Home / Featured / Τι είναι το εργόσημο; Παρουσίαση για καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα (από φοροτεχνικούς)

Τι είναι το εργόσημο; Παρουσίαση για καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα (από φοροτεχνικούς)

Δημοσιεύτηκε: 8:02 μμ Δεκέμβριος 29th, 2014  


 

ika

ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Βάσει των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010 και 76 παρ. Α’ του Ν.3996/2011 και της 14913/343/Φ10034/27.6.2011 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή  από την 01/01/2012, η ασφάλιση απασχολούμενου προσωπικού με «εργόσημο», το οποίο καλύπτεται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και αφορά το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό.

Κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό θεωρείται ο εργαζόμενος εκείνος που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας αμειβόμενος με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Μεταξύ των εργασιών ή υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτό, παρακάτω γίνεται λόγος για την κατηγορία των καθηγητών που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα.

Για την καλύτερη επεξήγηση του, κρίνεται χρήσιμη η αναφορά παραδείγματος:

Έστω καθηγητής αναλαμβάνει να διδάξει κατ’ οίκον 10 ώρες το μήνα με χρέωση διδακτικής ώρας 10 €. Η συνολική αμοιβή του ανέρχεται στα 100 € ανά μήνα.

Λόγω της φύσης της εργασίας του, ασφαλίζεται σε ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μέσω του εργοσήμου, το οποίο θα φέρει ονομαστική αξία 100 €, το χρηματικό, δηλαδή εκείνο ποσό, που πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη ή το εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού στους φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου (ΕΛΤΑ και Τράπεζες), συμπεριλαμβανομένου καθαρή αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές.

Στην έκδοση του, θα παρακρατηθεί ποσό, ύψους 25 € (100*25%), το οποίο καταβάλλεται υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αφήνοντας έτσι ως καθαρή αμοιβή τα 75€

(100-25). Εάν, όμως, ο καθηγητής (αυτός, δηλαδή, που εξαργυρώνει το εργόσημο) θέλει τα 100€ να θεωρηθούν καθαρή αμοιβή, τότε θα πρέπει να ζητήσει την έκδοση εργοσήμου, ύψους 133,30€ (100*1,333), από όπου, κατά την εξαργύρωση, τα 33,33 θα καταβληθούν υπέρ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου ανέρχονται σε ποσοστό 25% [1]() επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και φυσικά, εμπεριέχονται σε αυτή.

Η παρακράτηση αυτού  διασφαλίζει, αρχικά, την ασφάλιση του εκάστοτε εργαζόμενου όχι μόνο σε ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κύριο ταμείο) για  τους Κλάδους της Σύνταξης, Ασθένειας και Μητρότητας και ΕΤΕΑ (επικουρικό ταμείο) αλλά και σε ΟΕΚ (εισφορά εργαζόμενου).  Έπειτα συμβάλλει στο να τύχουν, οι εργαζόμενοι, των παροχών ασθενείας και να δικαιωθούν επιδόματα ασθενείας και μητρότητας (ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! ΟΧΙ του επιδόματος ανεργίας) και τέλος, στο να προσδιορισθούν οι ημέρες ασφάλισης των.

Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης, σε αυτό το σημείο, κρίνεται άξιο αναφοράς καθώς τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης του με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Πρακτικά, με βάση πάντα το παραπάνω παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι, στα 25€ που παρακρατήθηκαν υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίνονται 2,15 (25/11,63[2]) ημέρες ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον κανόνα στρογγυλοποίησης :

 • Το 2ο δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται ως προς το πρώτο δεκαδικό ψηφίο ως εξής :
 • Αν είναι 0-4, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω,
 • Αν είναι 5-9, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω
 • Το 1ο δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται ως προς τον ακέραιο αριθμό ως εξής :
 • Αν είναι 0-4, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω,
 • Αν είναι 5-9, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω.

 

Αναλογιζόμενοι, λοιπόν, τον κανόνα αυτό, στα 25€, που έχουν ήδη παρακρατηθεί, δίνονται 2 ημέρες ασφάλισης.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ανά έτος και ανάγονται πάντα στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου.

Πρακτικά :

Έστω εργαζόμενος λαμβάνει την 20/06/2014 εργόσημο ονομαστικής αξίας 850€ για αμοιβή μαθημάτων Ιουνίου και την 20/07/2014 αντίστοιχο 500€ για αμοιβή μαθημάτων Ιουλίου. Σύμφωνα με τη διαδικασία εξαργύρωσης, για την οποία και θα γίνει λόγος παρακάτω, έχει το δικαίωμα να τα εξαργυρώσει έως και τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Επιλέγει, λοιπόν, το μεν πρώτο να το εξαργυρώσει την 05/07/2014 και το δεύτερο την 31/07/2014.

Οπότε και τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής :

Ημερομηνία Εξαργύρωσης Εργοσήμου Ονομαστική Αξία Εργοσήμου Ποσοστό Ασφάλισης Ποσό Εισφορών που παρακρατήθηκε Ημέρες Ασφάλισης
05/07/2014 850 25% 212,50 18,27 άρα 18
31/07/2014 500 25% 125,00 10,74 άρα 11
Συνολικά 25 και όχι 29

 

Βάσει αυτών που ειπώθηκαν παραπάνω, οι ημέρες ασφάλισης (25) που προκύπτουν και από τα δύο εργόσημα, άσχετα της μισθολογικής περιόδου, ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης των, ήτοι ο Ιούλιος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός αυτών υπολογίζεται σε 25, καθώς δεν μπορεί να προκύψει υπέρβαση. Οι επιπλέον αυτές ημέρες χάνονται διότι δεν μπορούν ούτε να αποδοθούν στην ασφαλιστική ιστορία του απασχολούμενου ούτε δύναται να ικανοποιηθεί αίτημα περί επιστροφής του ποσού ασφαλιστικών εισφορών που δεν ενημερώνει ασφαλιστική ιστορία, και αυτό γιατί δεν αντιστοιχεί σε αχρεώστητη καταβολή εισφορών, αλλά σε αμοιβή του απασχολούμενου για την παρεχόμενη προς τον εργοδότη του εργασία.

Πως, όμως, γίνεται όλο αυτό ;;

Η διαδικασία μπορεί να φαντάζει δύσκολη αλλά είναι ιδιαίτερα απλή και εύκολη.

Υπόχρεος έκδοσης του είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού ενώ δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του, το πρόσωπο, δηλαδή, που παρέχει την εργασία και αμείβεται για αυτή.

Κατά την έκδοση του από πιστοποιημένους φορείς (ΕΛΤΑ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ) παράγονται δύο στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το δεύτερο αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως αποδεικτικό απασχόλησης. Για την έκδοση, επί του αντιτύπου–αποκόμματος, χρειάζεται η αναγραφή των εξής[3] :

 1. Ο φορέας έκδοσης του
 2. Ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης
 3. Ο μοναδικός αριθμός του εργοσήμου
 4. Ο ΑΜΚΑ του εργοδότη (με κρυμμένο ένα μέρος του ώστε να μην είναι εμφανής)
 5. Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά έχουν ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο αρχείο του ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ.
 6. Η ονομαστική αξία εργοσήμου (ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερη των 5€)
 7. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές
 8. Η ημερομηνία έκδοσης του
 9. Η ημερομηνία λήξης του, και
 10. Η θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου

Ο λαμβάνων το εργόσημο δεν έχει παρά να απευθυνθεί στο φορέα έκδοσης με τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του, τα οποία, φυσικά, θα προκύπτουν από σχετικά επίσημα έγγραφα.

