Home / HEADER-NEWS / 32 θέσεις για διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

32 θέσεις για διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε: 1:36 μμ Ιούλιος 31st, 2014  


ptyxio

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

Διδακτική Μαθηματικών – Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (2 θέσεις)
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Επιβλέπων: Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος (2 θέσεις)
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων – Επιβλέπων: Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος (2 θέσεις)
Αναλυτικά Προγράμματα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση – Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου (1 θέση)
Μαθησιακή Τεχνολογία – Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου (1 θέση)
Φύλο και Εκπαίδευση – Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, (1 θέση)
Διαβίου Μάθηση – Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, (1 θέση)
Από απόσταση και Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) – Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, (1 θέση)
Πρακτική Φιλοσοφία ή / και Φιλοσοφία με Παιδιά – Επιβλέπουσα: Ελένη Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1 θέση)
Οικονομική της Εκπαίδευσης – Επιβλέπουσα: Περσεφόνη Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1 θέση)
Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση – Επιβλέπουσα: Περσεφόνη Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1 θέση)
Διδασκαλία μαθηματικών με χρήση εκπαιδευτικού υλικού – Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σκουμπουρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1 θέση)
Διδασκαλία μαθηματικών μέσω παιχνιδιού – Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σκουμπουρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1 θέση)
Εκπαιδευτική Πολιτική – Επιβλέπων: Διονύσιος Γουβιάς, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (1 θέση)
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης – Επιβλέπων: Διονύσιος Γουβιάς, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (1 θέση)
Συγκριτική Εκπαίδευση – Επιβλέπων: Διονύσιος Γουβιάς, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (1 θέση)
Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές της – Επιβλέπων: Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής (4 θέσεις)
Διδακτική των ΤΠΕ – Επιβλέπων: Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής (1 θέση)
ΤΠΕ στην εκπαίδευση – Επιβλέπων: Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής (2 θέσεις)
Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία – Επιβλέπων: Ιωάννης Παπαδάτος, Επίκουρος Καθηγητής (3 θέσεις)
Προσχολική και Πρωτοσχολική Παιδαγωγική – Επιβλέπων: Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής (2 θέσεις)
Παιδαγωγική Επικοινωνία – Επιβλέπων: Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής (2 θέσεις)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν μόνο οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
8. Μία (1) Φωτογραφία.
9. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται από Καθηγητές – Λέκτορες των Α.Ε.Ι. που έχουν διδάξει τον/την υποψήφιο/ια ή και συνεργαστεί μαζί του/της.
10. Αποδεικτικό μιας Ξένης Γλώσσας, (κατά προτίμηση Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
11. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
12. Συγγραφικό έργο (ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους), διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
14. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).

15. Υποχρεωτικά Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (περίπου 5 σελίδων), το οποίο θα πρέπει να περιέχει:
Α. Ενδεικτικό θέμα διδακτορικής διατριβής.
Β. Σκοπός και βασικά ερευνητικά ερωτήματα.
Γ. Αναφορά στην πρωτοτυπία του προτεινόμενου θέματος.
Δ. Προτεινόμενο μεθοδολογικό εργαλείο.
Ε. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
ΣΤ. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

Τίθεται υπόψη των υποψηφίων, ότι:
Για τη σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επικοινωνούν υποχρεωτικά πρώτα με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (οι Επιβλέποντες/ουσες εμφανίζονται στον κατάλογο με τα γνωστικά πεδία που ανακοινώνεται παραπάνω).

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με συνέντευξη σε επιτροπή του Τμήματος.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους/στις υποψήφιους/ιες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο 2ο 15/θήμερο του Ιουλίου 2015.
Είναι δυνατό να κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, με τον τρόπο με τον οποίο θα οριστεί από το Τμήμα.
Έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, εφόσον τους ζητηθεί.
Η δυνατότητα παραμονής τους στη Ρόδο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου), από την Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οδός
Δημοκρατίας 1, Κτήριο «7ης Μαρτίου», Ισόγειο, Τ. Κ. 85100, Ρόδος.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Κατερίνα Γ. Καντίνου, τηλ: 22410-99112) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=articles_el&MenuID=75&Menu=10

diorismos.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...