Home / HEADER-NEWS / Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων απο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων απο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε: 8:55 πμ Μάρτιος 28th, 2015  


epimorfosi

Θεσσαλονίκη:  26/03 / 2015

                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4197

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (Π.Ε.Γ.Α.) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ» .

 

Ο πρώτος (1ος) κύκλος σπουδών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο: «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.)», υλοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Συντονιστής), σε σύμπραξη με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2737/07.02.2014 Απόφασης Ένταξης της Πράξης και της τροποποίησης αυτής με τίτλο: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Προσαρμογή των Ατόμων με Αναπηρία στην Ανήλικη και Ενήλικη Ζωή» και  κωδικό MIS 467423.

 

Το Πρόγραμμα εκτελείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α «01» και τίτλο: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και ενήλικη ζωή» της Πράξης: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και ενήλικη ζωή» με Κωδικό ΟΠΣ 467423, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια από 1/4/2015  έως και 31/10/2015, υπό την αίρεση έκδοσης σύμφωνης γνώμης (προέγκρισης) επί του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του ως άνω Υποέργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»,  με Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

 

Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρία, αλλά και στην εν γένει χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών  για τη βελτίωση της διαβίωσης, της μάθησης και της κοινωνικής προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία, όπως και της αναβάθμισης της θέσης των ατόμων με Αναπηρίες στην αγορά εργασίας( για παράδειγμα η κοινωνική δικτύωση).

Ταυτόχρονα, κατά την ίδια περίοδο έχουν παραχθεί σημαντικά ερευνητικά και διεπιστημονικά πορίσματα από τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και ιατρικές επιστήμες, τα οποία έχουν οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του νευρολογικού, ψυχικού και κοινωνικού υπόβαθρου των ατόμων με αναπηρία. Αυτό, με τη σειρά του, έχει συντελέσει στην ανάπτυξη νέων στάσεων και απόψεων (schools of thought), αλλά και νέων γνώσεων, μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλο το φάσμα της ζωής τους.

 

Σε απάντηση αυτών των εξελίξεων σχεδιάστηκε ένα καινοτόμο  πρόγραμμα με στόχο την επιμόρφωση των αποφοίτων ΑΕΙ και την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο πεδίο της ειδική αγωγής.

Μέσω του παρόντος προγράμματος προτείνεται ένας εστιασμένος κύκλος επικαιροποίησης γνώσεων, ο οποίος έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά

 

Στόχος του Προγράμματος Εκπαίδευσης διάρκειας 150 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (έδρα του συντονιστή του προγράμματος),  όπως διαφαίνεται και από τους τίτλους των θεματικών ενοτήτων που παρατίθενται είναι η παροχή σύγχρονης/εξειδικευμένης γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και πιο συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής  των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και την ενήλικη ζωή. Οι απόφοιτοι τμημάτων που απεφοίτησαν πριν από 10 έτη και οι εν ενεργεία επαγγελματίες δεν είναι απαραίτητα ενήμεροι για τις εξελίξεις αυτές. Απαιτείται λοιπόν να γίνει μία επικαιροποίηση των γνώσεών τους προκειμένου να αναχθούν οι γνώσεις και οι επαγγελματικές τους δεξιότητες σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να δοθεί μία δυναμική προοπτική  εξέλιξης στην όλη επαγγελματική τους πορεία και πρακτική.

 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης των Γνώσεων των Αποφοίτων ΑΕΙ και επαγγελματιών στον τομέα της αντιμετώπισης προβλημάτων διαβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και ενήλικη ζωή περιλαμβάνει τέσσερις θεματικούς άξονες που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία μέσα από τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Αυτοί είναι:

1. Κατάρτιση στη χρήση διαφόρων εργαλείων για τη εκτίμηση των αναγκών, δεξιοτήτων, στάσεων, αυτογνωσίας και της προσαρμοστικότητας των ατόμων με αναπηρία.

2. Γνώση, επιλογή και εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων που να βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των ατόμων με αναπηρία.

3. Επαρκή γνώση των κυριότερων υποστηρικτικών τεχνολογιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη ανάλογα με το πρόγραμμα και λειτουργική γνώση των νέων δυνατοτήτων που διανοίγουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

4. Εδραίωση τρόπων συνεργασίας των ειδικών με το άτομο και την οικογένεια των ατόμων με αναπηρία – συμβουλευτική και οικογενειοκεντρική προσέγγιση.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα καλύπτει λοιπόν τις επιμορφωτικές ανάγκες αποφοίτων σχετικών σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ και επαγγελματιών σε πολλαπλά επίπεδα:

(α) καλύπτονται τόσο γενικά θέματα, όπως, για παράδειγμα, σύγχρονες θεωρίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, όσο και εξειδικευμένες προσεγγίσεις σε διάφορες σημαντικές κατηγορίες αναπηριών (για παράδειγμα αναπηρίες όρασης, αναπηρίες ακοής και λόγου κ.ά.).

