Home / Featured / Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολές του ΟΑΕΔ

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολές του ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε: 7:17 μμ Αύγουστος 12th, 2014  


oaed

Αποκλείονται για τα δυο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι εκπαιδευτικοί που θα παραιτηθούν οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί διαπιστωθεί ότι δεν συμφωνούν με την αίτηση τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Επίσης αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει υποβληθεί προς τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεκμηριωμένη έκθεση ακαταλληλότητας (εκπαιδευτική ή και παιδαγωγική ανεπάρκεια) από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής μονάδας, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από τη διδακτική του απασχόληση στον ΟΑΕΔ και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από τη Διοίκηση του Οργανισμού.   Τα παραπάνω αναφέρονται στο ΦΕΚ που εκδόθηκε και καθορίζει τα κριτήρια πρόσληψης, τη μοριοδότησή τους καθώς και το μέγιστο αριθμό ωρών. Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν, σύμφωνα με το ΦΕΚ, μπορούν να απασχοληθούν έως 20 ώρες ενώ μπορούν να δηλώσουν τις δομές μίας Περιφέρειας.  

Αίτηση

Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, για την επιλογή τους στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, τις ΣΕΚ, τις ΠΣΕΚ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, για όλα τα δηλωθέντα δικαιολογητικά και υποβάλλεται όπως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

Επιλογή μίας Περιφέρειας

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Περιφέρεια για την Αττική και ανά Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα και ανά εκπαιδευτική Μονάδα, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσής τους (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/Εμπειροτεχνίτες), τα κριτήρια και την μοριοδότηση που θα προκύψει σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων που ακολουθεί.   Κάθε υποψήφιος δηλώνει μία και μόνον Περιφέρεια για την Αττική και μία και μόνον Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας

Το ανώτατο όριο ανάθεσης διδακτικών ωρών, ανά Εκπαιδευτικό ή Εκπαιδευτή, ορίζεται στις 20 ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Με αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας δύναται να δοθεί έγκριση από τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για υπέρβαση του ως άνω ορίου και όχι πλέον των δύο ωρών. Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στο Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ανάθεσης 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών, δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών, από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).

Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά / Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.  

Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών, εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως Τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών, θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1,ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου Διδασκάλων και Νηπιαγωγών και πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ (τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση, άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 1566/1985). Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.   Τίτλοι Ξένων Γλωσσών (σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση)    

Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης

Ως βεβαιώσεις επιμόρφωσης εννοούνται βεβαιώσεις που παρέχονται για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται από δημόσιους επιμορφωτικούς φορείς.   Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο δημόσιος επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ,Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.  

Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε ΙΕΚ και ΣΕΚ. Η Διδακτική Εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε να έχει πραγματοποιηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού. Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, Ιδιωτικά ΙΕΚ ή ΣΕΚ πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της, από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.   Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία Δηλώνεται από τον υποψήφιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται σαφώς:   1. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας ( ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης) 2. Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου εφ’ όσον πρόκειται για ωρομίσθιους ή το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εφ’όσον πρόκειται για αναπληρωτές. 3. Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία, δεδομένου ότι μοριοδοτούνται ως Διδακτική εμπειρία. Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού. Αναλυτικά:   α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να δηλώνει τον ασφαλιστικό φορέα.   β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα β1) Μισθωτοί: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.   Επιπλέον:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1−1−2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.   ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.   β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν: 1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. 2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία. 3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για το οικονομικό έτος 2014, ισχύει το αφορολόγητο όριο του οικονομικού έτους 2013. β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτείται/ούνται Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, αποτελούμενη/ες από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και τους αναπληρωτές τους.   Η/Οι Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ες: I. Μετά τη μοριοδότηση όλων των υποψηφίων, συντάσσει/ουν Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου.   II. Συντάσσει/ουν Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε έναν υποψήφιο.   III. Αποφασίζει/ουν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τηδιαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.   IV. Η/Οι Επιτροπή/ές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει/ουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ή και τους αποστέλλει στις εκπαιδευτικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών εργασίμων (3) ημερών.   Κατά των Αρχικών Πινάκων Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψηφίους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει: α) Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία. β) Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των ενστάσεων.   2. Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτούνται, Δευτεροβάθμια/ες τριμελής/είς Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, αποτελούμενη/ες από:   • Δύο Υπαλλήλους (στελέχη) της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης του Οργανισμού. • Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας ως μέλος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη.   Η/Οι Δευτεροβάθμια/ες Επιτροπή/ες: I. Κρίνει/ουν τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της/τους είναι οριστικές. II. Επανεξετάζει/ουν τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτήν/ές από την/τις Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ές. III. Επικυρώνει/ουν τους Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω και με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους υποψήφιους ωρομίσθιους με την υποβολή της αίτησής τους, η οποία ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. IV. Ενημερώνει/ουν το συντομότερο δυνατό τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της. V. Συντάσσει/ουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης και ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων κατά εκπαιδευτική μονάδα, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις. VΙ. Εξετάζει/ουν οποιαδήποτε περίπτωση τεθεί υπόψη της/των Δευτεροβάθμιας/ων Επιτροπής/ων Αξιολόγησης από τη Διοίκηση του Οργανισμού ή εισηγηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής.   Το έργο της/των Επιτροπής/ών λήγει με τη λήξη του Σχολικού Έτους. Οι νέοι πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται ή αποστέλλονται στο Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πίνακα Ανακοινώσεων, ή και στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού. VIΙ. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης την έγκριση των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψήφιους του Πίνακα Αξιολόγησης με κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής και για τα δύο επόμενα Σχολικά έτη ο/η υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α: Ι. Με την Αίτησή του/της, δήλωσε στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει. ΙΙ. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α΄ βαθμού. ΙΙΙ. Έχει υποβληθεί προς τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεκμηριωμένη έκθεση ακαταλληλότητας (εκπαιδευτική ή και παιδαγωγική ανεπάρκεια) από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής μονάδας, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από τη διδακτική του απασχόληση στον ΟΑΕΔ και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από τη Διοίκηση του Οργανισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Με βάση το άρθρο 46 του Ν.4186/2013, καθώς και του άρθρου 51 του Ν.4262/2014, παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 . Όσον αφορά τα κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή του ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ισχύει η υπ’ αριθμ. 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/2010) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6097/391/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1346) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε ότι αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, την αξιολόγηση, τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης ισχύουν τα της παρούσης Υπουργικής απόφασης.

Πληροφορίες για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...