Τελευταία Νέα

Σάββατο, 25/06/2022, 20:22


Home / HEADER-NEWS / Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015

Δημοσιεύτηκε: 7:54 μμ Δεκέμβριος 24th, 2014  


laek_oaed_1

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/8-7-1994) β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/12-9-1995) γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/20-8-1996) δ. του Ν.2956/01, άρθρο 6 παρ.7 άρθρο 8 παρ. 2 εδ.

ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ.2. (ΦΕΚ 258/τεύχος Α΄ /8-11-2001) ε. του Ν.4144/13, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/τεύχος Α΄/18.4.2013)

 1. Τη με αριθμ. 703/45/2.12.2014 απόφαση της Επιτρο­πής ΕΛΕΚΠ
 2. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κα­τάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ Ο,24%), έτους 2015 ως εξής:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλονταν υπέρ του Λο­γαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ίσχυε στο άρθρο 34 του Ν. 4144/13.

Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγρα­φος 2 του ν. 2434/1996 (Α΄188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμ­φωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% με εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογα­ριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122).

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δη-

μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμέ­νους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακα­τάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν. 4144/13.

Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχει­ρήσεις σε τρίτους είναι άκυρες.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ με τη με αριθμ. 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ 3540/59/9.12.2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, κατήρτισε για το έτος 2015 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων που αφορά στα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιού­χων φορέων με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛ­ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2015» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυ­τός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρ­τίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2015.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμε­τοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑ­ΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.3863 (ΦΕΚ με αριθμ. 115/τ.Α΄/15-7-2010) που αφορά στην Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ.,ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατι­κής Εστίας» προβλέπονται τα εξής:

«Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόμε-νων εισφορών κλάδων και λογαριασμών του Οργανι­σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Το ύψος του ποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόμενων εισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και 30% για τα επόμενα έτη και για κάθε Ορ­γανισμό. Τα ποσά των συνεισπραττόμενων αποδίδονται από το Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισμούς μειωμένα κατά τα ανωτέρω ποσοστά.»

Ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρ­τισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής:

> Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα κατα-βάλλει η επιχείρηση το έτος 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

> Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχεί­ρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2015.

>  Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2014, μπορούν να μεταφέ­ρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΑΛΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του έτους 2014 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015.

>  Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της ει­σφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

♦ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρή­σεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

 1. Η συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην επιχείρηση κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται γι’ αυτούς η εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%

(εξαιρούνται οι εποχικές επιχειρήσεις, άρθρο 24 του Ν.1836/89).

 1. Δε χρηματοδοτούνται από το Λ.Α.Ε.Κ. προγράμ­ματα : δι’ αλληλογραφίας που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι’ αλληλο­γραφίας που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων (είτε κινούνται είτε όχι) με μεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης με εξαί­ρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον των οποίων μέρος τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι των οποίων η δομή δεν μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
 2. Ένας εργαζόμενος δύναται να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης απόφασης. Δεν προσμετράται ως συμμετοχή εργαζομέ­νου σε πρόγραμμα κατάρτισης η περίπτωση ακύρωσης προγράμματος από την επιχείρηση.
 3. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να έχουν στη δι­άθεση των ελεγκτών/υπαλλήλων του ΟΑΕΔ το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο.
 4. Δεν επιτρέπονται αλλαγές – μέχρι πέντε (5) εργά­σιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης -στα παρα­κάτω στοιχεία του προγράμματος:

> Στον τίτλο, το περιεχόμενο και το συνολικό αριθμό των ωρών κατάρτισης

>  Στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος

 1. Επιτρέπονται αλλαγές:

>  στους καταρτιζόμενους όπως αυτοί έχουν δηλωθεί αρχικά, εφόσον η αλλαγή τους καταχωρηθεί ηλεκτρο­νικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.

>  στους εκπαιδευτές

Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση αντικατά­στασης σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή/εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο Π.Σ. μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν και μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όπως έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

>  στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κα­τάρτισης και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος

Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος κατάρ­τισης και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρ­κεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμμα­τος κατάρτισης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μόνο των ωρών του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την αλλαγή των αντίστοιχων ημερών.

Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ορίζονται συγ­χρόνως με την ακύρωση και απέχουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα κατάρ­τισης ή έχουν αναθέσει την υλοποίησή τους σε Εκπαιδευτικούς Φορείς, υποχρεούνται να ενημερώνουν μόνο μέσω του Π.Σ. του ΛΑΕΚ, τον ΟΑΕΔ, για οποιαδήπο­τε από τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές. Στην περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της επιχείρησης να ενημερώσει η ίδια (π.χ. επειδή το πρό­γραμμα υλοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας της), η ενημέρωση μπορεί να γίνεται από τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον ίδιο τρόπο.

Την ευθύνη για τις αλλαγές και για την ενημέρωση ή μη της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ μέσω του Πλη­ροφοριακού Συστήματος του ΛΑΕΚ, φέρει η επιχείρηση.