(β) καλύπτονται θέματα που σχετίζονται με τη διάγνωση αλλά και με τη θεραπευτική παρέμβαση, κατά περίπτωση (συμπεριλαμβανομένων και των ενδιαμέσων σταδίων, όπως η επιλογή των κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων, η αξιολόγηση των διαγνωστικών τεστ κλπ.).

(γ) τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις ,θεωρούνται τόσο στο πλαίσιο των ατομικών τους αναγκών, όσο και μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διαβιούν (οικογένεια, επαγγελματικό περιβάλλον κοινωνικός περίγυρος) και καταβάλλεται προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινωνικού αυτού περίγυρου, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η εξειδίκευση του παρόντος προγράμματος (δηλαδή μαθήματα με το ιδιαίτερο περιεχόμενο τους κλπ) παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται με λεπτομέρειες σε άλλες ενότητες της παρούσης πρότασης.

 

Το εν λόγω επιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1 Σύγχρονες προσεγγίσεις του προσδιορισμού των μαθησιακών αναγκών των ατόμων με αναπηρία
2 Μαθησιακές  δυσκολίες: δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ – ADHD)
3 Διαγνωστική και ψυχοπαθολογία σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
4 Υποστηρικτικές και ψηφιακές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρίες
5 Δια βίου μάθηση και εγκεφαλική ευπλαστότητα
6 Διαμόρφωση του εαυτού, της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης  και της προσωπικής ταυτότητας των ατόμων με αναπηρία
7  Ευρωπαϊκά προγράμματα δια βίου μάθησης για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
8 Η Δυναμική της ομάδος στην εκπαίδευση ενηλίκων με αναπηρίες
9 Προσβασιμότητα ΑμεΑ στο Διαδίκτυο
10 Δια βίου Μάθηση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία – Παραγωγή απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού
11  Ενίσχυση  της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς και μάθησης  παιδιών και νέων με νοητική αναπηρία
12 Προγράμματα ανάπτυξης συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
13  Επαγγελματική ένταξη και προσαρμογή ατόμων με αναπηρία
14 Σύγχρονα θέματα εργασιακής/κοινωνικής ηθικής και εκπαιδευτικής πολιτικής για άτομα με αναπηρία
15  Εκπαίδευση ενηλίκων με αναπηρίες
16 Ψυχολογικές προϋποθέσεις για την εργασία ατόμων με αναπηρίες
17 Έννοιες θετικών επιστημών για άτομα με εδικές ανάγκες.
18 H επικοινωνία των ατόμων με προβλήματα ακοής και λόγου

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποφοίτων ΑΕΙ θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τόσο τη δια ζώσης διδασκαλία όσο και την εξ αποστάσεως διδασκαλία (ασύγχρονη μορφή).

Συγκεκριμένα, σε ορισμένες θεματικές ενότητες θα εφαρμοστεί η δια ζώσης επιμόρφωση στην οποία οι κύριες μέθοδοι διδασκαλίας θα είναι:

(α) σεμιναριακού τύπου μαθήματα (με διαλέξεις),

(β) βιωματική μάθηση (με τρόπους όπως παιχνίδι ρόλων),

(γ) εμπλουτισμένη διδασκαλία μέσα από την επίδειξη από το διδάσκοντα και στη συνέχεια την παρατήρηση και την εφαρμογή από τους επιμορφούμενους σχετικών με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα προγραμμάτων, μελέτες περίπτωσης, τεχνικών, εργαλείων, κτλ.,

(δ) ατομικές ή ομαδικές εργασίες με τη μέθοδο της μικροδιδασκαλίας ενώ σε άλλες θεματικές ενότητες θα εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία με ασύγχρονη μορφή.

Σε άλλες θεματικές ενότητες θα εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία με ασύγχρονη μορφή.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασισμένη τόσο σε  δια ζώσης όσο και ασύγχρονες μορφές εκπαίδευσης έχει ισχυρό εργαστηριακό προσανατολισμό με σύγχρονες προδιαγραφές και υλικοτεχνική υποδομή. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές, εξοπλισμό και σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ιδρύματος.

