Home / HEADER-NEWS / Αιτήσεις για ΔΩΡΕΑΝ μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς

Αιτήσεις για ΔΩΡΕΑΝ μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύτηκε: 9:43 πμ Δεκέμβριος 21st, 2014  


ptyxio

H Γραμματεία του Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων ενημερώνει  όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ του Τμήματος ότι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος τη Δευτέρα 22 , την Τρίτη 23, τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 από τις 9.00 έως τις 13.00.  

Επίσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία (σφρ. ταχυδρ.) την 31η Δεκεμβρίου.

Σχετικά link
Λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των εορτών
Μεταπτυχιακές Σπουδές Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

……………………………………………………………………………………………

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Προσχολική Εκπαίδευση» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε 6 εξειδικεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την 11η μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από μια σειρά δικαιολογητικών.

Υποχρεωτική παρακολούθηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες όλων των ειδικεύσεων.

Επίσης μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες είναι δυνατό να ανατίθεται επικουρικό έργο (επιτήρηση, φροντιστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.) μόνο σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιτηρήσεις  στις εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Εξειδικεύσεις μεταπτυχιακού

Οι εξειδικεύσεις του μεταπτυχιακού είναι οι ακόλουθες:

1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ)

2. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ)

3. Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ)

4. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)

5. Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)

6. Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί 40 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές(Στην Πρώτη, Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη Κατεύθυνση θα γίνουν δεκτοί επτά (07) Μ. Φ. Στη Δεύτερη και Έκτη Κατεύθυνση θα γίνουν αντίστοιχα δεκτοί έξι(06) Μ.Φ. ως ακολούθως:

Α. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων της ημεδαπής που θεραπεύουν τις Επιστήμες Αγωγής ή πτυχιούχοι Τμημάτων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής υπό τον όρο ότι έχει αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Β. Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την προϋπόθεση του άρθρου 16 του Ν. 2327/95. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πτυχιούχοι, εφόσον, έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις και μετά από αιτιολόγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ως προς τη συνάφεια και επάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών σχετικών με την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν, καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, σχετικών με την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν για να καλύψουν τα ενδεχόμενα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.

Χρονική διάρκεια

Σύμφωνα με τον κανονισμό η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία εγγραφής (μη συμπεριλαμβανομένου το χρόνου κατά τον οποίον ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει, πιθανόν, αναστείλει τη φοίτησή του μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.).

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων (άριστα 100 μονάδες): ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΑ

Γενικός βαθμός Πτυχίου 20

Βαθμός στη γραπτή Εξέταση στο αντικείμενο ειδίκευσης 60

Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία 02

Ερευνητικές Εργασίες και Δημοσιεύσεις 04

Προφορική Συνέντευξη 12

Βαθμός δεύτερου Πτυχίου/Μεταπτυχιακό 02

Σύνολο: 100

Αιτήσεις – δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την 11η μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος: https://ecedu.uoi.gr/),

2. Αντίγραφο Πτυχίου και λοιπών Τίτλων (Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού),

3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων,

4. Αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει),

5. Βιογραφικό Σημείωμα,

6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στη διαμόρφωση πληρέστερης άποψης για τους ίδιους (π.χ. διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις, κ.λπ.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας οι  αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, από νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου (σφραγίδα ταχ. 31/12/14) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Διεύθυνση:
Γραμματεία Παιδαγωγικού

Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημιούπολη

Μεταβατικό Κτίριο
451 10 Ιωάννινα

Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στα παρακάτω αντικείμενα:

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης-κατευθυνσης που έχουν επιλέξει.

Β. Σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ) ή είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ξένων χωρών των οποίων η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες, απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να εξετασθούν στην ελληνική γλώσσα ή να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της ελληνικής.

Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες ακολουθούν χρονικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης/κατεύθυνσης. Τέλος, οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων οφείλουν να προσέλθουν και σε προφορική συνέντευξη).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Ελ. Γκότοβου, τηλ: 26510–07468, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (https://ecedu.uoi.gr/), όπου υπάρχει και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους πιο κάτω συνδέσμους:


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...