογητικά – κριτήρια επιλογής υποψηφίων – προθεσµίες υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συµµετοχής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα (από την Γραµµατεία ή την ιστοσελίδα)

2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή λοιπών τίτλων σπουδών και βεβαίωση ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

3. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας

4. Βιογραφικό σηµείωµα συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα αποδεικτικά των αναφεροµένων σε αυτό (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, βεβαίωση επαγγελµατικής απασχόλησης κ.λπ.), καθώς και από οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο (π.χ. κείµενα δηµοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συµµετοχές σε συνέδρια κ.λπ.).

Η επιλογή θα γίνει µε συνεκτίµηση:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

α. των αποτελεσµάτων της γραπτής εξέτασης,

β. του βαθµού πτυχίου και των βαθµών στα µαθήµατα του γνωστικού αντικειµένου,

γ. του επιστηµονικού έργου ή της επαγγελµατικής εµπειρίας (εφόσον υπάρχει),

δ. της συνέντευξης. Η γραπτή εξέταση γίνεται στη γαλλική γλώσσα και συνίσταται σε κριτική θεώρηση θεµάτων της διδακτικής των γλωσσών και του διαπολιτισµού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Byram M., B. Gribkova, H. Starkey, 2002. Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des langues, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe.

Cuq J.-P., I. Gruca, 2005. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG. De Carlo M., 1998. L’interculturel, Paris, CLE International.

Χρόνος πραγματοποίησης εξετάσεων και φάκελοι υποψηφιοτήτων

Η γραπτή εξέταση επιλογής υποψηφίων θα διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2015, 14.00-16.00, στη Φιλοσοφική Σχολή, στην αίθουσα 812.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν έως και τη ∆ευτέρα 20 Απριλίου στη Γραµµατεία του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κ. Χριστίνα Πραγιάννη, τηλ. 210- 7277451, chprag@frl.uoa.gr), Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα, γραφείο 410, (∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00) ή να αποσταλούν εµπρόθεσµα στη Γραµµατεία (µε συστηµένη επιστολή).

Η

του ΜΠΣ

Καλόγηρος Βασίλειος

NEWS.GR

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ “Γλωσσικές Διαταραχές και Εκπαιδευτική Παρέμβαση”


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ...