Home / HEADER-NEWS / Τα δικαιολογητικά για να κάνετε εγγραφή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τα δικαιολογητικά για να κάνετε εγγραφή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε: 10:20 πμ Αύγουστος 19th, 2014  


foitites180812

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία επιτυχόντων είναι τα εξής:

1. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄.

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νοµίµως  κυρωµένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

– Εκτός των παραπάνω, και µόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑ∆Α Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νοµίµως  κυρωµένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονοµαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες των οικείων σχολών. Η γραµµατεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή µε το ατοµικό δελτίο επιτυχίας τους και το επίσηµο αντίγραφο του ονοµαστικού πίνακα.  Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταµένη θεοµηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί µέσα στην καθορισµένη προθεσµία 11-27  Σεπτεµβρίου µε αιτιολογηµένη απόφαση του συµβουλίου του τµήµατος ή σχολής Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.  Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε µε την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωµα εγγραφής για το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος καθώς και για τα επόµενα έτη. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το σύστηµα τωνπανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται µε τις φετεινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τµήµα δεν µπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τµήµα εισαγωγής του, αν προηγουµένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τµήµα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραµµένος.

Η προθεσµία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Επισηµαίνεται ότι κατά την εγγραφή των επιτυχόντων µε τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων δεν απαιτείται ούτε και φέτος κανένας επιπλέον έλεγχος από τις Γραµµατείες των τµηµάτων. Ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη υλοποιηθεί από τις σχολικές µονάδες. Επιπλέον, από το Υπουργείο Παιδείας θα γίνει περαιτέρω δειγµατοληπτικός έλεγχος σε Λύκεια όλης  της χώρας.

2. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι υπαγόµενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να προσκοµίσουν στη γραµµατεία της Σχολής ή Τµήµατος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας,  επιπλέον βεβαίωση ∆ήµου των Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι. Αν έχουν µετεγγραφεί σε άλλο ∆ήµο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριµένου ∆ήµου, να προκύπτει ότι µετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από ∆ήµο των ανωτέρω 3 Νοµών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄).

3.  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Σύµφωνα µε τη µε αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272B/01-03-07) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας µας. ∆ύο από αυτές τις κατηγορίες είναι:

A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και

B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής Καταγωγής.

Ο υποψήφιος µπορεί να υπαχθεί σε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της αριθ. Φ.151/64998/Β6 (ΦΕΚ 1307-Β/16.6.2011) οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραµµατείες των Σχολών και Τµηµάτων επιτυχίας τα δικαιολογητικά τους προκειµένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Στη συνέχεια οι Σχολές και τα Τµήµατα εισαγωγής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειµένου οι εισαχθέντες να την προσκοµίσουν στις αρµόδιες αρχές για την χορήγηση άδειας παραµονής για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους.  Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για όσους εισήχθησαν µε την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της Ε.Ε. µη ελληνικής καταγωγής, αναφέρονται στην αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 272-Β΄) Υπουργική Απόφαση, και είναι τα εξής:

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωµένος από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

β) Βεβαίωση της µέσης γενικής βαθµολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από i) το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρµόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του, ii) την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα, iii)  ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης της Ελλάδας ή από τη ∆/νση ΠΟ∆Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Η µέση γενική βαθµολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθµη (0-20) κλίµακα, µε άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης µε το γενικό βαθµό.

γ) Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας αυτής. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

δ) Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραµµα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

ε) Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει µε πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο µαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία µαθήµατα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

στ) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

ζ) Επικυρωµένο αντίγραφο του διαβατηρίου (VISA), ταυτότητας ή της άδειας παραµονής αν ο υποψήφιος διαµένει στην Ελλάδα

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :

i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα

ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τµήµατος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τµήµα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2011 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού

v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα  προσκοµίσει για την εγγραφή του στη Γραµµατεία της Σχολής ή Τµήµατος της εισαγωγής του.

Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση µαζί µε το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ∆ελτίο στην αρµόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συµµετοχής και Μηχανογραφικών ∆ελτίων Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. µη ελληνικής καταγωγής, την οποία καταθέτουν και στη γραµµατεία ή συµπληρώνουν εκ νέου.  Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας.  Αυτή αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ΄) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόµενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο.  Οι επιτυχόντες που δεν έχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος εισαγωγής ολοκληρώνουν την εγγραφή τους µετά την προσκόµιση αυτής µέσα στην προθεσµία εγγραφών των νεοεισαγόµενων φοιτητών µε την οικεία ειδική κατηγορία του επόµενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόµενος χάνει το δικαίωµα εγγραφής του. Ο έλεγχος όµως των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη των υποψηφίων στην ανωτέρω ειδική κατηγορία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραµµατεία της Σχολής ή Τµήµατος εισαγωγής µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην καθορισµένη προθεσµία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τµήµατος, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,  εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγοµένων, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την λήξη της ηµεροµηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος αρµοδίως.  Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νοµιµότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγµατοποιηθεί, στην περίπτωση µη συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄118), λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε δεσµεύεται η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος να την ανακαλέσει µε οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τµήµατος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, κατά το µέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισµό τους κατά τα επόµενα δύο ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς

πρόσωπο.

2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι:

α) Επικυρωµένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα µε επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.  ∆ικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες Αγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες,  Άγιος Μαρίνος, Αζερµπαϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα & Μπαρµπούντα, Αργεντινή, Αρµενία, Αυστραλία, Αυστρία,  Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γρενάδα, ∆ανία, ∆οµινίκα, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Εκουαδόρ (Ισηµερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωµένο Βασίλειο Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα (µόνο ηδιοικητική περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολοµβία, Κορέα, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Λεσόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρµπάντος, Μπαχάµες, Μπελιζέ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάµ, Ναµίµπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Οµάν, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναµάς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήριο, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Ρουµανία, Ρωσική Οµοσπονδία, Σαµόα, Σαιντ Κιτς & Νέιβις, Σάντα Λουτσία, Σάο Τόµε & Πρίνσιπε, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάµ, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ & Τοµπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισηµείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύµβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από τις αρµόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύµβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συµβαλλόµενο Κράτος.

β) Μεταφρασµένα από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές µεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.∆. 3026/1954.

γ) ΚΥΠΡΟΣ: Όσον αφορά τη χώρα µας, είναι ελεύθερα περαιτέρω επικύρωσης α. τα δηµόσια έγγραφά της και β. τα ιδιωτικά επικυρωθέντα από τις δηµόσιες αρχές της Κύπρου.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε τις διατάξεις αυτές (Φ.151/41977/Β6/6.04.2011 ΦΕΚ 832Β/12.05.2011).

• ∆εν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας.

• Στις περιπτώσεις πολιτικών προσφύγων που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναγκαία η επικοινωνία µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (τηλ. 210-3800990)

4. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΕΣ

Στην ίδια προθεσµία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χηµείας ή Βιολογίας ή στον Ευρωπαικό ∆ιαγωνισµό για νέους επιστήµονες και στα ΤΕΙ οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο ή ειδική διάκριση, αν πρόκειται για τον Ευρωπαικό ∆ιαγωνισµό για νέους επιστήµονες) (Φ.151/20049/Β6/20-2-2007/ΦΕΚ272Β΄Υ.Α.). Τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλο απόλυσης Γενικού Λυκείου ή απολυτήριο ΕΠΑ.Λ- Α΄ ή επικυρωµένο αντίγραφό του.

-Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

-Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χηµικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστηµόνων, από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεµήθηκε.

-Βεβαίωση της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, από την οποία να προκύπτει ότι το µάθηµα στο οποίο διακρίθηκαν και τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας που λαµβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριµένο Τµήµα ανήκουν στα µαθήµατα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο οι υποψήφιοι, αν πρόκειται για αποφοίτους ΓΕΛ ή

-Βεβαίωση της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, από την οποία να προκύπτει ότι το µάθηµα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές µε το µάθηµα ειδικότητας στο οποίο εξετάζονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) για την εισαγωγή τους στο συγκεκριµένο Τµήµα ΤΕΙ, αν πρόκειται για κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α.  Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Φυσικής ή Βιολογίας.

dictyo.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...