Home / Featured / Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ 19-20: Προτάσεις για το επείγον θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων

Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ 19-20: Προτάσεις για το επείγον θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων

Δημοσιεύτηκε: 8:37 μμ Φεβρουάριος 13th, 2015  


metatheseis

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

www.aplf.gr

__________________________________________________________________________

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

www.deutsch.gr

__________________________________________________________________________

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.)  www.art-teachers.com __________________________________________________________________________

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)  www.pekap.gr __________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΣ: Τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΟ. ΠΑΙ.Θ., κ. Αν. Κουράκη

 

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Επιστημονικών φορέων των καθηγητών των ειδικοτήτων που μετατάχτηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν οι καθηγητές ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ 19-20.

Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέληξαν στην παρακάτω πρόταση προς την ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ:

 • Άμεση δημοσιοποίηση των μορίων όλων όσων αιτήθηκαν μετάταξη ανά κατηγορία κριτηρίων καθώς και τα ΠΥΣΔΕ προέλευσης και ΠΥΣΠΕ μετάταξης
 • Έλεγχος από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιπαραβολή των στοιχείων και μορίων που δηλώθηκαν με αυτά που βρίσκονταν στους υπηρεσιακούς φακέλους στις 23-08-2013, δηλαδή τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ΠΥΣΔΕ προέλευσης και τίτλων σπουδών που είχαν αποκτηθεί μέχρι 23-08-2013
 • Κατάρτιση πινάκων των μεταταγμένων συναδέλφων ανά ΠΥΣΠΕ και κατά φθίνουσα σειρά μορίων σύμφωνα με τα στοιχεία που θα προκύψουν μετά τον έλεγχο.
 • Ίδρυση οργανικών θέσεων και πλήρωση αυτών με όλους όσοι πληρούν τα κριτήρια μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

επειδή είναι δεδομένη η πρόθεσή σας να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων το οποίο εκκρεμεί τα τελευταία δύο χρόνια και η ανακίνησή του δημιούργησε ανασφάλεια σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς,

ζητάμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με τα Δ.Σ. τωv επιστημονικών φορέων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.

 

Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών

ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20

……………………………………………………………………………….

*Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Επιστημονικών φορέων των καθηγητών των ειδικοτήτων που μετατάχτηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν οι καθηγητές ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ 19-20. Οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας) και ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) εάν και κλήθηκαν δεν παρέστησαν στη συνάντηση.

 


 

2 Σχόλια

 1. Aυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξης: Aφου στην β/θμια εκπαίδευση θα υπάρξουν 170 οργανικά κενά ΓΑΛΛΙΚΩΝ και 159 γυμναστών γιατι να μην γίνει άμεση άρση των διαβλητών μετάταξεων και να γίνει εκ νέου η ολη διαδικασία με διαφάνεια-παρα επιθυμούν όλες αυτές οι ενεώσεις να πλεονάζουν στην Α/θμια ΌΛΟΙ ΑΥΤΟΊ!!!!! Αυτό που προκύπτει δεν είναι αξιοκρατική διαδικασία των μετατάξεων αλλα μάλον βολευτική για όλες αυτές τις ειδικότητες!

 2. Αγαπητές ειδικότητες νεοσυστατες αν κι εφόσον επιθυμείτε επανεξέταση κριτηρίων μετατάξεων θα πρέπει να εξετάσετε αν ολοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί πληρούν πρώτιστα τα ακολουθα κριτήρια κι όχι μόνο τη μοριοδότηση!!!!!!!!!!!!

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992
  14 Αυγούστου 2013
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274
  Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
  1. τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167/Α΄) και της
  περ. 8 της υποπαραγράφου 21 της παρ. 2 του άρθρου
  πρώτου του ν. 4093/2012
  2. το αριθ. 119/2013 Προεδρικό διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄),
  3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1 Σκοπός
  Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που
  έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα β) τα αναγκαία δικαιολογητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης και
  δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013.
  Άρθρο 2
  Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης
  για τη μετάταξη ή μεταφορά
  1. Η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων
  αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών (τις δικές μας υπηρεσιακές ανάγκες που ήταν και λειτουργικές τις καλύπταμε πάντοτε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων α/θμιας εκπ/σης και μάλιστα έρχονταν και πάρα πολλοί γυμναστές και άλλες ειδικότητες της β/θμιας) άρα αυτό δεν υφίσταται ως κριτήριο για να ενταχθούν οι γυμναστές και ειδικότητες στη διαθεσιμότητα!!!!και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου
  91 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

  2. Το αίτημα που υποβάλει ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του οικείου φορέα και των νομικών προσώπων αυτού, σύμφωνα με το εδάφιο πρώτο της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 προσδιορίζει ακριβώς τον αριθμό του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (υφιστάμενη ή συναφή) και συνοδεύεται από έκθεση που καθορίζει το περιεχόμενο των προς κάλυψη αναγκών με τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. Αυτό δεν έγινε ποτέ!!!!

  3. Τα αιτήματα, οι εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου καθώς και το πλεονάζον πιο ακριβώς προσωπικό ορίζεται πλεονάζον! (Εμείς στην α/θμια εκπ/ση είμαστε πλεονάζοντες όταν είμαστε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Απορίας άξιον ΠΩΣ πήραν μετάταξη γυμναστές και ειδικότητες που είχαν οργανικές θέσεις!!!!) προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα διαβιβάζονται στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4024/2011. Το Συμβούλιο εκδίδει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αιτιολογημένη
  28157. Πείτε μοι λοιπον ποια από όλα αυτά τα κριτήρια πληρούν για να ενταχθούν στη διαθεσιμότητα του 4172/2013!

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...