Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 12/04/2021, 09:01


Home / HEADER-NEWS / Απάντηση ΥΠΑΙΘ σε έγγραφο της ΠΕΑΔ σχετικά με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών

Απάντηση ΥΠΑΙΘ σε έγγραφο της ΠΕΑΔ σχετικά με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 12:28 μμ Ιανουάριος 5th, 2015  


ypep8-marousi-5

Απαντώντας στην από 20-11-2014 επιστολή σας, η οποία  διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο Υφυπουργού (Α.Π. 3301/20-11-2014) και το  Γραφείο Γενικού Γραμματέα(Α.Π. 1519/19-11-2014), κατά το μέρος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.          Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου  37 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την περ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-11-2012),  από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός  των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος  συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Σημειώνεται ότι στην Αιτιολογική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών του προαναφερόμενου Ν.4093/2012 στο Κεφ.3 στην παρ. 1.5 με θέμα: «Εκτιμήσεις προσλήψεων-αποχωρήσεων προσωπικού στην περίοδο 2013-2016» (σελ.34) αναφέρεται ότι: «Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014, δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1:10». Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το εν λόγω εδάφιο δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω νομική υπόσταση/διατύπωση.

Οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων και αυτοδίκαιων απολύσεων από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 για το σύνολο των κλάδων της Β/θμιας Εκπ/σης ανήλθαν σε 3.990.  Από 1-1-2014 έως 31-08-2014 οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 3.226 για τη Β/θμια Εκπ/ση . Το τελευταίο στοιχείο όμως δεν  μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τους διορισμούς σχολικού έτους 2014-2015, καθώς για την τήρηση του λόγου προσλήψεων/αποχωρήσεων λαμβάνονται υπόψη οι αποχωρήσεις του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

2.       Επίσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 (πρώην 7) του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως είχε αντικατασταθεί και αναριθμηθεί με την παρ. 4δ του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 τ. Α΄), αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄/1-7-2011) και αντικαταστάθηκε εκ νέου  με την παρ. Ζ5 (2) του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-11-2012), οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

3.       Με τις διατάξεις του Ν.4283/2014, το  άρθρο 19, «Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000) ευρώ εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ευρώ θα βαρύνουν το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμύριων (25.000.000) ευρώ το έτος 2015. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»

 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: 7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ)     στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

         Όσον αφορά στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015 δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας σχετική απάντηση στο υπ’ αρ. 11834/Δ1/25-7-2014  αίτημα του Υπουργού Παιδείας  προς τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την έγκριση πλήρωσης 300 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οι μαθητές που δεν θα φέρουν μαζί τους τη δήλωση αρνητικού self test θα αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι παρακάτω εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 που αφορούν στην κίνηση διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου  εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης:

1.       Η υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/144/19133/28-08-2014 απόφαση για την έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων (2.000) Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (2.000×10=20.000 ανθρωπομήνες)  στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2014-2015, με δυνατότητα υπέρβασης του εγκεκριμένου αριθμού εκπαιδευτικών, εφόσον από το σύνολο των πραγματοποιηθεισών προσλήψεων και της χρονικής διάρκειας απασχόλησης δεν υφίσταται υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών (2.000×10=20.000) ήτοι της πραγματικής μονάδας μέτρησης οικονομικής δαπάνης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘ.

2.       Η υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/146/21164/08-09-2014 απόφαση για την έγκριση πρόσληψης έντεκα χιλιάδων (11.000) Αναπληρωτών, Ωρομισθίων και με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για την Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) καθώς και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών για το σχολικό έτος 2014-2015, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πράξεων του ΕΣΠΑ (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πράξεων του ΕΣΠΑ.

3.       Η υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/149/22435/17-09-2014 απόφαση για την έγκριση πρόσληψης τριών χιλιάδων (3.000) Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (3.000×10=30.000 ανθρωπομηνών) για το σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2014-2015, με δυνατότητα υπέρβασης του εγκεκριμένου αριθμού των 3.000 εκπαιδευτικών, εφόσον από το σύνολο των πραγματοποιηθεισών προσλήψεων και της χρονικής διάρκειας απασχόλησης δεν υφίσταται υπέρβαση του συνολικού αριθμού των 30.000 εγκεκριμένων ανθρωπομηνών ήτοι της πραγματικής μονάδας μέτρησης οικονομικής δαπάνης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

               Η προκαλούμενη δαπάνη από την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο τομέα Εκπαίδευση.

