Τελευταία Νέα

Κυριακή, 07/03/2021, 04:44


Home / HEADER-NEWS / Διδακτορικές σπουδές από τα Πανεπιστήμια Δυτ. Μακεδονίας και Θράκης

Διδακτορικές σπουδές από τα Πανεπιστήμια Δυτ. Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσιεύτηκε: 12:07 μμ Δεκέμβριος 26th, 2014  


ptyxio

Θέσεις για διδακτορικές σπουδές έχουν προκηρύξει τα τμήματα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστήμιου Θράκης. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες για το χρόνο των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διδακτορικό στο τμήμα Νηπιαγωγών Δυτικής Μακεδονίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 256/15-07-2014 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., προκηρύσσει, για το ακαδ. έτος 2014-2015 είκοσι (20) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), κατανεμημένες ως εξής:

1. Τρεις (03) θέσεις στον επιστημονικό τομέα «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», ειδικότερα μία (01) θέση για τις Φυσικές Επιστήμες και δύο (02) θέσεις για το «Περιβάλλον».

2. Τέσσερις (04) θέσεις στον επιστημονικό τομέα «Γλωσσολογία – Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας»

3. Τρεις (03) θέσεις στον επιστημονικό τομέα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», ειδικότερα μία (01) θέση στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και δύο (02) θέσεις στη Συγκριτική Εκπαίδευση με ειδίκευση (α) σε ζητήματα Αναλυτικών Προγραμμάτων και (β) σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

4. Εννέα (09) θέσεις στον επιστημονικό τομέα «Ανθρωπιστικές – Κοινωνικές Επιστήμες», ειδικότερα τρεις (03) θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τρεις (03) θέσεις στη Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση , μία (01) θέση στη Φιλοσοφία και Φιλοσοφία της Παιδείας, δύο (02) θέσεις στην Κοινωνική Ανθρωπολογία – Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης

5. Μία (01) θέση στον επιστημονικό τομέα «Διδακτική της Πληροφορικής και Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση» Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν: Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστημονικών τομέων υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 15-30 Σεπτεμβρίου 2014 και 15-28 Φεβρουαρίου 2014, που συνοδεύεται από φάκελο που περιέχει το πτυχίο, το Μ.Δ.Ε (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τους μαθημάτων και ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συμβάλει στη θετική αξιολόγηση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών

Επιπλέον, πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία τουλάχιστον δύο (02) Καθηγητών που προτίθενται να παράσχουν συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α, εφόσον ζητηθεί από το Τμήμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014 και τον Μάρτιο του 2015. Ως κριτήρια ορίζονται:

1. Συνάφεια Μ.Δ.Ε. με την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα

2. Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα

3. Προφορική συνέντευξη

4. Συστατικές επιστολές

5. Γνώση ξένων γλωσσών*

6. Σχέδιο έρευνας βασισμένο σε συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας

7. Βεβαίωση Καθηγητή/τριας που αποδέχεται να επιβλέψει την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή.

*Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται με την κατάθεση τίτλων γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος

Νηπιαγωγών, 2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία: τηλ. 23850-55100 (efotiadou@uowm.gr).

Διδακτορικό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών – ΕΠΕΕΠ (Laboratory of Pedagogical Research and Educational Practice) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

  • Εναλλακτικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο
  • Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στις άτυπες μορφές εκπαίδευσης
  • Διαπροσωπικές σχέσεις στο Νηπιαγωγείο
  • Διαχείριση σχέσεων στη σχολική τάξη
  • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών
  • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης
  • Διδακτική για την προσχολική εκπαίδευση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν μόνο οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφή προς τα πιο πάνω γνωστικά πεδία της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ορίστηκε ο ελάχιστος και μέγιστος συντελεστής για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τις Πανελλήνιες 2021

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

5. Αποδεικτικό μιας Ξένης Γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο, (κατά προτίμηση Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, ή άλλη γλώσσα).

6. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

7. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει:

Α. Το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής.

Β. Τον σκοπό της διδακτορικής διατριβής.

Γ. Την περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.

Δ. Τη συνεισφορά της μελέτης στο επιστημονικό της πεδίο.

Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν για προφορική συνέντευξη. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες

πτυχιούχων και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας ισχύει ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό του Τμήματος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από 24 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2015 από τον ίδιο/την ίδια τον/την ενδιαφερόμενο/νη ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά σε συστημένο φάκελο με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Πληροφορίες: κ. Γιόλα Αθανασίου

Τηλέφωνο: 25510 – 30005

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gathanas@psed.duth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τ.Ε.Ε.Π.Η. – Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Νέα Χηλή – Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ. 68100

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Δικαίωμα συμπληρωματικής αίτησης για δήλωση Ειδικών Μαθημάτων, ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές κλπ.

Από 8-3-2021 μέχρι 19-3-2021 δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ...