Home / Featured / Ολόκληρο το σχέδιο για το «δόκιμο δημόσιο υπάλληλο»

Ολόκληρο το σχέδιο για το «δόκιμο δημόσιο υπάλληλο»

Δημοσιεύτηκε: 7:30 μμ Δεκέμβριος 3rd, 2014  


aksiologisidimosioipalilwn1

Ολόκληρο το σχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη διαδικασία μονιμοποίησης του «δόκιμου δημοσίου υπαλλήλου», που θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2015 και στην πράξη (σ.σ. υπάρχει εδώ και χρόνια στον υπαλληλικό κώδικα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ), αποκαλύπτει, σήμερα, αποκλειστικά, το epoli.gr.

Ειδικότερα: 

Εκπαίδευση 

Μερικές εβδομάδες πριν την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους όλοι οι δόκιμοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε κύκλους εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Πώς πραγματοποιείται η εκπαίδευση;

Η χρήση – για πρώτη φορά – των Hiring Slots επιτρέπει στο ΕΚΔΔΑ να έχει πλήρη εικόνα τουλάχιστον 20 ημέρες πριν, κρίσιμων δεδομένων για την εκπαίδευση:

· Αριθμός υπαλλήλων

· Κλάδος και Εκπαιδευτική Βαθμίδα

· Τοποθεσία Φορέα Απασχόλησης.

Με τον τρόπο αυτόν, το ΕΚΔΔΑ μπορεί να διοργανώσει τα εισαγωγικά σεμινάρια, σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχών.

Η θεματολογία της εκπαίδευσης είναι κοινή, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του φορέα τοποθέτησης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων.

Αυτή (σ.σ. η εκπαίδευση) θα περιλαμβάνει:

– Βασικές αρχές οργάνωσης του Κράτους (Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού)

– Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δημοσίων Υπαλλήλων

– Πειθαρχικό Δίκαιο υπαλλήλων

– Θέματα διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας

– Σύστημα αξιολόγησης

– Όργανα και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

– Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– Εργασία σε περιβάλλον ομάδας – Συνεργασία – Διαχείριση κρίσεων

– Επικοινωνία με πολίτες.

Η πλήρης και ουσιαστική παρακολούθηση του σεμιναρίου από τον νεοεισερχόμενο δημόσιο υπάλληλο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του στο νέο Φορέα και την έναρξη της εργασίας του σε αυτόν. 

Τι γίνεται με την τοποθέτηση του δόκιμου υπαλλήλου στο Φορέα;

Η Διεύθυνση Διοικητικού του Φορέα στην απόφαση τοποθέτησής του νέου υπαλλήλου εκτός από την οργανική Μονάδα που τοποθετείται, αναφέρεται υποχρεωτικά και ποιος από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στην οργανική αυτή Μονάδα ορίζεται ως «μέντορας» του νέου υπαλλήλου. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σχολικό έτος

Ποιος είναι ο «μέντορας» και τι ακριβώς κάνει;

Ο «μέντορας» κατά κανόνα είναι υπάλληλος με αρκετά έτη εμπειρίας και στον Φορέα αυτό, αλλά και στη συγκεκριμένη οργανική Μονάδα. Δε συνιστάται να είναι ο Προϊστάμενός του.

Ο «μέντορας» έχει ως σκοπό να κατατοπίσει τον υπάλληλο στα νέα του καθήκοντα και ιδίως στον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Έμφαση δίνεται στην πρακτική διαχείριση της επικοινωνίας με τους πολίτες και την διαχείριση των υπηρεσιακών εγγράφων.

Μετά το πέρας κάθε τριμήνου, ο «μέντορας» υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού, έκθεση με την πρόοδο του νέου υπαλλήλου. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον υπάλληλο και στον Προϊστάμενο της οργανικής Μονάδας. 

Τα στάδια και η διαδικασία μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου 

· Ένα έτος μετά την πρόσληψη του υπαλλήλου συντάσσεται από το «μέντορά» του και από τον άμεσο Προϊστάμενό του (με την καταγραφή τυχόν απόψεων του έμμεσου Προϊσταμένου) οι δύο ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι συμβατές σε μεγάλο βαθμό με το νέο πάγιο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται.

· Εφόσον κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση διαπιστωθούν επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ. μη τήρηση ωραρίου, αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στα καθήκοντά του κ.λπ.)  για το δόκιμο υπάλληλο, τότε η Διεύθυνση Διοικητικού δύναται να:

– Κάνει συστάσεις στον εργαζόμενο

– Αλλάξει οργανική Μονάδα όπου υπηρετεί

– Παραπέμψει – σε εξαιρετικές περιπτώσεις – τον υπάλληλο στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση για συνέχιση ή μη της διετούς δοκιμαστικής περιόδου.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ο δημόσιος υπάλληλος αποχωρεί από την Υπηρεσία.

· Αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται και στο τέλος της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, όπου ο υπάλληλος αξιολογείται επί της ουσίας για την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου και γίνεται πλήρης και ουσιαστική εισήγηση – τεκμηρίωση προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την μονιμοποίησή του ή μη.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Για ποιους φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές ΙΕΚ είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

· Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει επί της ουσίας το φάκελο του νέου υπαλλήλου και αφού τον καλέσει και σε ακρόαση αποφασίζει για τη μονιμοποίησή του ή όχι.

Το Ε.Υ.Σ. δύναται να επεκτείνει έως ένα έτος ακόμα τη δοκιμαστική περίοδο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. 

Τι γίνεται στην περίπτωση μη μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου;

Ο υπάλληλος αποχωρεί από την Υπηρεσία και ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να καλέσει για ανάληψη υπηρεσίας, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τον επόμενο της σειράς κατάταξης του σχετικού πίνακα πρόσληψης. 

Μισθός δόκιμου υπαλλήλου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, ο δόκιμος υπάλληλος λαμβάνει δόκιμο μισθό. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός εισαγωγικού κλιμακίου Ζ’, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι μισθοί και τα κλιμάκια των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων.

Σε αυτή τη δοκιμαστική περίοδο, ο δόκιμος υπάλληλος θα λαμβάνει τον κατώτατο μισθό του Ιδιωτικού Τομέα, όπως αυτός προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος σε 12μηνη βάση και ανάλογος με το επίπεδο εκπαίδευσης.

Εφόσον η διετής δοκιμαστική περίοδος είναι θετική για τον υπάλληλο και μονιμοποιηθεί, εντάσσεται αμέσως στο κλιμάκιο ΣΤ’.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ο μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διαμορφώνεται στα 684 από 780 ευρώ (-96), του υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 752 από 858 ευρώ (-106), στους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) από 1.037 σε 889 ευρώ (-148) και στους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από 1.092 σε 957 ευρώ (-135).

https://www.epoli.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και αναμένεται να αποσταλεί ...