 1. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ακυρώσει, όλο το πρόγραμμα κατάρτισης μέσω διαδικτύου

οποτεδήποτε επιθυμεί με συνέπεια τη μη αποπλη­ρωμή αυτού.

 1. Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός της επιχείρησης, δύναται να οριστεί ένας υπάλλη­λος της επιχείρησης ανά πρόγραμμα, ως γραμματειακή υποστήριξη για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
 2. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιζόμενο υπολογίζεται ως εξής:

 

Μ.Ω.Κ. = (Συνολικό κόστος προγράμματος κατάρτισης) (αριθμός καταρτιζομένων * αριθμός πραγματοποιηθεισών εκπαιδευτικών ωρών κατάρτισης).

 

Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως εξής :

Α. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαι­δευτές το Μ.Ω.Κ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τρία (33) ευρώ.

Β. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ                    Μ.Ω.Κ (Ευρώ)

Έως           3      καταρτιζόμενοι στο τμήμα      33

Έως           6      καταρτιζόμενοι στο τμήμα       25

Έως          10      καταρτιζόμενοι στο τμήμα       19

Έως          15      καταρτιζόμενοι στο τμήμα       16

Έως          33     καταρτιζόμενοι στο τμήμα       12

 1. Α. Σε ότι αφορά στους καταρτιζόμενους και στη γραμματειακή υποστήριξη, στην περίπτωση που η επι­χείρηση κάνει χρήση εργαζόμενου ως γραμματειακή υποστήριξη, ισχύουν τα παρακάτω:

>  Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός ή εκτός ορίων νομού που εργάζεται ο καταρτιζόμενος, η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι υποχρεωτική. (Εξαιρούνται τα προγράμ­ματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό).Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των πέντε (5) Ευρώ συμπε­ριλαμβάνονται οι εισφορές των εργαζομένων.

>  Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας δικαιολογείται – εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί – ως δαπάνη του προγράμματος ποσό ίσο με το ωρομίσθιο του καταρτιζόμενου, ανά ώρα κατάρτισης.

Β. Σε περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση εσω­τερικού εκπαιδευτή για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι προαιρετική και ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Γ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει άτομα με ειδικές ανάγκες όπως ορίζονται από το Ν.2643/98 άρθρο 1 εδ.β ισχύουν τα εξής:

Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η καταβολή ωριαίας αμοιβής στους καταρτιζόμενους είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των επτά (7) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των επτά (7) Ευρώ συμπεριλαμ­βάνονται οι εισφορές των εργαζομένων. Σε αυτή τη περίπτωση το Μ.Ω.Κ αυξάνεται κατά δύο (2) ευρώ.

Η καταβολή της ωριαίας αμοιβής είτε στους καταρτι­ζόμενους, είτε στους εσωτερικούς εκπαιδευτές, είτε στο άτομο που απασχολήθηκε ως γραμματειακή υποστήρι­ξη, είτε στα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί όταν ζητηθεί, μέσω των μισθοδοτικών τους καταστάσεων.

Η καταβολή της ωριαίας αμοιβής αποτελεί μέρος των συνολικών εξόδων του προγράμματος και πρέπει να γί­νεται με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμ­ματος και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της αίτησης αποπληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ.

Εάν αποδειχτεί ότι η επιχείρηση δεν κατέβαλε την παραπάνω δαπάνη, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάτα­ξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2434/1996, επιβάλλει ως ποινή την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης.

Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επι­τροπή ΕΛΕΚΠ, με απόφασή της και ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλει στην επιχείρηση:

>  την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κα­τάρτισης που υλοποίησε η επιχείρηση το έτος 2015.

>  ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτι­σης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια

Πριν από την επιβολή των ως άνω ποινών, η Επιτροπή Διαχείρισης καλεί τις επιχειρήσεις σε ακρόαση, σύμφω­να με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

 1. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα προβλεπόμενα στη παρούσα απόφαση δικαιολογητικά. Στο φυσικό αρχείο τηρούνται επίσης εκτυπώσεις και δικαιολογητικά όλων των ηλε­κτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχεί­ων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών (παρ.2, άρθρο 15 του N.3762/2009) και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.
 2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εποχική (άρ­θρο 24 του νόμου 1836/89) και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί, τότε:

– Δεν καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση καταρτιζομέ­νων ή εσωτερικών εκπαιδευτών

–  πρέπει να διατηρεί στο φυσικό της αρχείο για κα­θένα από τους καταρτιζόμενους ή τους εσωτερικούς εκπαιδευτές, τη σύμβαση εργασίας για την περίοδο εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.

♦ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρω­μής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (https://laek.oaed.gr).
 2. ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προ­γραμμάτων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
 3. Η συμπλήρωση όλων των ηλεκτρονικών πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση της επι­χείρησης για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει.
 4. Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά από την επιχείρηση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή δήλωση διαφορετικού τα­χυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμ­ματος το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται ΑΚΥΡΟ και δεν αποπληρώνεται.
 5. Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κα­τάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα όσα έχει δηλώσει η επιχείρηση η οποία μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να κα­ταχωρήσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών – των αποχωρησάντων καταρτιζομένων – κατά τη διάρκεια του κάθε δεκαπεντάλεπτου διαλείμματος.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχε­τικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζό­μενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιού­νται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαμορφω­μένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέ­σεις:

 • Να έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων.
 • Να μην είναι υπόγειοι.
 • Να διαθέτουν καλό αερισμό.
 • Να έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.
 • Να διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξο­πλισμό κ.λπ.
 • Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγι­εινής και ασφάλειας.

Όταν το θεωρητικό μέρος ενός προγράμματος κα­τάρτισης υλοποιείται εντός της επιχείρησης, πρέπει να γίνεται σε χώρους ανεξάρτητους των εργασιακών θέσεων των καταρτιζομένων, οι οποίοι να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 1. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας.
 2. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ΄ ολοκλήρου θεωρητικό, ή θεωρητικό και πρακτικό μαζί.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγκύκλιος: Προϋποθέσεις και διαδικασίες Παράλληλης Στήριξης 2022-23

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος που περι­λαμβάνει και πρακτική άσκηση, πρέπει να αποτελεί το 60-80% του συνόλου των ωρών κατάρτισης και το πρακτικό μέρος από 20-40% του συνόλου των ωρών (ΚΥΑ 15188/3.968, άρθρο 4, παρ.4.2.3, εν.3.) Επισημαίνεται ότι και τα δύο μέρη του προγράμματος υλοποιούνται στην ίδια ταχ. δ/νση.

Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πρακτικό μέρος.

 1. Η κατάρτιση σε ότι αφορά τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ημερησίως.
 2. Όταν το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται εντός της επιχείρησης, το θεωρητικό μέρος δύναται να υλο­ποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτι­ζομένων, οι οποίοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε απαλ­λαγμένοι από τα εργασιακά τους καθήκοντα.
 3. Όταν στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται πρα­κτική άσκηση, αυτή γίνεται εντός ή εκτός ωραρίου ερ­γασίας των καταρτιζομένων και εντός ή εκτός παραγω­γικής διαδικασίας πάντα με την παρουσία εκπαιδευτή.
 4. Η ημερήσια κατάρτιση μπορεί να διεξαχθεί από τις 8.00 έως την 22:00 ώρα.
 5. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση προγράμματος κα­τάρτισης κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 6. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δηλώνεται ένας μόνο τόπος υλοποίησης αυτού.
 7. Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45’) ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες (90’) πρέπει να γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15’). Όταν η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης ξεπερνά τις τέσ­σερις (4) εκπαιδευτικές ώρες, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα ενός διαλείμματος μέχρι μία (1) ώρα.
 8. Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, καθώς και με το επίπεδο των γνώ-σεών τους.
 9. Ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα τρεις(33). Αυτό ισχύει και για τα προγράμματα κατάρ­τισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα και συμμετέχουν σ΄ αυτά περισσότερες της μιας επιχειρή­σεις (ενιαία προγράμματα).

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η συμμετοχή εργαζομένων-καταρτιζομένων σε μεταπτυχιακά τμήματα σε εκπαιδευ­τικά ιδρύματα εσωτερικού, όπου ο αριθμός των καταρ­τιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνει τους σαράντα (40) καταρτιζόμενους αντί τους τριάντα τρεις(33) όπως ισχύει σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.(βλέπε κε­φάλαιο 4 – ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι – παρ. 3)

 1. Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά στο κα­τώτατο όριο των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.
 2. Για κάθε ημέρα κατάρτισης, ο αριθμός των συμ­μετεχόντων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των ατόμων που έχει δηλωθεί στην αρχική πρόταση της επιχείρησης.
 3. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν δηλωθεί γι’ αυτόν στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ειδικά για καταρτιζόμενους που είναι

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες το ποσοστό των απουσιών αυξάνεται στο 20%.

Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την περικοπή ή την ακύρωση ημερών της υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος εκτός της περίπτωσης συμμετοχής ενός (1) μόνο καταρτιζόμενου από μία επιχείρηση.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-LEARNING

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω του πόρου του ΛΑΕΚ προγράμματα κατάρτισης σύγ­χρονου e-learning εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων (σε συνεργα­σία ή όχι με εκπαιδευτικό φορέα) που έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με τη μέθοδο του σύγχρονου e-learning.
 2. Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κα­τάρτισης καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ είκοσι ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερο­μηνία έναρξής του, σύμφωνα με τους όρους της παρού­σας απόφασης. Τόπος υλοποίησης του προγράμματος θα ορίζεται η ταχ.δ/νση της επιχείρησης ή του εκπαι­δευτικού φορέα που διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές υλοποίησης του e-learning προγράμματος κατάρτισης.
 3. Για την έγκριση υλοποίησης e-learning προγράμ­ματος κατάρτισης, θα πρέπει η επιχείρηση να προσκο­μίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Διοίκηση, Διεύθυνση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ) συνοδευτική επιστολή της επιχείρησης όπου θα αναφέρονται:

α. Η ηλεκτρονική δ/νση του ιστότοπου για την πρό­σβαση στο e-learning πρόγραμμα

β. Κωδικό πρόσβασης στο σύστημα του e-learning

Διευκρινίζεται ότι: Οι ελεγκτές του ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο e-learning πρό­γραμμα κατά τις ώρες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και να έχουν απευθείας σύνδεση (on line) οπτικά και ακουστικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου.

Για τον έλεγχο του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ δεν θα χρησιμοποιεί πρόσθετο υλικό ή λογισμικό πέραν ενός οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser).

γ. Απαραίτητες οδηγίες και ενημερωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ για τη διενέργεια ελέγχου υλοποίησης του e-learning προγράμματος

δ. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης όπου θα δη­λώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση και ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδο­τική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) στο ΙΚΑ για το έτος 2015.

ε. Καθορισμός εργάσιμης ημέρας και ώρας επίδει­ξης της λειτουργικότητας της πλατφόρμας e-learning αναφορικά με τον έλεγχο ο οποίος θα πρέπει να διε­νεργηθεί σε περιβάλλον εξομοίωσης του πραγματικού περιβάλλοντος κατάρτισης, μέχρι και 10 εργάσιμες ημέ­ρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Η ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιο­λογητικών αποδεικνύεται με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισόδου αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ή σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής επι­στολής με το αποδεικτικό κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Ο ΟΑΕΔ, μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογη­τικών και τον έλεγχο της λειτουργίας της πλατφόρμας, εγκρίνει ή απορρίπτει την υλοποίηση του, ενημερώνο­ντας το Π.Σ. σχετικά.

Δεν είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης του προγράμ­ματος κατάρτισης πριν την έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και την καταχώρηση αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα από το οποίο δύναται να ενη­μερωθεί η επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το πρό­γραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.

Μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου του ΛΑΕΚ είναι υπο­χρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση των απουσιών των καταρτιζομένων για κάθε ημέρα κατάρτισης (όπως ακριβώς και στα συμβατικά προγράμματα) και η τήρηση στο φυσικό αρχείο της επιχείρησης των αντίστοιχων εκτυπώσεων.

Σε περίπτωση καταχώρησης από την επιχείρηση ελλι­πών ή ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που δεν πα­ρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου (οπτικά και ακου­στικά) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τότε το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται. Πιθανά προβλήματα στην ηλεκτρονική πρόσβαση που οφείλονται σε δυσλειτουργία του υλικού ή του λογισμικού της πλατφόρμας e-learning, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα με e-mail (laek@oaed.gr).

Δεν γίνονται δεκτά τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν αποκλει­στικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης για έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται ως γενικά έξοδα, δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κλπ.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό επιπλέον των προβλεπόμενων στην πα­ρούσα όρων υλοποίησης ισχύουν και τα παρακάτω:

 1. Η ηλεκτρονική καταχώρηση προγράμματος κατάρτι­σης στο εξωτερικό καθώς και η υποβολή των παρακάτω αναφερομένων δικαιολογητικών γίνεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) δέκα πέντε (15) ημερολογια­κές ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος και για χώρες εκτός Ε.Ε. είκοσι πέντε (25) ημέρες αντίστοιχα.
 2. Για την έγκριση υλοποίησης προγράμματος κατάρ­τισης στο εξωτερικό, θα πρέπει η επιχείρηση να προ­σκομίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Διοίκηση, Διεύθυνση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ) μεταφρασμένα και νομίμως επικυρωμένα (από το νομικό τμήμα ή δικηγόρο της επιχείρησης) τα παρακάτω:

Eπιστολή του Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος στο εξωτερικό στην οποία θα αναφέρονται:

χώρα, η πόλη και η ακριβής διεύθυνση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

η χρονική διάρκεια, ο συνολικός αριθμός των ημε­ρών και των ωρών του προγράμματος κατάρτισης για κάθε ένα από τους καταρτιζόμενους.

το ωρολόγιο πρόγραμμα

η θεματολογία της κατάρτισης.

