Home / Featured / ΚΠΓ 11/2014 έντυπο αίτησης, δικαιολογητικά, που θα δημιουργηθούν εξεταστικά κέντρα

ΚΠΓ 11/2014 έντυπο αίτησης, δικαιολογητικά, που θα δημιουργηθούν εξεταστικά κέντρα

Δημοσιεύτηκε: 11:31 πμ Σεπτέμβριος 11th, 2014  


KPG_gr_mpara_arxiki-300x161

ΘΕΜΑ : «Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2014».

Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014 σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Με την υπ’ αρ. 141521/ΚΒ/8/9/2014 Υ.Α. (συν.1) προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 08-11-2014 και η Κυριακή 09-11-2014.
 2. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την  Πέμπτη 11-09-2014 και διαρκεί έως και την Τετάρτη 24-09-2014.
 3. Σε αυτή την εξεταστική  περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Β (Β1-Β2)  στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική και Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, ενώ η Τουρκική θα εξεταστεί σε επίπεδο Γ1. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ  (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές,  ως εξής:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2)

ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα-Λάρισα

ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα

ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Συγκέντρωση των δικαιολογητικών και καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει σε όλες στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στις περιοχές όπου λειτουργούσαν Γραφεία Δ.Ε. τα οποία έχουν καταργηθεί δεν μπορούν πλέον να συγκροτηθούν επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών και η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην αντίστοιχη επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), που  ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της αρ. 14420/ΚΒ/2008(ΦΕΚ218Β)Υ.Α.
 2. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15600/ΚΒ/2012 (ΦΕΚ344 Β),Υ.Α. ορίζονται κατ’ εξαίρεση στις επιτροπές συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Λέσβου, Σύρου και Ρόδου, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου. Επομένως, στις επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών θα συμπεριληφθεί ως βοηθός γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση με γνώση ξένης γλώσσας και υποχρεωτικά με γνώση Η/Υ. Σκοπός του βοηθού γραμματέως είναι  η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων της περιοχής την οποία εξυπηρετεί, η καταχώριση  των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα, η εκτύπωση και η χορήγηση των ατομικών Δελτίων Εξεταζομένων.
 3. Ο τόπος υποβολής (π.χ. σχολικές μονάδες) των αιτήσεων σε όλες τις περιοχές των περιπτώσεων ( 4) και (5) περιοχές θα καθοριστεί από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης  και θα πρέπει να ανακοινωθεί στους υποψήφιους από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.    Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. 14420/ΚΒ/ 2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.:

Α) Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το  επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.

Β) Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους για την έκδοση δελτίου εξεταζόμενου.

Γ) Ένα παράβολο δημοσίου (e-paravolo- εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr), όπως προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α) των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),

β) των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).

γ) των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1

Σε περίπτωση που η κατά τόπους αρμόδια ,Δ.Ο.Υ. έχει εκδώσει έντυπο παράβολο, παρακαλούμε να γίνεται δεκτό. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  δηλαδή στις 24-09-2014, γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη πληρωμής του e-paravolo. Στην περίπτωση αυτή η δέσμευση του ποσού θα πραγματοποιείται την Παρασκευή 26-09-14 οπότε και η αίτηση θα καταχωρίζεται στο σύστημα και θα εκδίδεται Δελτίο Εξεταζομένου.

Δ) Αποδεικτικό ταυτότητας υποψηφίου.

• Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 τ.Α’ 23-12-08) τα  αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές  με τις Δημόσιες Αρχές είναι:

1.Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,

2.Το διαβατήριο

3.Η άδεια οδήγησης

4.Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Για τους Αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99 σύμφωνα με την οποία «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ,από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».

Ε) Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 24-09-2014 και η καταχώριση όλων των αιτήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή 26-09-2014. Παρακαλούμε να εξυπηρετείτε τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι  υποψήφιοι που  επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται  με ευθύνη τους, καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει.  Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα, υποβάλει μία αίτηση και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων. Ο υποψήφιος  καταχωρίζεται μία φορά και του αποδίδεται ένας κωδικός. Σε περίπτωση διπλοεγγραφής υποψηφίου θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διόρθωση. Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και  επιπέδου δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λανθασμένη καταχώριση από τη Δ.Δ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης των Ξένων Γλωσσών με ηλεκτρονική επιστολή, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση.
 2. Στις εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου  2014 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του επισυναπτόμενου πίνακα. Ο πίνακας αυτός ξεκινάει από την δεύτερη σελίδα της αίτησης την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές όπου θα οριστούν εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις περιοχές αυτές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη θέση 17 τον κωδικό της περιοχής αυτής (ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).
 3. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές δεξιότητες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 16 της αίτησης και όχι την θέση 17. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία 13-16 της αίτησης. Εφόσον στα πεδία 14 και/ή 15 έχουν απαντήσει θετικά, τότε στο σύστημα θα επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο. Ειδάλλως το πεδίο θα παραμένει κενό.                                                              Προσοχή:  Η παροχή βοηθού εξέτασης (πεδίο 14) χορηγείται στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν  προβλήματα οράσεως, ακοής, γραφής κινητικότητας. Ο επιπλέον χρόνος  εξέτασης (πεδίο15) δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο διαλείμματος μεταξύ της εξέτασης δύο ενοτήτων.
 4. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 3 σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν οι δύο πρώτες στο ίδιο φύλλο και η τρίτη σε δεύτερο φύλλο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τριών σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις τρείς σελίδες, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.
 5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους  τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή σε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σας προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 6. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ αποδίδεται ένας επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό της περιοχής στην οποία  υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης του στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε.
 7. Τέλος, σας γνωρίζουμε  ότι οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων, θα καταχωριστούν με το ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο το οποίο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpgdata.minedu.gov.gr. Η εισαγωγή στο σύστημα θα γίνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που σας  έχουν ήδη αποσταλεί από τον κ. Τρυφωνόπουλο (τηλ.: 210-3442706), υπάλληλο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποψήφιοι με ειδικές δεξιότητες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα  ανάλογα με την πάθησή τους. Επισημαίνεται ότι:

α) Οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές  γνωματεύσεις ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής  δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από  δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ.

