Home / HEADER-NEWS / Πρόσκληση για την πράξη «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας»

Πρόσκληση για την πράξη «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας»

Δημοσιεύτηκε: 9:34 μμ Ιανουάριος 1st, 2015  


ERGASIA

Με το ποσό των 25.200.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η πράξη «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την τοπική αγορά εργασίας».

Η πρόσκληση εντάσσεται στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4 που αφορά στην αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας.

Ωφελούµενοι από τις πράξεις που θα υλοποιηθούν θα είναι νέοι 18-28 ετών των 8 περιφερειών σύγκλισης, οι οποίοι δε διαθέτουν υψηλά εκπαιδευτικά και ακαδηµαϊκά προσόντα, λόγω του γεγονότος ότι δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο της τυπικής γενικής εκπαίδευσης είτε της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικά και οικονοµικά. Ως αποτέλεσµα, οι νέοι που εντάσσονται στην οµάδα στόχου αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτο σε αυτές τις οµάδες σηµειώνονται υψηλότατα ποσοστά ανεργίας. Κρίνεται σκόπιµο, στα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν να έχουν προτεραιότητα οι ωφελούµενοι οι οποίοι είναι άνεργοι.

Στο πλαίσιο των πράξεων που θα επιλεγούν προς χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Ε.∆.Β.Μ θα προβλέπεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων ολοκληρωµένου χαρακτήρα, τα οποία θα δίνουν έµφαση στα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και θα συµβάλλουν στη αύξηση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού επιπέδου των νέων στις επιλέξιµες περιοχές και κατ’ επέκταση στη µείωση του ποσοστού ανεργίας τους σε αυτές.

Προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση µε την αγορά εργασίας θα πρέπει:

α) να προσδιοριστούν και να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της ηλικιακής οµάδας στόχου σε επίπεδο εκπαίδευσης – κατάρτισης ιδιαίτερα όσον αφορά τις τυχόν ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται βασικές και αποτελούν προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

β) να εντοπιστούν και να αναλυθούν τα αίτια της µη σύνδεσης, τα εµπόδια δηλαδή που συναντά ο πληθυσµός της οµάδας στόχου, είτε λόγω του είδους και του επιπέδου των προσόντων/µαθησιακών αποτελεσµάτων του, είτε λόγω της αδυναµίας δικτύωσής του µε την αγορά και τις επιχειρήσεις, είτε λόγω της έλλειψης δυνατότητας πρακτικής εφαρµογής των προσόντων του, είτε άλλων λόγων που χρήζουν συµβουλευτικής, στην προσπάθειά του για εύρεση εργασίας,

γ) να υποστηριχθεί ο πληθυσµός της οµάδας στόχου σε επίπεδο συµβουλευτικό, θεωρητικό (κατάρτιση/µαθησιακή διαδικασία) και πρακτικό (µέσω απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας – πρακτικής άσκησης) ώστε να αρθούν τα εµπόδια για την είσοδό του στην αγορά εργασίας,

δ) να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναµικό µε τρόπο που να µπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών οικονοµιών και στα χαρακτηριστικά που θα καταστήσουν την τοπική οικονοµική δραστηριότητα περισσότερο αποδοτική και ανταγωνιστική.

Στο πλαίσιο των προγραµµάτων που θα υλοποιήσουν οι δικαιούχοι θα περιλαµβάνονται κατ’ελάχιστο οι ακόλουθες ενέργειες:

• Ανίχνευση αναγκών αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο – επίπεδο περιφέρειας

• Εκπόνηση προγράµµατος σπουδών κατάρτισης – ενίσχυσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Εκπόνηση σχετικού έντυπου ή/και ψηφιακού υλικού εκπαίδευσης – κατάρτισης (θεωρητικό µέρος)

• Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης – ενίσχυσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων για τους ωφελούµενους ανά περιφέρεια

• Εκπόνηση έντυπου ή/και ψηφιακού υλικού συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού

∆ιασύνδεση µε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στην τοπική οικονοµική αγορά

• Υλοποίηση προγραµµάτων απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας – πρακτικής άσκησης για τους ωφελούµενους ανά περιφέρεια (πρακτικό µέρος)

• Μελέτες / διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε να συνδεθεί αποτελεσµατικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιφερειακής αγοράς και της αγοράς εργασίας.

Η Πράξη θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:

1. Προσέλκυση & διερεύνηση δυνητικών ωφελούµενων νέων 18-28 ετών

• ∆ιαµόρφωση αιτήσεων συµµετοχής µε σκοπό την άντληση δεδοµένων για τα γενικά & ειδικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της οµάδας στόχου

• ∆ράσεις ενηµέρωσης – ανοιχτές προσκλήσεις

• Στοχευµένες δράσεις προσέλκυσης όπως µέσα και µετά από δευτερογενή επεξεργασία δεδοµένων µελετών, εκθέσεων κλπ, διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων, συµµετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συνεργασίες µε άλλους φορείς εκπαίδευσης & κατάρτισης και άλλες δράσεις

2. ∆ιερεύνηση αναγκών ωφελούµενων – αγοράς και ανάγκης για προσαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Αξιοποίηση και δευτερογενής επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε την ανάγκη προσαρµογής προγραµµάτων ενίσχυσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων και εξαγωγή συµπερασµάτων

• Επεξεργασία & ανάλυση πρωτογενών δεδοµένων από τις αιτήσεις συµµετοχής σχετικά µε τις ανάγκες των ωφελούµενων και την ανάγκη προσαρµογής προγραµµάτων ενίσχυσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων και εξαγωγή συµπερασµάτων

• Εκθέσεις και εξαγωγή συµπερασµάτων & αποστολή της σε φορείς εκπαίδευσης & απασχόλησης

3. Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, εξατοµικευµένη καθοδήγηση και παρακολούθηση (mentoring/coaching) ωφελούµενου:

• Συµβουλευτική ατοµικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε οµαδικές συναντήσεις

• Συµβουλευτική οµαδικής στήριξης

4. Ανάπτυξη – Προσαρµογή – Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

• ∆ειγµατοληπτική αξιολόγηση προγραµµάτων σπουδών φορέων & οργανισµών ενίσχυσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού

• Προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού

5. Ενίσχυση επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις και ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων

• Εξειδίκευση επαγγελµατικών δεξιοτήτων

6. Απόκτηση εµπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον (On the job training)

• Προσέλκυση επιχειρήσεων

• Αξιοποίηση υφιστάµενων δικτύων & δοµών συνεργασίας φορέων εκπαίδευσης µε την αγορά

• Σύνδεση προσφοράς/διάθεσης θέσεων σε επιχειρήσεις & ζήτησης από τους

ωφελούµενους ανάλογα µε τα προσόντα τους

7. ∆ράσεις δηµοσιότητας, ενηµέρωσης και προβολής της πράξης

• Σε περιφερειακό επίπεδο µε δελτία τύπου, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.

• Σε φορείς εκπαίδευσης, τοπικούς φορείς & οργανώσεις, σε φορείς απασχόλησης, επαγγελµατικά & επιχειρηµατικά δίκτυα µέσα από συναντήσεις, ηµερίδες & συνέδρια συναφούς αντικειµένου

 

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...