Η όλη αυτή αναφορά έχει ως στόχο την κατανόηση της θεωρίας και της διαδικασίας του εργοσήμου. Όμως, σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμη η αντιπαραβολή του με την ασφάλιση των καθηγητών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς πλήθος καθηγητών εργάζονται όχι μόνο κατ’ οίκον αλλά και σε φροντιστήρια.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Κλαδική (Τοπική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας : 12/26-09-2013), για τους διδάσκοντες  ξένη γλώσσα η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής :

 1. Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2015 ορίζεται στο ποσό των 3,52 €
 2. Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1800 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2015 ορίζεται στο ποσό των 6,60 €
 3. Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1801 έως 2700 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2015 ορίζεται στο ποσό των 6,60 €
 4. Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2701 και άνω ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2015 ορίζεται στο ποσό των 6,60 €.

Επί του άνω ημερομισθίου της κατηγορίας χορηγούνται τα επιδόματα που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών/υπαλλήλων (γάμου, πολυετίας) όπως αυτά καθορίζονται από αυτή.

Αναφέρεται σχετικά ότι γίνονται προσπάθειες (ίσως να είναι και άκαρπες) για παγίωση ωρομισθίου στα 6,60€ (από 0 προϋπηρεσία).

Μία σύμβαση, πέραν των μισθολογικών όρων, ορίζει και μη μισθολογικούς, όπως :

 • Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10 λεπτά.
 • Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο Κέντρο Διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.
 • Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.
 • Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με το νόμο.
 • Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.
 • Οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι εργάσιμες.
 • Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω : Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζόμενων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του καθηγητή μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του Καθηγητή λόγω κατάργησης τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λ.π.) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

Τελειώνοντας την ανάλυση, θα ήταν καλό να επισημανθεί το πόσο αναγκαία είναι η ασφάλιση, άσχετα με το πώς θα επιτευχθεί, για έναν εργαζόμενο.

Το εργόσημο προσφέρει κάλυψη συνταξιοδοτική, ασθενείας και παροχών μητρότητας, ενώ το ΙΚΑ προσφέρει κάλυψη συνταξιοδοτική, ασθενείας, παροχών μητρότητας και συμμετοχή σε επίδομα ανεργίας. Δεν αναγράφονται οι ημέρες που απαιτούνται, και αυτό, λόγω των συνεχών αλλαγών που κάθε φορά σημειώνονται στο εργατικό και ασφαλιστικό πλαίσιο.

Επιθυμία όλων μας αποτελεί η, όσο το δυνατόν, καλύτερη ενημέρωση σας.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

1) Χαρδαλιά Σωτηρία : 6976210127 και sotichardalia@gmail.com

2) Σονίδης Νικόλαος  : 6971700951 και nikolaossonidis@gmail.com

3) Τριανταφύλλου Δήμητρα : 6945400423 και dimtriand@gmail.com

[1] Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το ποσοστό αυτό βάσει των εκάστοτε κοινωνικών, ασφαλιστικών και οικονομικών συνθηκών δύναται να αυξομειωθεί.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο επιμερισμός του : 14,45% για τον κλάδο της σύνταξης, 4,65% για τον κλάδο της ασθενείας σε είδος, 0,86% για τον κλάδο της ασθενείας σε χρήμα, 4,32% για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης, και 0,72% για τον ΟΕΚ.

[2] Ο συντελεστής 11,63 προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 33,57 (ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, βάσει Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011) με 34,65% (ποσοστό ασφάλισης).

[3] Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του. Αν παρέλθει το χρονικό, αυτό, διάστημα, τότε ο εργαζόμενος δεν μπορεί να το εξαργυρώσει διότι θα έχει ήδη ακυρωθεί. Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα έχει ήδη τραβήξει τα χρήματα, οπότε και ο εργοδότης θα πρέπει να απευθυνθεί στο υποκατάστημα που ανήκει και κατόπιν αιτήσεως του, θα του επιστραφούν. Εάν πάλι, εργοδότης έχει στην κατοχή του εργόσημο και δεν το έχει χρησιμοποιήσει, τότε αυτό, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του, μπορεί να ακυρωθεί με αίτημα του στο φορέα έκδοσης του και να του επιστραφεί το ποσό που αναγράφεται.

www.xenesglosses.eu , δημοσίευση με την άδεια των φοροτεχνικών που έκαναν την παρουσίαση


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...