β)Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής  δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «Κατανόηση προφορικού λόγου».

Αντίστοιχα οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας  στην ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου» και οι  υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή ή με δυσλεξία ή συναφές  πρόβλημα στην εξέταση της ενότητας «Παραγωγή γραπτού λόγου».

γ) Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή  κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 10 της παρούσης.

δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των θεμάτων και των  απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους ή δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.

Οι υποψήφιοι που  έχουν δικαίωμα σε κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις,  θα πρέπει να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για τους υποψήφιους με ειδικές δεξιότητες πρέπει να αποσταλούν  με συστημένο ταχυδρομείο στη Διεύθυνσή μας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών (στις Δ/νσεις Δ.Ε. τηρείται φωτοτυπημένο αρχείο αυτών).

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

 1. Αμέσως μετά την καταχώριση και την αναζήτηση αίτησης εμφανίζεται στο σύστημα η επιλογή Εκτύπωση Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει  τα στοιχεία του υποψηφίου,  την εξεταζόμενη /ες γλώσσες  και τα επίπεδα, τα οποία έχουν ήδη συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Η καταχώριση, όμως, των ημερομηνιών των εξετάσεων και το τηλέφωνο της κάθε  Δ.Δ.Ε. καθώς και η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου θα συμπληρώνονται χειρόγραφα. Στη συνέχεια, το δελτίο υποψηφίου  υπογράφεται από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τίθεται σε αυτό η στρογγυλή σφραγίδα του Κράτους.
 2. Οι Διεύθυνσεις στις οποίες θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα, θα έχουν μέσω των μετατροπών του συστήματος τον αριθμό των υποψηφίων που θα εξεταστούν στα δικά της εξεταστικά κέντρα, ακόμα και αν ενεγράφησαν σε άλλη Δ.Δ.Ε., ώστε να κατανεμηθούν στα εξεταστικά κέντρα, όταν θα γίνεται η προετοιμασία των εξετάσεων της ενότητας 4 (Παραγωγή Προφορκού Λόγου).

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων θα σας ανακοινωθεί σύντομα και θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου μετά την έγκριση του από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των υποψηφίων, θα είναι πλέον γνωστός ο αριθμός τους σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της αρ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β) Υπουργικής Απόφασης, τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά από εισηγήσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις αποφάσεις ορισμού των  εξεταστικών  κέντρων  και τις εισηγήσεις σας για τις επιτροπές αυτών μέχρι την­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου  2014.

Κριτήρια για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων είναι ο αριθμός των υποψηφίων, οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας, ο επαρκής αριθμός αιθουσών και η άριστη λειτουργία των σταθερών και φορητών ηχητικών εγκαταστάσεων.

Για το λόγο αυτό πριν τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων  παρακαλούμε να ελεγχθούν για την άριστη λειτουργία τους, τόσο οι σταθερές όσο και οι φορητές ηχητικές εγκαταστάσεις. Αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο Excel (συν.2) και παρακαλούμε να επιστραφεί  συμπληρωμένο έως την Τρίτη  30 Σεπτεμβρίου 2014.

Τέλος διαβιβάζουμε  πίνακα excel, όπου  αναγράφονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν σε κάθε Διεύθυνση Δ.Ε. Παρακαλούμε  στις αντίστοιχες κενές στήλες  να συμπληρωθούν τα στοιχεία των  εξεταστικών κέντρων,  τα στοιχεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εποπτών και των  προτεινόμενων Προέδρων των εξεταστικών κέντρων και τα στοιχεία που αφορούν στους χειριστές και μηχανήματα VBI.  Η  κατανομή  των υποψηφίων και ο  αριθμός των αιθουσών θα συμπληρωθεί από το τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Πιστοποίησης  της Γνώσης Ξένων Γλωσσών. Ο πίνακας θα πρέπει να μας επιστραφεί συμπληρωμένος το αργότερο ως την Τρίτη  30 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014
Περιφέρειες Περιοχή Εξεταζόμενες γλώσσες  επιπέδων Α(Α1&Α2), Β(Β1&Β2)  Εξεταζόμενο επίπεδο Γ(Γ1-Γ2) Κωδικός περιοχής
 ATTIKHΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ               ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά 201
Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά 210
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά 215
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά 221
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΕΣ 224
ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά- Ισπανικά 230
 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΛΕΣ 317
ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΛΕΣ 316
ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΕΣ 313
 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά 301
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά 305 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΕΣ   299
ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΕΣ 295
 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΕΣ 291
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΕΣ 293
 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά 267
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΛΕΣ 270
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ 281
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ 284
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΕΣ 289
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΛΕΣ 272
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΛΕΣ 254
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΕΣ 263
ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΕΣ 249
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ      ΟΛΕΣ 278
ΒΟΙΩΤΙΑΣ       ΟΛΕΣ 275
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΛΕΣ 273
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΛΕΣ 259
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΛΕΣ 257
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΕΣ 236
ΧΙΟΥ ΟΛΕΣ 238
ΣΑΜΟΥ ΟΛΕΣ 237
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΟΛΕΣ 239
ΡΟΔΟΥ ΟΛΕΣ 244
ΚΩ ΟΛΕΣ 245
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΛΕΣ 323
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά 319
Δείτε εδώ αναλυτικά τα έγγραφα:

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...