4.       Η υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/198/31099/Ε2/05-12-2014 απόφαση για την έγκριση πρόσληψης χιλίων (1.000) Εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών (1.000×7=7.000 ανθρωπομηνών) για το σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2014-2015, με δυνατότητα υπέρβασης του εγκεκριμένου αριθμού εκπαιδευτικών, εφόσον από το σύνολο των πραγματοποιηθεισών προσλήψεων και της χρονικής διάρκειας απασχόλησης δεν υφίσταται υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών (1.000×7=7.000) ήτοι της πραγματικής μονάδας μέτρησης οικονομικής δαπάνης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Η προκαλούμενη δαπάνη από την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν θα προκληθεί επιπρόσθετη δαπάνη, καθώς η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από αντίστοιχη εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη λήψη άδειας άνευ αποδοχών χιλίων δέκα τριών (1.013) μόνιμων εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο.

Βάσει των ανωτέρω εγκριτικών αποφάσεων και των σχετικών αποφάσεων κατανομής πιστώσεων έχουν γίνει μέχρι σήμερα οι ακόλουθες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β/θμια Εκπαίδευση, αφαιρούμενου του αριθμού των προσληφθέντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανέλαβαν και στη συνέχεια παραιτήθηκαν:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

1.126

359 (μουσικά σχολεία)

1.760

3.245

4. Η υπηρεσία μας, για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015, με τις υπ’ αρ. 141600/Δ2/8-9-14 (ΑΔΑ:745Β9-5ΦΘ), 148679/Δ2/18-9-14 (ΑΔΑ: 744Υ9-529), 153031/Δ2/25-9-2014 (ΑΔΑ: 7ΠΕΣ9-598), 155475/Δ2/29-9-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΘΕ9-ΙΒΚ), 157599/Δ2/1-10-2014 (ΑΔΑ: 726Λ9-ΓΩ4), 164278/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:

), 165398/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ
), 175427/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΒΣ9-9ΔΘ), 180947/Ε2/10-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΗΦ49-Κ09), 182642/Ε2/12-11-2014 (ΑΔΑ: Β55Δ9-8Β1), 190237/Ε2/24-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΒ949-22Θ) 199185/Ε2/08-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΒ689-ΟΞΣ), 201075/Ε2/10-12-2014 (ΑΔΑ: 7Β589-ΓΘΚ) και 213044/Ε2/30-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΝΛΖ9-ΙΓ7) Υ.Α. έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε (3.245) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11,ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16-ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20, στα δημόσια σχολεία γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

                Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμ­βάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκα­λίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

                Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Η υπηρεσία μας προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με την διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μονίμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τα κενά που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε αυτά προκύπτουν, όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο.

 Σημειώνεται, δε, ότι, πολλές φορές, συμβαίνει μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.

            Θα πρέπει, επίσης, να μνημονευθεί ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

Μετά από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές -δεδομένης και της επιβεβλημένης συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία- ότι η υπηρεσία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υπό τους ανωτέρω περιορισμούς και παράλληλα  καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες της ώστε να κατανέμουν με τον βέλτιστο τρόπο, και σύμφωνα με τις σύννομες αρμοδιότητές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται πρόδηλο ότι στο σύνολο των ανωτέρω προσλήψεων εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την πρόσληψη αναπληρωτών. Ως εκ τούτου, αξίζει  να τονιστεί, ότι δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση παράκαμψη και παραβίαση της σειράς του πίνακα των αναπληρωτών, τουναντίον, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαφάνειας και απόλυτης εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

             ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οδηγίες προς αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αίτησή τους για το Voucher των 200 ευρώ

Οι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαδικαστικά προβλήματα στην αίτησή τους για το ...