Home / Featured / Εγκύκλιος – Σχετικά με την επαναπρόσληψη απολυμένων και διαθέσιμων του Δημοσίου

Εγκύκλιος – Σχετικά με την επαναπρόσληψη απολυμένων και διαθέσιμων του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε: 7:33 μμ Μάρτιος 12th, 2015  


diathesimotita

Εγκύκλιος – Σχετικά με την επαναπρόσληψη απολυμένων και διαθέσιμων του Δημοσίου

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό »

Πηγή ΤΟ ΒΗΜΑ

Α. Σε προσεχές νομοσχέδιο του  πρόκειται να ρυθμισθεί η κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας του ν. 4172/2013 και η επαναφορά των απολυθέντων ή σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, όπως και η διαδικασία άμεσης κάλυψης των επιτακτικών αναγκών σε προσωπικό των υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου. Ενόψει της κάλυψης των εν λόγω αναγκών, είτε μέσω της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, όπου αυτές υπάρχουν, είτε μέσω της ανασύστασης θέσεων ή κλάδων ή και της σύστασης προσοπωπαγών θέσεων, από προσωπικό που τέθηκε σε διαθεσιμότητα κατ’εφαρμογή της υποπαρ. Ζ.2. της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, και το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή λύθηκε η υπαλληλική του σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας και προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των εν λόγω υπαλλήλων, βάσει των τυπικών προσόντων της θέσης που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή κατά την κατάργηση της σύμβασης εργασίας τους, παρακαλούνται οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα να αποστείλουν σχετικό τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα προσόντα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση kinitikotita@ydmed.gov.gr έως και την 19η Μαρτίου 2015, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τον συνημμένο Πίνακα (αρχείο excel) του Παραρτήματος (1) της παρούσας. Στοιχεία που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπ΄όψη.

Στο ως άνω αρχείο περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του φύλλου με τίτλο «Έντυπο Αιτημάτων», ώστε να παρέχεται ασφαλής πληροφόρηση σχετικά με την έδρα του φορέα/υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, την κατηγορία και τον κλάδο των προς κάλυψη θέσεων ή αναγκών. Επισημαίνεται ότι στη ΣΤΗΛΗ Β πρέπει να καταγράφεται το Υπουργείο και η συγκεκριμένη υπηρεσία ή ν.π.δ.δ., εφόσον το αίτημα αφορά σε θέση ή ανάγκη στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή ν.π.δ.δ. (π.χ. α) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού-Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Στη ΣΤΗΛΗ Ι του εν λόγω αρχείου καταγράφονται ομαδοποιημένοι οι κλάδοι/ειδικότητες του προσωπικού που θα κληθεί να υποβάλει σχετική αίτηση για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Η διαδικασία αυτή θα είναι καθαρά εθελοντική, δεδομένου ότι όσοι από τους απολυθέντες ή σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους δεν επιλέξουν να συμμετέχουν σε αυτή θα επιστρέψουν σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις.

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής, ιεραρχημένα ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης (βλ. ΣΤΗΛΗ Α «Σειρά Προτεραιότητας»).

Τα αιτήματα δεν θα πρέπει να αποτυπώνουν ανάγκες που αντιστοιχούν σε κλάδους ή ειδικότητες του εκάστοτε φορέα που καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και του ν.4250/2014, γιατί το υπό κρίση προσωπικό θα επαναπροσληφθεί με το επικείμενο νομοσχέδιο.

Β. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015 και με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, ιδίως μετά την πρόσφατη αναδιοργάνωση των δομών των Υπηρεσιών σας, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σταδιακής ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε πίνακες διοριστέων παρελθόντων ετών σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε έως και την 19η Μαρτίου 2015:’

α) τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών σας για διορισμό/πρόσληψη τακτικού προσωπικού, κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, για την εύρυθμη λειτουργία τους, προκειμένου οι ανάγκες αυτές να συνεκτιμηθούν για το συνολικό προγραμματισμό προσλήψεων.

β) ποιες από τις ως άνω ανάγκες καλύπτονται από τις εκκρεμοτήτες διορισμών/προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μονίμου και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών σας, που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το Α.Σ.Ε.Π. ή τους φορείς.

Στοιχεία που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπ΄όψη.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά από το Υπουργείο σας τόσο για τις υπηρεσίες του, όσο και για τους φορείς που εποπτεύει, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr .

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε ηλεκτρονκά τον συνημμένο Πίνακα του Παραρτήματος (2) της παρούσας που αφορά στις ανωτέρω ανάγκες και εκκρεμότητες διορισμών/προσλήψεων, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα με τα στοιχεία που περιγράφονται.’Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα υποβάλλουν τα στοιχεία τους στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ιδίου Υπουργείου (Σταδίου 27, Αθήνα). Οι εν λόγω Διευθύνσεις του Υπουργείου θα πρέπει να αποστείλουν συγκεντρωτικά τα στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι μεμονωμένη αποστολή στοιχείων από τους φορείς δεν θα λαμβάνεται υπόψη καθόσον αυτό δυσχεραίνει το έργο της καταγραφής και αποτύπωσης στοιχείων της Υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να μην ληφθούν υπόψη στην κατανομή προσλήψεων.’

Τέλος, επισημαίνεται ότι, θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να συμπληρώνεται ο Πίνακας του Παραρτήματος (1) της παρούσας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας καθώς και τα νομικά πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e- mail).

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Γραφείο Πρωθυπουργού

2. Υπουργεία

-Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

-Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

-Γραφεία Γενικών Γραμματέων

4. ΑΔΕΔΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

6. Δ/νση Διοικητικού

7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

(www.ydmed.gov.gr)

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...