Home / HEADER-NEWS / ΙΕΠ – Δημιουργία μητρώου Φιλολόγων για γλωσσική επιμέλεια των Προγραμμάτων Σπουδών και οδηγών

ΙΕΠ – Δημιουργία μητρώου Φιλολόγων για γλωσσική επιμέλεια των Προγραμμάτων Σπουδών και οδηγών

Δημοσιεύτηκε: 1:38 μμ Δεκέμβριος 19th, 2014  


iep

ΙΕΠ – Δημιουργία μητρώου Φιλολόγων για γλωσσική επιμέλεια των Προγραμμάτων Σπουδών και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ04580066 προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια Προγραμμάτων Σπουδών, Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των Υποέργων 1 και 9 με στόχο σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από εγγεγραμμένους στο εν λόγω Μητρώο για παροχή έργου γλωσσικής επιμέλειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Στα πλαίσια αυτά καλεί τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο «Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των Υποέργων 1 και 9 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ  3/5 21ου ΑΙΩΝΑ)-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»» ως ειδικοί επιστήμονες – εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν οι Πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων.
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο της ίδιας ή άλλης Πράξης που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης.

1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.:

https://www.iep.edu.gr/services/regexp ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από τις 19.12.2014 έως την Κυριακή 04-01-2015 και ώρα 24:00.

1.3 Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο: τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα βασικό τίτλο σπουδών ελληνόγλωσσου τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου (βλέπε και 3. Προϋποθέσεις και κριτήρια αξιοποίησης των ενταγμένων μελών).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλλουν, είναι τα παρακάτω:

Ακριβή αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι  υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.

Κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα του φορέα που το εκδίδει ή να είναι πιστό φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, θεωρημένο, εφόσον και όπως τυχόν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλουν.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο Μητρώο «Φιλολόγων για τη Γλωσσική Επιμέλεια» γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πράξης, τα ειδικότερα τυπικά προσόντα των ενδιαφερομένων καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.

Για την ανάθεση του έργου της γλωσσικής επιμέλειας λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
1. Βασικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία ή ελληνόγλωσσου Τμήματος Φιλολογίας
2. Μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικός τίτλος ή/και μεταπτυχιακός)
3. Επιμόρφωση στο αντικείμενο της γλωσσικής επιμέλειας
4. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας
5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη γλωσσική επιμέλεια εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών
7. Ερευνητικό/συγγραφικό έργο.

Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ειδικότεροι όροι θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί με άλλους ενταγμένους στο μητρώο ειδικούς επιστήμονες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έργο των Φιλολόγων που θα επιλεγούν από το Μητρώο θα είναι η γλωσσική επιμέλεια (όπως διόρθωση γλωσσικών-ορθογραφικών και τυπογραφικών σφαλμάτων, ομοιομόρφηση) των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και άλλου υλικού για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, το Γενικό Λύκειο και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 9 της Πράξης

Η αμοιβή για τη γλωσσική επιμέλεια ανέρχεται στο ύψος των τριών (3) ευρώ ανά σελίδα γραπτού κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ο κατάλογος με τα ονόματα των εντασσόμενων στο Μητρώο «Φιλολόγων για τη Γλωσσική Επιμέλεια» που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Η ισχύς του Μητρώου «Φιλολόγων για τη Γλωσσική Επιμέλεια των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και άλλου υλικού του Υποέργου 1 και 9 της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»» άρχεται από την ανάρτηση του Μητρώου στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την Κυριακή 04-01-2015 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Αναστασία Κότσιρα, τηλ. 210-3312406, εσωτ. 402.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...