το κόστος της κατάρτισης

Η επιστολή θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπο­γραφή του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Νόμιμο πιστοποιητικό ίδρυσης του εκπαιδευτικού φο­ρέα του εξωτερικού που έχει αναλάβει την κατάρτιση. Εξαιρούνται τα πανεπιστήμια και τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών μελών της Ε.Ε., τα κρατικά πανεπιστήμια των χωρών εκτός Ε.Ε και οι όμιλοι επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και διαθέτουν θυγατρικές στην Ελλάδα για τις οποίες και οργανώνουν πρόγραμμα κατάρτισης. Η τελευταία περί­πτωση θα συνοδεύεται με επιστολή της μητρικής ή της θυγατρικής εταιρείας με την οποία θα τεκμηριώνεται η σχέση μητρικής με τη συγκεκριμένη θυγατρική που επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Για τις εταιρείες του εξωτερικού που διαθέτουν δικά τους εκπαιδευτικά κέντρα, καταστατικό από το οποίο αποδεικνύεται αυτό.

Για τις εταιρείες του εξωτερικού που έχουν αναλάβει την μετάδοση τεχνογνωσίας σε εργαζόμενους επιχεί­ρησης η οποία έχει προμηθευτεί εξοπλισμό, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών καθώς και αποδεικτικό αγοράς του εξοπλι­σμού για τη χρήση του οποίου κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση.

Τίτλους σπουδών ή βιογραφικά σημειώματα των εκ­παιδευτών τα οποία θα συνοδεύονται και από μετά­φραση στα ελληνικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης να συμπε­ριλάβει στο αρχείο της τους τίτλους σπουδών ή τα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών, θα πρέπει ο φορέας της χώρας όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης με επιστολή του να αναφέρει το ονοματε­πώνυμο τους και να βεβαιώνει ότι έχουν τίτλο σπουδών ανάλογο με το αντικείμενο της κατάρτισης.

Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης όπου θα δηλώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση και ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) στο ΙΚΑ για το έτος 2015.

Η ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιο­λογητικών αποδεικνύεται με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισόδου αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ή σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής επι­στολής με το αποδεικτικό κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Ο ΟΑΕΔ, μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολο­γητικών εγκρίνει ή απορρίπτει την υλοποίηση του προ­γράμματος ενημερώνοντας το Π.Σ. σχετικά.

Δεν είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης του προγράμ­ματος κατάρτισης πριν την έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και την καταχώρηση αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα από το οποίο δύναται να ενη­μερωθεί η επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το πρό­γραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.

 1. Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ δύναται να υπάρξει υπέρβαση του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλει η επιχείρηση, εγγράφως τεκμηριωμένο αίτημα, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.
 2. Στα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξωτερικό παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των καταρτιζομέ­νων μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των

προγραμμάτων αυτών. Η αλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΛΑΕΚ.

 1. Μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου του ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση των απουσιών των καταρτιζομένων για κάθε ημέρα κατάρτισης (όπως ακριβώς και στα προγράμματα εσωτερικού) και η τήρη­ση στο φυσικό αρχείο της επιχείρησης των αντίστοιχων εκτυπώσεων.
 2. Μία επιχείρηση δύναται να υλοποιήσει προγράμμα­τα κατάρτισης στο εξωτερικό, το συνολικό κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού ποσού εισφοράς ΛΑΕΚ 0,24% του τρέχοντος έτους.
 3. Για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξω­τερικό το Μέσο Ωριαίο Κόστος Μ.Ω.Κ διαμορφώνεται ως εξής:

Πλήθος καταρτιζομένων                           Μ.Ω.Κ (Ευρώ)

Έως      7    καταρτιζόμενοι στο τμήμα            110

Έως     14    καταρτιζόμενοι στο τμήμα            90

Έως     21    καταρτιζόμενοι στο τμήμα            80

Έως    33   καταρτιζόμενοι στο τμήμα            70

Το «πλήθος καταρτιζομένων» αφορά στο συνολικό αριθμό των καταρτιζομένων σ’ ένα πρόγραμμα και όχι μόνο των συμμετεχόντων μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%

 1. Ο ΟΑΕΔ δύναται να ελέγξει τα προγράμματα εξω­τερικού με αποστολή δικών του ελεγκτών.
 2. Εάν ο έλεγχος σε προγράμματα κατάρτισης του εξωτερικού χαρακτηριστεί αρνητικός, τότε πέραν των προβλεπόμενων από την παρούσα ποινών:
 3. Η επιχείρηση καταβάλλει στο διπλάσιο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ελεγκτών και σε κάθε περίπτωση ποσό όχι μικρότερο των 1.500,00 Ευρώ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση από την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%
 4. Η επιχείρηση αποκλείεται από το δικαίωμα υλοποί­ησης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ στο εξωτερικό για 2 έτη
 5. Αποκλείεται για δύο έτη, η συνεργασία των δικαιού­χων του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%, με τον Εκπαιδευτι­κό Φορέα που δέχτηκε αρνητικό έλεγχο σε πρόγραμμα του εξωτερικού , για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό.