Οι Διδάσκοντες στο παρών πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και μέλη ΔΕΠ από τα συμπράττοντα ιδρύματα (Εθνικό  και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας). Επιπλέον  θα συμμετέχουν στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους, όπως και επιστήμονες με ενασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

 

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα πραγματοποιείται  κυρίως, απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και Σάββατο.

Το  εκπαιδευτικό  υλικό  του προγράμματος  θα παρέχεται  στους  εκπαιδευόμενους  κυρίως  σε ηλεκτρονική  μορφή  η  οποία  θα  είναι  παρεχόμενη  μέσω  του  Διαδικτύου  (διαδικτυακή πύλη του προγράμματος), αλλά και σε έντυπη μορφή.

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια οικονομική επιβάρυνση, καθώς το κόστος του καλύπτεται από συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) και επομένως δεν υφίσταται κόστος συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων.

 

Όροι Συμμετοχής

 

Στο Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης  έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν:

 1. Απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής  αντίστοιχων ή συναφών με  το περιεχόμενο του Προγράμματος τίτλου σπουδών, ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι με απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, μέχρι το έτος 2001 ή να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα:

 1. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, και των δύο Κατευθύνσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 2. Ειδικής Αγωγής, ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 3. Ψυχολογίας
 4. Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Εργασίας
 5. Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας κ.α.

 

Σε περίπτωση μη κατοχής υ αντίστοιχων ή συναφών με  το περιεχόμενο του Προγράμματος τίτλου σπουδών  στο Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης  έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν:

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα (5 ετών και άνω) σε φορείς  του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,  συναφή με το περιεχόμενο του αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή και τον σχετικό επιστημονικό τομέα/πεδίο. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

 1. Διαγνωστικά Κέντρα
 2. Κέντρα Θεραπείας & Αποκατάστασης
 3. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ
 4. Κέντρα Ημερήσιας, Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ
 5. Εργαστήρια Προστατευτικής Απασχόλησης ΑμεΑ
 6. Κέντρα Ημιαυτόνομης ή Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ
 7. Υπηρεσίες Κοινωνικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)

 

Την  επιλογή των 20 (είκοσι) εκπαιδευομένων θα διενεργήσει η  Συντονιστική Επιτροπή του ΠΕΓΑ με εκτίμηση των παρακάτω κυρίως κριτηρίων τα οποία προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου της υποψηφιότητάς τους.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας –συμμετοχής
 2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί μέχρι το έτος 2001 ή έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
 3. Αποδεικτικά επιπέδου  καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα υπ’ αριθμ. 116 Π.Δ./τα (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και υπ΄ αριθμ. 146 Π.Δ./τα (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύει αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), µε βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις µμεθόδους και τη διαδικασία.

β) Τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας/έργου.

 

Προαιρετικά δύναται να προσκομιστούν:

Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες)

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή τους στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με βάση των βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους.

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος με θεωρητικές και πρακτικές εργασίες τις οποίες θα παραδίδουν στο τέλος κάθε ενότητας του ΠΕΓΑ, ενώ με  την  ολοκλήρωση  του  κάθε  εκπαιδευτικού  κύκλου  του  προγράμματος θα  πρέπει  να  παραδώσουν  ολοκληρωμένη  εργασία/project  ενώ  θα πραγματοποιηθεί και γραπτή εξέταση/αξιολόγηση.

 

Με τη λήξη του 1ου κύκλου σεμιναρίων του Προγράμματος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Επιτυχούς  Συμμετοχής με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) 20 (είκοσι).  Απαραίτητη προϋπόθεση για απόκτηση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρόγραμμα εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών αλλά και των γραπτών εξετάσεων  είναι και η παρακολούθηση του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης.

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα αποδίδονται στους εκπαιδευθέντες οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης από πανεπιστημιακό φορέα, διάρκειας 150 ωρών. Θα  δίδονται 20 πιστωτικές  μονάδες (ECTS), συνολικά,  οι οποίες αντιστοιχούν, περίπου, σε 4 εξαμηνιαία μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου  οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστέλλουν τις αιτήσεις τους συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,  μόνο  ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΕΓΑ- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής»

Διάστημα Υποβολής:  14/04/2015

Προβλεπόμενη έναρξη κύκλου: Μάιος 2015

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με email για την τυχόν επιλογή τους στο πρόγραμμα.

Επικοινωνία –Πληροφορίες στο email: pega.ekp@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:  να στέλνουν e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο : : pega.ekp@gmail.com

 

Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης

Αναπληρωτής Πρύτανη


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...