Πριν από την επιβολή των ως άνω ποινών, η Επιτροπή Διαχείρισης καλεί τις επιχειρήσεις σε ακρόαση, σύμφω­να με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

 1. Σε περίπτωση καταχώρησης από την επιχείρη­ση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων που αφορούν στον εντοπισμό του τόπου υλοποίησης του προγράμματος από τους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου, τότε το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπλη­ρώνεται.

Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί για πέντε (5) χρόνια (παρ. 2, άρθρο 15 του N.3762/2009) για έλεγχο από τον ΟΑΕΔ, στο φυσικό της αρχείο, όλα τα αναφε­ρόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου 5 της παρούσας εγκυκλίου και επιπλέον, εκτυπώσεις και δικαιολογητικά όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων που αφορούν τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

 1. Μεταπτυχιακά προγράμματα σε εκπαιδευτικά ιδρύ­ματα της Ελλάδας

Σε ότι αφορά τη συμμετοχή εργαζομένων-καταρτι-ζομένων σε μεταπτυχιακά τμήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού, ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνει τους σαράντα (40) καταρτιζόμενους αντί τους τριάντα τρεις (33) όπως ισχύει σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρ­τισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λά­βουν αριθμό μητρώου εισηγητή (οδηγίες για την προ­σκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του ΛΑΕΚ).

Για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή οι εκπαιδευ­τές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους κάτωθι:

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • Πτυχίο ΙΕΚ
 • Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου
 • Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
 • Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
 • Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτ­λου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και να έχουν παρακο­λουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχι­στον 150 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης που θα διδάξουν.

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης βεβαι­ώνεται από Φορέα Κατάρτισης του Δημοσίου ή από πιστοποιημένο Φορέα Κατάρτισης όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Πιστοποίησης.

Οι απόφοιτοι κέντρων ελευθέρων σπουδών, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κρίνει ότι οι ανωτέρω σπουδές δεν αντιστοιχούν σε τουλάχιστον σε 150 ώρες κατάρτισης, θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον τριετή (3) βεβαίωση επαγγελματικής ή διδακτικής προ­ϋπηρεσίας στο αντικείμενο που θα διδάξουν.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαι­τεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

 • βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκε­κριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή
 • βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτι­σης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών στο γνωστικό αντι­κείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.

Ειδικά:

 • για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • για τη διδασκαλία αντικειμένων της πληροφορικής εκτός από πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας, γίνο­νται δεκτοί και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές πληροφορικής από εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης.

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης.

Δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βιογραφικό σημείωμα οι καθηγητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και AΤ.Ε.Ι.). Στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση ή ο Φορέας Κατάρ­τισης προσκομίζει βεβαίωση από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Ιδρύματος, όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και το αντικείμενο το οποίο διδάσκει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η μετάκληση από το εξωτερικό εισηγητών με σπουδές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτε­ρικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης με εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντικειμένου απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση επι­κυρωμένου τίτλου σπουδών, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίζεται το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότη­τα της πρόσκλησής τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με τη με αριθμ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα­λίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με τη με αριθμ. Β118616/13-7-01 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κα­τηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγ­χων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διε­νεργεί επιτόπιους ελέγχους σχετικά με την ορθή υλο­ποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

 1. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγραμμάτων κατάρ­τισης

Ο Ο.Α.Ε.Δ. πραγματοποιεί ελέγχους στο φυσικό αρχείο των υλοποιούμενων προγραμμάτων, για την διαπίστωση της ορθής τήρησης των όρων της παρούσης. Ο έλεγχος διενεργείται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει σκό­πιμο ο ΟΑΕΔ και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση προς την επιχείρηση ως προς τον χρόνο και τον τόπο διενέργειας.

Η επιχείρηση οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ το όνομα του οποίου κα­ταχωρείται στην ηλεκτρονική καρτέλα με τα στοιχεία της επιχείρησης. Την ευθύνη της τήρησης του φυσικού αρχείου φέρει ο παραπάνω Υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να το τηρεί στο χώρο εργασίας του. Ο οριζόμενος ως Υπεύθυνος Υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ για κάθε επιχείρηση είναι εργαζόμενος της επιχείρησης.

Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμ­μα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται, σε περίπτωση που η επιχείρηση κληθεί να προσκομίσει το φυσικό αρχείο και είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχουν υποβληθεί διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, ή δεν τηρούνται οι όροι της απόφασης με αριθμό 3540/59/9.12.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΔ.

 1. Επιτόπιος έλεγχος υλοποίησης προγραμμάτων κα­τάρτισης

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προ­γράμματος.

Με ευθύνη της επιχείρησης και του φορέα υλοποίησης πρέπει να παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελε­γκτές ώστε να έχουν μεταβεί στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.

Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Η επιχείρηση (ή ο φορέας ) κατά τη διάρκεια της υλο­ποίησης προγράμματος υποχρεωτικά έχει στο χώρο διδασκαλίας ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους, ευθύνη του ΟΑΕΔ ή της ΔΕΗ ή της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, δεν είναι δια­θέσιμη η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, τότε και μόνο τότε το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα το αργότερο εντός τριών (3) ημερών με ευθύνη του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προ­γράμματος της επιχείρησης ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα του ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχε­τικά μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή στα διαλείμμα­τα, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν απο­πληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

 1. Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόμενοι ή σε κάθε περί­πτωση ποσοστό άνω του 50% του αριθμού αυτών που η επιχείρηση έχει δηλώσει.
 2. Στη περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα κα­τάρτισης ενός (1) μόνο καταρτιζόμενου από μια επιχείρηση, ο έλεγχος είναι αρνητικός μόνο εάν δεν έχει καταχωρηθεί η απουσία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα.
 3. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής
 4. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.
 5. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από τριάντα τρία (33) άτομα (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία δύνανται να συμμετέχουν έως σαράντα (40) άτομα), εκτός του εκπαιδευτή.
 6. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης γίνεται χωρίς τη παρουσία εκπαιδευτή.
 7. Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης δεν γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές της εγκυκλίου και εκτός των θέσεων εργασίας των καταρτιζομένων
 8. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρα­σχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελε­γκτές να μεταβούν στο χώρο της κατάρτισης εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.
 9. Έχει γίνει αλλαγή στο τίτλο ή το περιεχόμενο ή το συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος κα­τάρτισης.
 10. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλο­ποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει η επιχείρηση ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ.
 11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι άτο­μα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.
 12. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο
 13. Έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά διαφορετικό ΚΠΑ από αυτό που ανήκει ο τόπος υλοποίησης του προγράμ­ματος.
 14. Δεν εντοπίστηκε ο χώρος υλοποίησης του προ­γράμματος κατάρτισης λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.

Μόνο σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου (επιτόπιου ή φυσικού αρχείου), η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του ελέγ­χου. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και η επιχείρηση ενημερώ­νεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της ένστασης.

Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ ανάλογα με τη βαρύτητα της πα­ράβασης μπορεί να επιβάλει στην επιχείρηση ως ποινή:

 • την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κα­τάρτισης
 • την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κα­τάρτισης
 • την επιστροφή ποσού αποπληρωμής που τυχόν έχει λάβει
 • ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτι­σης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια

Επίσης η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, σε περί­πτωση παράβασης των περιπτώσεων 5,7,8και 12 μπορεί να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ποινή αποκλεισμού στο φορέα κατάρτισης από τα προ­γράμματα κατάρτισης από 1 έως 3 χρόνια.

Ποινή αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί και σε περί­πτωση που διαπιστωθεί παραπληροφόρηση ή χρήση λο­γότυπων ή εντύπων του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό φορέα σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης της παρούσης.

Πριν από την επιβολή των ως άνω ποινών, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ καλεί τις επιχειρήσεις σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

 1. Έλεγχος φυσικού αρχείου εισηγητών

Ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί ελέγχους στο φυσικό αρχείο των εισηγητών για τη διαπίστωση τήρησης των προϋ­ποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών του ΛΑΕΚ όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων, ο εισηγητής διαγράφεται προσωρινά από το Μητρώο, μέχρι την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το τελικό ποσό αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης καταβάλλεται στην επιχείρηση μετά την πιστοποίηση ότι έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η επιχείρηση:

 1. Καταχωρεί ηλεκτρονικά όλες τις δαπάνες που αφο­ρούν τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποίησε το έτος 2015.
 2. Προσκομίζει ως φυσικό αρχείο, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, διαβιβαστικό έγγραφο-αίτηση αποπληρωμής της επιχείρησης με συνημμένα τα αντί­γραφα των παραστατικών δαπανών όλων των προ­γραμμάτων κατάρτισης ανά κατηγορία δαπάνης και ανά πρόγραμμα.

Για δαπάνες που αφορούν ωριαία αποζημίωση κα­ταρτιζομένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμου που απασχολήθηκε για την γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος και εσωτερικών εκπαιδευτών, η επιχεί­ρηση προσκομίζει δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι οι παραπάνω είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και τους κατεβλήθη η προβλεπόμενη αμοιβή σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Επίσης θα αναγρά­φεται ότι οι φωτοτυπίες των τιμολογίων είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η επιχείρηση αποστέλλει το φυσικό αρχείο αποπλη­ρωμής στο πρωτόκολλο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, (Εθνικής Αντίστασης 8 – Άλιμος)

Η επιχείρηση πρέπει να έχει στη κατοχή της και να τηρεί στο φυσικό της αρχείο σε φωτοαντίγραφα όλα τα αναγκαία παραστατικά κόστους του προγράμματος τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρη­ματοδότηση άλλων προγραμμάτων κατάρτισης.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ­ΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙ­ΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ­ΜΑΤΟΣ.

Στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός και εκτός των ορίων Νομού, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης είναι υποχρε­ωτική δαπάνη.

Στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας, εντός και εκτός των ορίων Νομού, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ­ΤΩΝ Η ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος του εκ­παιδευτικού φορέα ή των εξωτερικών εκπαιδευτών, δικαιολογείται είτε με απόδειξη παροχής υπηρεσιών είτε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά απο­κλειστικά την κατάρτιση.

Τα παραστατικά αυτής της δαπάνης, τόσο της επι­χείρησης που παρασχέθηκε η υπηρεσία, όσο και του φορέα που παρείχε την κατάρτιση πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (άρθρο 6 παρ 14 του Κ.Φ.Α.Σ)

Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτικού Φορέα να αναγράφεται ο κωδικός του προγράμματος κατάρτισης για το οποίο έχει εκδοθεί.

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποίησε εξωτερικούς εκπαιδευτές οι οποίοι δεν έχουν τη δυ­νατότητα να εκδώσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη της αμοιβής τους γίνεται δεκτή εφ’ όσον η επιχείρηση εκδώσει απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης γι’ αυτούς, παράλληλα με το αντίστοιχο παραστατικό απόδοσης του αναλογούντος φόρου, στο οποίο υπάρ­χει ανάλογη περιγραφή όπως στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά το κόστος της κατάρτισης, δεν συμπεριλαμβά­νεται ο Φ.Π.Α. που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την απόδοση Φ.Π.Α.

 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟ­ΓΡΑΜΜΑ

Γίνονται δεκτά τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή Δελ­τία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης για έξοδα δι­ατροφής, διαμονής και μετακίνησης.

Οι ημερομηνίες των παραστατικών αυτών πρέπει να συμβαδίζουν με το χρονικό διάστημα του προγράμ­ματος.

Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στις δαπάνες του προγράμματος, συμπεριλαμβά­νεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών.

 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Στα γενικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. και το σύνολο της δαπάνης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνόλου των δαπανών της κατάρτισης.

Δε γίνονται δεκτές δαπάνες για πάγια στοιχεία, που σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία υπάγονται σε από­σβεση (αγορά γραφείων, P.C. κτλ).

Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στα γενικά έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες απο­δείξεις.

> ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΛΟ­ΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟ­ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

 • Tο τιμολόγιο του φορέα υλοποίησης της κατάρτισης του εξωτερικού με ανάλυση των δαπανών κατάρτισης.
 • Η βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (μόνο για χώρες μη μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης).
 • Η βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης Κατάρτισης, στην οποία αναφέρονται:

>    η χρονική διάρκεια της κατάρτισης,

>    το σύνολο των ημερών

>    οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης και

>   ο αριθμός των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.

 • Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά μετακίνησης, δι­αμονής, διατροφής

>    εισιτήρια

>     κάρτες επιβίβασης (σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης)

>    τιμολόγια ξενοδοχείων

>    αποδείξεις διατροφής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μεταφράζονται με ευθύ­νη της επιχείρησης. Η μετατροπή σε ευρώ της δαπάνης του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τη τιμή συναλ­λάγματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού δαπάνης.

Όλα τα παραπάνω η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τα τηρεί για πέντε (5) χρόνια για έλεγχο από τον ΟΑΕΔ.

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Μετά τον έλεγχο των παραστατικών του φυσικού αρ­χείου που έχει αποστείλει η επιχείρηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και τη διασταύρωση με τα στοι­χεία που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα, η επιχείρηση προσκομίζει:

>   ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000 ευρώ

>    αθεώρητο τιμολόγιο προς τον ΟΑΕΔ.

>    Απόφαση αποπληρωμής (εκτύπωση από το πλη­ροφοριακό σύστημα)

Το δικαιούμενο ποσό επιστρέφεται στην επιχείρηση με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της επιχείρησης. Το ποσό της προμήθειας της Τράπεζας βαρύνει το δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. 4963/51/25-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ Β΄2396), για επιστροφή από τον ΟΑΕΔ του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά 0,24%, την οποία καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.ΛΠΕ.ΚΕ), απαιτείται οι επι­χειρήσεις που διαθέτουν το ως άνω ποσό για τη χρηματο­δότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού για τη Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτισης (ΛΑΕΚ), να μην οφείλουν εισφορές προς τον ΕΛΠΕΚΕ ή προς τον Ειδικό Λογαριασμό Ενίσχυσης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1766/1988), τα ποσά του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του Ν.2224/1994, πρέπει να παρακρατούνται υπέρ του ΟΑΕΔ.

Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά μετά του νομίμου τόκου αυτών συμψηφίζονται με τα μη καταβληθέντα ποσά αποπληρωμής των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των οφειλών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 65.000.000,00 Ευρώ εις βάρος του προ­ϋπολογισμού του ΕΛΕΚΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...